Konkurranseklausuler i arbeidsforhold

Med konkurranseklausuler i arbeidsforhold tenker vi normalt på en avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som begrenser arbeidstakerens rett til å starte hos en konkurrent etter å ha sluttet i sin nåværende stiling.

Samtidig begrenses gjerne også arbeidstakers adgang til å starte opp, drive eller delta i virksomhet som konkurrerer med nåværende arbeidsgivers virksomhet, etter avslutning av arbeidsforholdet.

Slike klausuler er oftest inkludert i en arbeidsavtale, men kan også tenkes inngått som en egen avtale mellom partene.

Bakgrunnen for slik avtaleklausuler kan være varierte, men de begrunnes oftest i et ønske hos arbeidsgiver om å hindre at en ansatt som har tilegnet som mye kunnskap om arbeidsgivers forretningsmodell; hans kunder, leverandører, produkter/tjenester, prispolitikk, etc, tar med seg slik verdifull kunnskap over til en konkurrent.

På samme måte ønsker arbeidsgiver gjerne også å hindre at arbeidstakeren benytter den kunnskapen han har tilegnet seg om arbeidsgiver og den aktuelle bransjen til å starte eller delta i konkurrerende virksomhet.

For en tid siden fikk vi en helt ny lovregulering av konkurranseklausuler i arbeidsforhold. Slike avtalebestemmelser er nå regulert av arbeidsmiljøloven (aml) kapittel 14 A. Loven oppstiller en del klare hovedregler:

Arbeidsgiver kan bare gjøre gjeldende slike klausuler så langt det er «nødvendig for å ivareta arbeidsgivers særlige behov for vern mot konkurranse».

Klausulen kan under ingen omstendighet gis en varighet på mer enn ett år fra  opphør av nåværende arbeidsforhold.

Klausulen må være skriftlig. Dette er ikke kun en ordensbestemmelse, men et vilkår for at klausulen skal være gyldig.

Klausulen kan gjøres gjeldende der arbeidstaker selv sier opp sin stiling, eller der arbeidsgiver går til oppsigelse som følge av arbeidstakers eget forhold eller som følge av arbeidstakers mislighold av arbeidsavtalen.

Klausulen kan dermed ikke påberopes av arbeidsgiver ved f eks en generell nedbemanning.

Loven gir også regler som pålegger arbeidsgiver å redegjøre skriftlig for en konkurranseklausul som måtte være avtalt mellom partene, bl.a. plikter arbeidsgiver å svare på om, og i hvilken utstrekning, en slik klausul vil bli påberopt dersom arbeidsforholdet avsluttes.

For første gang har vi fått en generell lovregulering av arbeidsgivers rett til økonomisk kompensasjon for konkurranseklausuler. Arbeidsmiljøloven § 14 A-3 fastslår at dersom en konkurranseklausul gjøres gjeldende så skal arbeidsgiver yte følgende kompensasjon til arbeidstaker:

Ved arbeidsvederlag inntil 8 G (folketrygdens Grunnbeløp), som pr i dag tilsvarer en lønn på ca kr 750 000, plikter arbeidsgiver å kompensere arbeidstaker 100 %. Dvs at arbeidstaker har krav på full lønn så lenge konkurranseklausulen gjelder, selv om arbeidsforholdet er opphørt og han ikke lenger har noen arbeidsplikt.

For arbeidsvederlag som overstiger 8G plikter arbeidsgiver å yte en kompensasjon på 70 %.

Dersom arbeidstaker i den perioden konkurranseklausulen gjøres gjeldende får annet lønnet arbeid, kan tidligere arbeidsgivers plikt til å yte kompensasjon som nevnt reduseres med inntil 50 %.

Dette gjelder både i forhold til arbeidsvederlag som arbeidstaker faktisk mottar, og i forhold til arbeidsvederlag som arbeidstaker opptjener, men ikke får utbetalt i perioden.

Dette for å hindre at arbeidstaker gjør en avtale med sin nye arbeidsgiver om at lønn som opptjenes i «konkurranseperioden» først skal komme til utbetaling senere, for dermed å unngå reduksjon i kompensasjonen fra den tidligere arbeidsgiveren.

Arbeidsmiljøloven regulerer også adgangen til å avtale at arbeidstaker etter opphør av arbeidsforholdet ikke skal kunne kontakte arbeidsgivers kunder. Slike kundeklausuler kan bare gjøres gjeldende i forhold til kunder som arbeidstaker har hatt kontakt med det siste året før arbeidsgiver på arbeidstakers forespørsel har gitt en redegjørelse for om, og i hvilken grad klausulen vil bli påberopt.

Klausulen kan maksimalt gis en varighet på ett år.

Såkalte rekrutteringsklausuler – avtaler mellom en arbeidsgiver og andre bedrifter om at de ikke skal kunne rekruttere hverandres ansatte – er i utgangspunktet ikke lovlige.

Et praktisk viktig unntak fra de ovennevnte bestemmelsene er at disse ikke gjelder  for virksomhetens øverste leder, dvs. typisk for daglig leder.

Forutsetningen er at han eller hun på forhånd har frasagt seg de rettighetene loven oppstiller mot en avtale om  etterlønn ved avslutning av arbeidsforholdet.

 

Konkurranseklausuler i ansettelsesforhold

Skrevet av Christian J. Aubert.

 

 

Med virkning fra 2016 har arbeidsmiljøloven fått et nytt kapittel (kapittel 14A) som regulerer bruken av konkurranseklausuler i ansettelsesforhold. En konkurranseklausul er en bestemmelse i ansettelsesavtalen som begrenser arbeidstakers mulighet til å gå over i annet arbeid.

Lovendringen innebærer en detaljregulering av arbeidsgivers mulighet til å benytte konkurranseklausuler. En av konsekvensene av lovendringen er at arbeidsgiver nå bør gjennomgå eksisterende ansettelsesavtaler med sikte på å luke ut rettsstridige konkurranseklausuler. Det er grunn til å anta at de fleste konkurranseklausuler som benyttes i dag ikke er i samsvar med arbeidsmiljølovens nye regler. Nedenfor skal hovedprinsippene i de nye reglene om konkurranseklausuler nevnes.

Hovedprinsipper for konkurranseklausuler

Konkurranseklausuler må være skriftlige for å være gyldige og de kan aldri gis virkning for lengre perioder enn et år fra arbeidsforholdets avslutning.Konkurranseklausulen bortfaller dersom arbeidstaker blir oppsagt og oppsigelsen er usaklig. Det samme gjelder hvis arbeidstaker sier opp stillingen som følge av arbeidsgivers mislighold; for eksempel manglende lønnsutbetaling.

Arbeidstaker kan til enhver tid be om at arbeidsgiver, innen 4 uker, redegjør for om en konkurranseklausul vil bli benyttet dersom arbeidstaker slutter. Det tenkes her på situasjonen hvor arbeidstaker vurderer å gå over til en annen arbeidsgiver.

Ved oppsigelse fra en av partene, skal arbeidsgiver uoppfordret redegjøre for hvorvidt en eksisterende klausul vil bli påberopt.

Den viktigste endringen er imidlertid at arbeidsgiver som hovedregel må betale full lønn i hele perioden hvor klausulen får virkning. Bruk av konkurranseklausuler vil derfor bli kostbart for arbeidsgiver. Endringen er for øvrig sammenfallende med eksisterende rettspraksis.

De nye reglene om konkurranseklausuler gjelder ikke for virksomhetens øverste leder dersom lederen skriftlig har frasagt seg rettighetene mot rett til etterlønn. Loven setter også forbud mot at arbeidsgivere avtaler med andre firmaer at de ikke skal ansette arbeidstakeren. Lovendringen vil medføre at det kun unntaksvis vil være hensiktsmessig for en arbeidsgiver å benytte seg av konkurranseklausuler hvor arbeidstaker hindres å gå over i annet arbeid.

Kundeklausuler

Lovendringen omfatter også kundeklausuler; det vil si avtaler om at arbeidstaker ikke kan kontakte arbeidsgivers kunder i en periode før og etter fratreden. Slike klausuler forbys ikke, men det er et krav at klausulen bare omfatter kunder som arbeidstaker har hatt kontakt med eller ansvar de siste to årene før oppsigelsen. Denne type klausuler kan være av interesse for mange bedrifter og kan hindre avskalling av eksisterende kunder.

Ta gjerne kontakt med partner og advokat Christian J. Aubert vedrørende dine spørsmål i forbindelse med konkurranseklausuler i ansettelsesforhold.

Les gjerne våre andre artikler:
Rådgivende legers rolle ved personskader – skrevet av personskadeadvokat Einar I. Lohne
Forsvarets veteraner – Erstatning – skrevet av Norges ledende personskadeadvokater
Kan man stole på Pasientskadenemndas (PSNs) vedtak? – skrevet av personskadeadvokat Else-Marie Merckoll
Årsakskravet i Ask-dommen, Rt. 2010 s. 1547 – skrevet av personskadeadvokat Einar I. Lohne
Klient vant frem i lagmannsretten i en personskadesak – skrevet av personskadeadvokat Else-Marie Merckoll
Adgang til gjenopptak av erstatningsoppgjør – skrevet av personskadeadvokat Einar I. Lohne
Fremtidsfullmakt – Alternativ til vergemål – skrevet av partner/advokat Else-Marie Merckoll og advokatfullmektig Camilla Neuberth
Dom: Høyesterett har avsagt prinsipiell dom om innløsning i tomtefesteforhold – skrevet av partner/advokat Pan Farmakis
Klient vant i lagmannsretten vedrørende tvist om bodleie – skrevet av partner/advokat Pan Farmakis