Hva skjer når man avdekker funn i due diligence?

Ved kjøp av selskaper er det vanlig for kjøper å gjennomføre en due diligence – en selskapsgjennomgang for å avdekke selskapets tilstand. Slike due diligence-prosesser kan knytte seg til det juridiske, finansielle, tekniske forhold (typisk for eiendomstransaksjoner), CSR/bærekraft mv.  Omfanget av slike prosesser kan variere avhengig av størrelse og karakter av transaksjonen. I denne artikkelen fokuseres først og fremst på den juridiske varianten.

Det er flere fordeler ved å gjennomføre due diligence, og det man evt. gjør av funn i gjennomgangen kan få betydning for de etterfølgende avtaleforhandlingene (aksjekjøpsavtalen – også ofte kalt SPA).

Due diligence – hvorfor er dette viktig å gjennomføres?

Et selskap kan sammenlignes med den romerske guden Janus som hadde et todelt ansikt: Et selskap kan noen ganger ha et visst omdømme/uttrykk utad, men det kan også være underliggende forhold som en kjøper bør være klar over før man kjøper selskapet. Dette siden man som kjøper i utgangspunktet overtar risikoen og ansvaret for selskapet.

I innledende møter mellom kjøper og selger fokuseres det gjerne på de positive sidene av target-selskapet, for eksempel vekstpotensiale, kontraktsposisjoner, markedsandel, aktiva mv. Som kjøper bør man likevel gjennomføre en due diligence-prosess – dette for å etterprøve de innledende opplysningene man mottar fra selger.

En due diligence er kan sies å utgjøre en form for oppfyllelse av kjøpers undersøkelsesplikt (i utgangspunktet regulert av kjøpsloven § 20) og selgers opplysningsplikt.

Hvordan gjennomføres due diligence?

Due diligence gjennomføres normalt sett ved at det opprettes et datarom – en digital løsning for informasjonsdeling som kjøper gis midlertidig tilgang til.

Selger laster opp informasjon i datarommet fordelt etter kategorier, eksempelvis selskapsinformasjon, regnskaper, kontrakter, ansatte, eiendom mv. Informasjonen gis ofte etter at selger har mottatt en såkalt request-liste fra kjøper. Etter en innledende gjennomgang er det ofte behov for en runde med avklaring/oppfølgingsspørsmål.

Due diligence-prosessen avsluttes med en rapport utarbeidet av kjøpers rådgivere, og som blir et grunnpilar for forhandling av avtalen om aksjekjøp. Forhandlingene går blant annet ut på hvilke garantier selgerne skal stille overfor kjøper vedrørende selskapet – gjerne basert på funn i due diligence-prosessen. Dette kan f. eks. gjelde selskapets regnskaper, ansatte, IPR, skatt mv.

Hva skjer når man avdekker funn i due diligence?

Dersom det avdekkes funn i due diligence-prosessen, har kjøper flere valgmuligheter.

For det første kan kjøper ønske å reforhandle kjøpesummen. For det andre kan kjøper ønske at det stilles særskilte garantier vedrørende forholdet i SPAens garantikapittel. Endelig – kjøper kan søke å innta såkalte klausuler om skadesløsholdelse for det tilfelle at forholdet realiserer seg etter gjennomføring av transaksjonen.

Det er flere muligheter i tillegg til ovennevnte – som eksempel nevnes adgangen til å tegne spesialforsikringer. Hvis man for eksempel har avdekket et funn relatert til skatt og miljøforhold, så finnes det spesialistmarkeder for forsikringer som kan tegnes for også kjent risiko. Slike forsikringer må ofte tegnes via London-markedet, men det er muligheter via større norske forsikringsmeglere.

Rådgivning knyttet til transaksjoner hos Langseth Advokatfirma DA

Langseth Advokatfirma DA har flere erfarne corporate-advokater som har bistått i oppkjøps- og fusjonsprosesser. I tillegg har firmaet flere advokater som har bred erfaring med forsikringsrett, som er en fordel der W&I-forsikring er aktuelt.

Skal du kjøpe eller selge et aksjeselskap og ønsker råd om hvordan du bør gå frem, bistår vi gjerne med dette.

Skrevet av advokat Johannes P. Notaker-Velde

Advokat Johannes P. Notaker-Velde har både jobbet med salg/oppkjøp og fusjoner, samt med W&I-forsikring, både i advokatvirksomhet og i forsikringsmeglervirksomhet. I tillegg til å bistå med selskapsrett og M&A i Langseth Advokatfirma DA, har han også flere års arbeidserfaring fra et av verdens største forsikringsmeglingskonsern.

Salg av aksjer eller virksomhet?

 • Hva inkluderes normalt ved virks.overdragelse?
 • Mva.fritak for selgende selskap
 • Ansatte – krav på å beholde stillingen / fortrinnsrett til ny stilling
 • Skattemessige forhold – kan skyve på skatten ved virks.salg, må skatte av gevinsten ved salg av aksjer dersom aksjene ikke var eid av holding
 • Alternativene sett fra kjøpers ståsted

Innledning

I artikkelen nedenfor har jeg for enkelhets skyld lagt inn noen forutsetninger som vil gjelde med mindre noe annet fremgår:

 • Selskapsformen som behandles er aksjeselskap
 • Ved salg av aksjer er det samtlige aksjer i selskapet som selges
 • Ved overdragelse av virksomheten er det hele virksomheten som selges
 • For begge salgsformer er selskapets eier en enkeltstående, fysisk person

Mange som eier sitt eget foretak vil på et eller annet tidspunkt vurdere om de skal selge seg ut helt eller delvis – for å skaffe midler til andre investeringer, for å pensjonere seg, fordi man er blitt syk – grunnene kan være mange.

Som eier står du da overfor et viktig valg: skal du selge aksjene i selskapet ditt eller skal du selge virksomheten? Hva du velger kan få stor betydning for prisen du oppnår, beskatning av salgssummen, salgsprosessen, mv.

Nærmere om aksjesalg og virksomhetsoverdragelse

Den salgsformen som er enklest å forholde seg til er aksjesalg. Det betyr at du selger aksjene i selskapet ditt for en avtalt sum, mao. at du overdrar hele selskapet. Eierskiftet får i utgangspunktet ingen betydning for driften i selskapet; alle avtaler fortsetter å løpe som før, kundene skal betale inn til samme bankkonto som tidligere, banklån og annen finansiering løper videre, driften fortsetter fra de samme lokaler, osv.

Merk deg imidlertid at enkelte avtaler kan ha en særskilt eierskifteklausul, som kan innebære alt fra at avtalen automatisk bortfaller dersom X % eller mer av selskapets aksjer skifter eier, til at avtalen løper videre som før forutsatt at kontraktsmotparten godkjenner den nye eieren av selskapet. Dette er særlig vanlig i husleieavtaler, så det er viktig å sjekke leieavtalen før en aksjesalgsavtale inngås.

Selgeren i disse tilfeller er deg som aksjonær. (Selger kan selvfølgelig også være et holdingselskap du eier eller et foretak som inngår i en større konsernmodell.)

Selger du aksjene er dette et «endelig farvel» til selskapet ditt, med mindre kjøper skulle fremsette reklamasjonskrav i etterkant.

Velger du i stedet å selge virksomheten betyr dette at du overdrar «innmaten» i selskapet ditt, mens du selv blir sittende med aksjene. Du blir i utgangspunktet dermed sittende igjen med et tomt aksjeselskap uten aktiv drift, med mindre du velger å starte opp annen virksomhet i selskapet.

Selger vil her være selskapet selv, og ikke aksjonæren.

Virksomhetsoverdragelser har et mer variert innhold en aksjesalg. Ikke sjelden avtaler partene at enkelte elementer i virksomheten beholdes av det selgende selskapet, f.eks. kundefordringer opptjent frem til overdragelsestidspunktet.

En vesentlig forskjell fra aksjesalg er at ved en virksomhetsoverdragelse så må den nye eieren innhente samtykke fra kontraktsmotpartene dersom selskapets løpende kontrakter skal kunne overføres til en ny eier. Årsaken er at med mindre noe annet er avtalt kan ikke en avtalepart overdra sine rettigheter og forpliktelser iht avtalen til andre uten kontraktsmotpartens samtykke.

Dersom det er knyttet forretningskritiske kontrakter til virksomheten vil det derfor være klokt å forhåndsavklare med de aktuelle kontraktsmotpartene om de vil samtykke til at kjøper overtar som medkontrahent.

Merk deg at selv om selskapet normalt plikter å beregne merverdiavgift ved salg av varer og tjeneste slår en unntaksbestemmelse i merverdiavgiftsloven inn og bestemmer at ved et samlet salg av hele eller bestemte deler av virksomheten er man fritatt fra å beregne mva.

Forholdet til de ansatte

Selger du aksjene dine fortsetter selskapet som vi har påvist akkurat som før. Det innebærer bl.a. at de ansatte fortsetter i sine stillinger som før, de berøres i utgangspunktet ikke av eierskiftet i selskapet.

Dette krever ingen lovhjemmel, men følger av at partene i arbeidsavtalen – selskapet som arbeidsgiver og arbeidstaker – forblir uendret.

Ved en virksomhetsoverdragelse får de ansatte i det overdragende selskapet derimot en ny arbeidsgiver å forholde deg til. Med bakgrunn i EØS avtalen har vi imidlertid måttet adoptere EUs regler på området, som fastslår at ved en reell virksomhetsoverdragelse følger alle de ansatte med på de samme arbeidsvilkår. Det er ikke tillatt å si opp noen som en direkte følge av virksomhetsoverdragelsen. Reglene er nedfelt i arbeidsmiljølovens kap. 16, som er basert på EU- regler.

Ingen regler uten unntak, så også her. Jeg nevner et par ting som kan ha en viss betydning, nemlig at ny eier ikke er forpliktet til å fortsette i overdragene selskap tariffavtale, men kan forutsette at de nye ansatte tiltrer det overtakende selskapets gjeldende tariffavtale.
Det samme gjelder frivillig avtale om pensjonssparing, her kan det overtakende selskap kreve at det utstedes fripoliser for den sparingen som er gjort gjennom det overdragende selskapets avtale, og så må arbeidstakerne  velge om man vil bli del av det overtakende selskaps pensjonsavtale.

Skattemessige konsekvenser

Skattemessig vil det kunne gi svært ulike konsekvenser ettersom hvilken modell man velger.

De skatte- og avgiftsmessige virkningene av aksjesalg kontra virksomhetsoverdragelse kan være kompliserte, og det må gjøres en grundig og konkret undersøkelse av hvert enkelt tilfelle for seg.

Helt generelt nevnes følgende momenter:

 • Selges aksjer skal det skje en beregningen av den gevinsten eller det tapet selger oppnår. Ved beregningen skal aksjenes inngangsverdi -kjøpesummen – trekkes fra i utgangsverdien – salgssummen, og nettobeløpet utgjør enten gevinst eller tap.
  En gevinst beskattes med ca 31,68 %. Da er det gjort fradrag for det såkalte skjermingsfradraget. Dette er et terskelfradrag som gjøres ved alle gevinstberegninger, og som staten har fastsatt for å begrense den relative beskatningen særlig for småsparere.
 • Det er pr. i dag ikke merverdiavgift på salg av aksjer, slik at selgende aksjonær ikke trenger å tenke på dette.
 • Er det derimot virksomheten som selges så blir bildet mer komplisert. For det selgende selskap må det føres en gevinst- og tapskonto for alle større eiendeler, f.eks. biler, fast eiendom, større produksjonsmidler, entreprenørmaskiner, etc. elger og kjøper må så i fellesskap fordele salgssummen på disse respektive postene. Ut fra dette må det så beregnes en evt. gevinst, som blir skattepliktig på selskapets hånd.

I denne forbindelse gjelder det å huske at dersom det dreier seg om store verdier som er blitt nedskrevet i balansen over flere år, vil et salg til virkelig verdi synliggjøre at eiendelen har en betydelig merverdi, som igjen leder til høy beskatning. Tenk f.eks. på en verdifull tomt som selskapet har eid i mange år, og som er kraftig nedskrevet. Tas denne ut for salg vil det kunne vise seg at markedsverdien er mange ganger så høy

 • Dersom Selskapet blir sittende med noen av virksomheten selv og driver aktivt videre, oppstår det gjerne en del praktiske problemer forhold til kreditorer som blander sammen
  nytt og gammelt firma mht. bestillinger, betalinger, etc.
 • I tillegg kommer det en del spørsmål om hvordan man tilrettelegger det enkelte salget på en «skattesmart» måte, mao. at man benytter gjeldende regler på en klok måte og dermed unngår å betale mer skatt og avgift enn man trenger.
 • De fleste kjøpere gjennomfører i dag en såkalt Due diligence undersøkelse av et selskap man vurderer å kjøpe. Mange grunner taler også for at selger bør gjennomføre en slik «helsesjekk» av eget selskap før det legges ut i markedet.

Oppsummering

Som man ser er det flere forhold det er viktig å ha kontroll på, uavhengig av om man selger aksjer eller virksomhet. Med mindre man er meget vant til å lede slike prosesser selv, og har dyp innsikt i den aktuelle jusen, vil jeg definitivt anbefale å kontakte en erfaren advokat på området. Vi har den nødvendige kunnskap, ekspertise og bemanning til å kunne bistå i både små og store, nasjonale og internasjonale prosesser. Tak kontakt om du ønsker å høre mer om hva vi kan bistå deg med!

 

 

 

 

Hva er en Intensjonsavtale?

Når parter møtes og finner ut man sammen har noen gode ideer for en avtale, er det mange som starter med en intensjonsavtale, hvor måler er å senere kommer frem til en endelig avtale.

Partenes enig om forhandle videre, når man har fått tatt en teknisk gjennomgang mv (Due Dillience).

I det følgende skal man se nærmere hva en intensjonsavtale er, hva man risikerer ved en slik avtale og alternativet.

Hva betyr det at det er en intensjonsavtale?

Det er en foreløpig avtale hvor partene har som mål (intensjon) om å forhandle seg frem til en endelig avtale.

Intensjonsavtalen vil normalt beskrive hovedpunktene og premissene man skal legger til grunn ved videre forhandlinger.

Detalj nivåer kan være svært varierende og kan enkelte ganger fremstå som en endelig avtale.

Det er derfor viktig å tenkte over hva man forplikter seg til.

Hva binder man seg til?

Det er ingen begrensninger slik at man avtale hvilke bestemme deler som skal være bindende, og hvilke deler man er ubundet av for videre forhandlinger. Hva som faktisk er avtalt må tolkes ut

fra Avtaleloven regler

Ut i fra tanken om at det bare er en intensjon, indikerer dette at man ikke er bundet, men samtidig har man ut i fra et lojalitetshensyn være bundet seg til å forhandle frem enighet.

Hvor bundet man er vil bero på en helhetsvurdering av avtalen og avtalens situasjon.

Det kan tas forbehold:

–  noen ganger nødvendig fordi man ikke har tilstrekkelig fullmakt, eller avtalen må godkjennes av styret.

–  andre ganger forutsetter at andre avtaler med tredjemann lar seg gjennomføre først.

Det er viktig å være nøye på slike forbehold.

Hvor omfattende bør de være?

Det kan være lurt å ta det man er forpliktet til å overholde, som eksempler er konfidensialitetsklausuler og eksklusive i en gitt periode, og følgende ved brudd på dette.

Hva kan være alternativet til en intensjonsavtale?

Erfaring er mange ganger at enten blir avtalene for enkle, så detblir lett å trekke seg hvis forhandlingene blir vanskelige. Andre ganger blir den så omsending at det nesten blir galt å kalle den en intensjon

Erfaring er at det ofte kan være lurt å forhandle avtalen så ferdig som mulig, men med opsjoner som kan løftes slik at avtalen blir bidende.

Hvis man ser på de to eksemplene over kan det være at avtalen gjennomføres hvis:

 • styret samtykker
 • avtalen med tredjemann blir gjennomført

Hvis prisen avhenger av forhold til tredjemann eller takster,  kan man forhandle frem minste eller max priser.

Hvordan selge virksomheten?

I den følgende skal vi se nærmere på forskjellige måte å selge hele eller vesentlig deler av en virksomhet, som i noen av type tilfellene kalles en «virksomhets overtakelse.»

Salg av virksomhet vil alltid medføre skattespørsmål, og valg av hvordan man selger kan ofte være skattemotivert. Disse spørsmålene blir ikke behandlet her.

Hvilke selskapsformer kan drive virksomhet?

Aksjeselskap  (AS)– hvor eierne eier aksjer i et selskap som driver virksomheten, dette selskapet anses da å være et eget rettssubjekt.

AS’et  er da ansvarlig for virksomheten, ikke eierne .

Nærmere regler om denne selskapsformen finner en i Aksjeloven.

Enkeltpersonforetak – hvor virksomheten eies av en privatperson, hvor eier og virksomheten er samme rettssubjekt ( selv om virksomheten er registrert med et organisasjonsnummer).

Eier er i disse tilfelle personlig ansvarlig for virksomheten.

Det er ingen egen særlov for denne  virksomheten.

Ansvarlig selskap (ANS, DA m fl.) dette er et selskap med flere eiere, som eier andeler av virksomheten.

ANS’et er et eget rettssubjekt, men med minimum to eiere, hvor eierne er og ansvarlig for virksomheten, normalt i h.t. sin eierandel, men det kan avtales flere løsninger.

Nærmere regler om denne selskapsformen finner en i Selskapsloven m. fl.

Hvordan selge virksomheten i de forskjellige selskapsformene?

(Forholdet til ansatte, behandles kort tilslutt, se mer i egne artikler under «Arbeidsrett siden vår «)

Aksjeselskaper:

– Eierne kan velge å selge aksjene sine i selskapet, da skjer det bare en endring på eiersiden, men selskapet lever videre med sin rettigheter og plikter.

Selger er fri for alle sine forpliktelser, som fortsatt ligger i selskapet.

– Selskapet selger hele eller deler av virksomheten, som er de aktiva selskapet eier, dette kalles gjerne «salg av innmaten».

Hvis man bruker et bilverksted som eksempel, så selger man selve verkstedet med driftstilbehør, kundeliste, varelager mv.

Selskapet blir da sittende igjen med kontanter (aktiva er byttet ut), men hefter fortsatt for gjeld og andre , hvis ikke nye eier har overtatt disse.

Selskapet må innfri sine forpliktelser (gjeld) og eierne vil få utbetalt resten når selskapet avvikles.

Enkeltpersonforetak:

– Eieren selger virksomheten, på samme måte som « salg av innmaten» se over.

Eier får kontanter, som må brukes til å nedbetale gjeld og forpliktelser.

Eieren blir sittende med netto.

Ansvarlig selskaper:

– Eierne selger her sin eierandel av et selskap, og hvor en eier selger sin andel kan det på mange måter likestilles med salg av aksjer, se over. Det vil si at selskapet lever videre med nye eiere, og selger får kontanter.

Det er likevel en vesentlig forskjell og det er at selger ikke  blir fri sine forpliktelser med mindre kjøper overtar de og kreditorene akseptere det.

Hvis ikke kan man bli ansvarlig sammen med kjøper.

– Eierne selger alle andelene til en eller flere kjøpere, slik at virksomheten fortsetter med en ny eier (enten enkeltpersonforetak eller selskap).

Selger vil da få kontanter, men vil fortsatt være ansvarlig for gjeld og forpliktelser, som over.

Hva skjer med ansatte ved en virksomhetsoverdragelse?

Det vises til egne artikler om dette, men kort kan det oppsummeres.

– Hvis det selges aksjer/andeler av et selskap fortsetter ansettelsen i selskapet.

– Hvis virksomheten selges, er ny driver forpliktet til overta de ansatte og fremtidig rettigheter slik at de fortsette sitt arbeidsforhold, men samtidig er selger ansvarlig det som ikke er gjort opp av lønn mv.

 

Vi bistår ved valg av selskapsform mv, det er bare å ta kontakt

Krav og frister til årsregnskap

Alle selskaper skal årlig sende inn et årsregnskap til foretaksregisteret i Brønnøysund.

Vi skal i det følgende se litt nærmere på reglene  for når de skal sendes inn og for de forskjellige kravene som skal innfris i de forskjellige selskapsformene.

Hva gjelder generelt for alle selskaper?

Det følger av regnskapsloven § 3-1  at årsregnskapet m.v. skal fastsettes senest innen seks måneder etter regnskapsårets slutt.

Regnskapene skal normalt følge kalenderåret, men for noen selskaper er det adgang til såkalt avvikende regnskapsår (Dette behandles ikke i denne artikkelen).

For de fleste selskaper innebærer dette at årsregnskap og årsberetning må på plass før 30. juni.

Hva er årsberetning og når kreves det?

Årsberetning er en redegjørelse fra  styret, som skal fortelle noe mer om selskapets drift, enn det man kan lese ut av tallene.

Styret skal også ta med eventuelle hendelser som kan ha skjedd etter nyttår frem til beretningen blir datert, se regnskapsloven §3-3a.

Små foretak er ikke pliktige til å utarbeide årsberetning, men kan på frivillig basis velge å utarbeide dette.

Hvem skal godkjenne regnskapene og når?

For aksjeselskaper (AS) skjer godkjennelsen av årsregnskap m.v. skje på den ordinære generalforsamlingen, jf. aksjeloven § 5-5.

For ANS og DA, gjelder der samme fristene, hvor også deltakerne har et eget ansvar for å sørge for at regnskapet blir utarbeidet, jf. selskapsloven §2-23.

Deltakerne vil også av en egen interesse, da tallene skal med i den enkelte deltakers selvangivelse.

Det er kort frist for kommandittselskap, der skal årsregnskap m.v. godkjennes av selskapsmøtet, fire måneder etter utløpet av regnskapsåret. jf. selskapsloven §3-14.

Skal det revideres?

I utgangspunktet skal regnskapene revideres jfr regnskapsloven §2-1. Det kan vedtekt bestemmes for mindre selskaper at regnskapene ikke skal revideres.

Når skal det sendes inn ?

Fristen for å sende inn til Regnskapsregisteret er innen en måned etter at det ble vedtatt, jf. regnskapsloven §8-2.

Noen selskap av forskjellige grunner ønsker å sende det inn så sent som mulig, for at andre ikke skal se tallene for tidlig. Det er viktig å samkjøre det med vedtaksdatoen.

Hva skjer hvis man sender det inn for sent ?

Hvis det ikke er gjort innen 1. august 2018 vil man bli ilagt forsinkelsesgebyr i inntil 26 uker.

Regnskapet må  sendt inn innen seks måneder etter 1. august, hvis ikke kan tingretten oppløse selskapet.

Når Regnskapsregisteret har mottatt og godkjent det innsendte årsregnskapet, vil den regnskapspliktige få melding om dette.

Hvem er ansvarlig for gebyret?

Det er selskapet som er ansvarlig, men hvis det ikke blir betalt vil styremedlemmene bli solidarisk ansvarlig jfr regnskapsloven §8-2 .