Obligatorisk foreldremekling ved samlivsbrudd

Dersom ektefeller eller samboere med felles barn under 16 år går fra hverandre, plikter de å møte til foreldremekling. Fra barna er fylt 6 år, kan også de bli med i meklingen enten alene eller sammen med foreldrene. Meklingsplikten følger av ekteskapsloven og barneloven.

Hensikten med meklingen er at foreldre skal få hjelp til å komme frem til en avtale om spørsmål knyttet til bosted, samvær og foreldreansvar for barna. Meklingen vil også berøre andre spørsmål som ofte dukker opp i samarbeidet om barna som for eksempel skolevalg, ferier, andre høytider, samvær ved sykdom, introduksjon av nye partnere mv

Mekleren har fordypet kompetanse på feltet og vil gi informasjon om blant annet de rettslige konsekvenser av de valg foreldrene tar. Mekleren tar ingen avgjørelser i saken, men vil påse at meklingen omhandler spørsmål som gjerne dukker opp i foreldresamarbeidet.

Foreldremekling er gratis og det tilbys inntil 7 timer hos mekler.

Meklingsattest

Etter den obligatoriske første meklingstimen skriver mekleren ut én meklingsattest til partene.

Attesten er gyldig i 6 måneder fra datoen for første meklingstime. Etter utløpet av fristen og ved behov for ny attest, må det begjæres ny mekling.

For ektefeller som søker separasjon, må meklingsattesten vedlegges søknaden til fylkesmannen. For samboere som søker utvidet barnetrygd hos NAV, må meklingsattest vedlegges søknaden. Det fremgår av barnetrygdloven.

Foreldre som ikke blir enige om foreldreansvar, fast bosted eller samvær, og derfor må bringe tvisten inn for domstolene, må fremlegge meklingsattest før sak kan reises.

Det er bare den parten som møter til første meklingstime som får attesten. Dersom den ene av foreldrene ikke møter, skal vedkommende ikke få meklingsattest med mindre han eller hun er fritatt fra å møte til mekling. Dette gjelder uavhengig av hvem som har bedt om, altså begjært mekling.

Hvorvidt det foreligger gyldig fravær fra meklingen må avklares med mekler.

Barnet i meklingen

Hensynet til barnets beste er det overordnet hensynet gjennom hele meklingsprosessen. Mekler er gjennom barneloven pålagt å ha fokus på barnets beste, samtidig som mekler skal gjøre foreldrene oppmerksomme på barnets rett til å bli hørt.

Fra barnet er 6 år har det rett til å bli invitert med inn i meklingen etter avklaring med foreldrene.

Barnet kan være med i samtale sammen med foreldrene eller alene med mekler. Hensikten er at barnet skal få si noe om hva som oppleves som viktig. I samtalen med mekler kan det komme frem forhold som har betydning i hverdagen til barnet, som nærheten til venner ol. Mekler blir enig med barnet om hva som skal bringes videre tilbake til foreldrene.

En slik prosess kan medvirke til at familien finner frem til gode løsninger sammen.

Separat mekling

I enkelte tilfelle er det ikke aktuelt at foreldrene møter sammen til mekling. Det kan for eksempel foreligge et besøksforbud mellom partene.

Det understrekes at separat mekling kun skal tillates i unntakstilfeller og det foretas en konkret vurdering om det foreligger slike tvingende grunner i den enkelte sak.

Ved separat mekling utstedes attest først etter at begge foreldrene har møtt til første timen.

I enkelte tilfeller kan det forekomme at en forelder har gyldig fraværsgrunn, som for eksempel ved alvorlig sykdom. Dette må dokumenteres for mekler og partene vil ved gyldig frafall få ny time til mekling når fraværsgrunnen opphører.

Dersom fraværsgrunnen vedvarer, eller vedkommende presenterer nye fraværsgrunner, må det vurderes konkret hvorvidt det da kan bli aktuelt å utstede meklingsattest kun etter at en part har møtt.

En foreldre er bosatt i utlandet

Dersom den som ber om mekling er bosatt i Norge, men den andre parten er bosatt i utlandet, kreves det ikke mekling for den parten som er bosatt i utlandet.

Mekler vil da innkalle den parten som er bosatt i Norge, men invitere den andre forelderen til møtet. Selv om den forelderen som bor i utlandet da ikke plikter å møte, har vedkommende rett til å møte. Mekler vil derfor avtale meklingsmøte litt frem i tid.

Den som er bosatt i utlandet skal få meklingsattest selv om vedkommende ikke kommer til timen.

Hvor finner mekling sted?

Partenes siste felles bopel er avgjørende for hvor mekling skal finne sted.

I Langseth Advokatfirma er det ansatt godkjent mekler for familiemekling. Vår mekler er tilknyttet saker hvor partene sist bodde sammen i Vestfold fylke.

Dersom foreldrene er enige, kan de imidlertid avtale at det skal mekles et annet sted. Da kan meklingen finne sted i Langseth Advokatfirma sine kontorer sentralt i Oslo.

Veien videre?

Dersom det senere viser seg at det er ønskelig med samtaler hos mekler om samarbeidet eller justeringer til avtalen, kan det selvfølgelig finne sted utenfor rammen av den obligatoriske foreldremeklingen ved samlivsbrudd.

Mekler vil da opptre som rådgiver for begge parter i kraft av sin faglige kompetanse.

 

Barnets stemme i foreldretvister

Som de fleste er klar over må foreldre ved et samlivsbrudd møte til mekling. Dette gjelder både for gifte og samboende foreldre med barn under 16 år. Selve meklingsprosessen er den første formelle anledningen til å høre barnet.

For meklingen handler om barna, og da er det viktig at barna selv får anledning til å si noe om hva som er viktig for dem.

I løpet av meklingen er formålet å komme frem til en avtale om foreldreansvar, hvor barnet skal bo og samværsrett.

Hvor gamle er barna som blir hørt?

Hos mekler blir barn fra 6 år invitert til å snakke med mekler. Blir foreldrene ikke enige hos mekler er det slik at i en prosess for domstolen, har barn over 7 år en absolutt rett til å uttale seg om hva de tenker om bosted, samvær osv. Dette er en rettighet barn har som følger av både barneloven og grunnloven vår, samt av internasjonale bestemmelser som barnekonvensjonen. I dette ligger at de har en rett på informasjon om saken og om utfallet av saken. Dette gjelder både om utfallet av en prosess for domstolen og en meklingsprosess.

Når det gjelder barn under 7 år skal de også gis adgang til å uttale seg for domstolen dersom de har forutsetninger for å danne seg egne meninger.

Det er viktig at det blir klart for barnet at det er foreldrene som sammen eller eventuelt en domstol som bestemmer hva som vurderes å være den beste løsningen for deres familie.

I hvor stor grad det legges vekt på barnet sin mening vil variere med barnets alder og modenhet. Når barnet er fylt 12 år skal det legges stor vekt på hva barnet mener om sin situasjon. I dette ligger det at det skal noe spesielt til for at løsningen ikke er i tråd med barnet sine synspunkter.

Barnet i meklingen

I den første timen, som er den obligatoriske meklingstimen, skal det innledningsvis orienteres om hvilken prosess som kan tilbys på familievernkontoret. Prosessen vil tilpasses familien, og det tilbys inntil 7 timer mekling. Disse timene er gratis for foreldrene.

I den første timen orienteres foreldrene om at barnet har rett til å bli hørt, og at man derfor må legge til rette for en barnesamtale for enkelte barn.

Begge foreldre må være enige om at barnet skal tas med til en samtale og sammen bli enige om rammene for samtalen. Mekler vil understreke at det er foreldrene som har ansvaret for å komme frem til en avtale, men det er viktig at barna kan bli hørt om ting de opplever som viktig i sin livssituasjon. Det betyr ikke at de må svare på spørsmål som hvem av foreldrene de helst vil bo hos.

Mekler vil fortelle barnet at det også er deres rett å ikke si sin mening eller fortelle noe om sin situasjon til mekler.

Barnet skal selv i samtalen med mekler bli enige om hva som skal sies til foreldrene.

For barnet så kan prosessen hos mekler være mer skånsom enn dersom saken ender for domstolen. Her skal også barnet bli hørt, men det kan oppleves tøffere for barnet.

Barnet for domstolen

Som nevnt kan nok prosessen for domstolen oppleves som tøffere for barn enn meklingsprosessen.

Det er ikke bestemt hvem barnet skal snakke med om det er dommeren eller en sakkyndig eller eventuelt en annen egnet person.

Høring av barn ned til 7 år og yngre barn byr på spesielle utfordringer. Det er viktig at barnet sin rett til å uttale seg er i tråd med barnet sitt beste. Det er barnet sitt beste som er skal gi rammene for samtalen, det er viktig at barnet kjenner seg trygg og godt ivaretatt. Det kan bety at foreldrene skal være tilstede i samtalen.

Barne- og familiedepartementet har gitt ut en veileder for nærmere innspill knyttet til samtalen.