Hva er en kausjonist?

En kausjonist er en person som garanterer for låntakers, det vil si debitors gjeld overfor kreditor. Det betyr at kausjonisten kan bli ansvarlig for å betale debitors gjeld til kreditor. Dette kan medføre betydelige konsekvenser for kausjonisten. Derfor er det flere krav som må være oppfylt i et kausjonsforhold.

Regler om dette finnes i finansavtaleloven kapittel 4.

Den som yter lån har en frarådingsplikt overfor kausjonisten, dersom vedkommende ikke har økonomi til å stå som kausjonist. Også andre forhold kan tilsi at banken har en frarådingsplikt, for eksempel at låntaker er frarådet eller burde ha vært frarådet å inngå låneavtalen. Hvis långiver ikke har gjort kausjonisten oppmerksom på at låntaker ble frarådet å ta opp lånet, kan kausjonsansvaret reduseres.

Långiver må skriftlig fraråde vedkommende i å inngå kausjonsavtalen og om mulig også opplyses dette muntlig. Hvis vedkommende likevel vil være kausjonist, må vedkommende signere på at långiver skriftlig og muntlig har frarådet.

I tillegg til frarådingsplikten, har långiver også en opplysningsplikt overfor kausjonisten før kausjonsavtalen inngås. Långiver må blant annet opplyse om at den alminnelige risikoen ved å være kausjonist, om hvilke lån kausjonen skal omfatte og for hvor lenge kausjonsansvaret skal gjelde.

Långiver må også opplyse blant annet om kausjonskravets størrelse, om kausjonisten også skal ha ansvar for renter og kostnader dersom låntaker misligholder, om pant eller annen sikkerhet som låntakeren eller en tredjeperson har stilt eller forutsettes å stille for långiverens krav, om den verdien av pant og annen sikkerhet som långiveren legger til grunn for låneforholdet, og som skal utnyttes før ditt kausjonsansvar blir aktuelt.

Det er også krav til selve kausjonsavtalen

Kausjonsavtalen må være skriftlig og inneholde opplysninger om kausjonsbeløpets størrelse eller det høyeste beløp kausjonen skal sikre. Den  skal inneholde de fleste av de opplysningene som långiver plikter å gi før inngåelse av avtalen. Videre skal kausjonsavtalen opplyse om at eventuelle tvister kan klages inn for Finansklagenemnda. Dersom et vilkår ikke er tatt i kausjonsavtalen, er vilkåret ikke bindende. Unntak gjøres dersom långiver godtgjør at kausjonisten uttrykkelig har vedtatt vilkåret. Når kausjonsavtalen er inngått – mens kausjonsforholdet består – bør kausjonisten holde seg løpende orientert om låneforholdet.

Kausjonisten skal blant annet få beskjed dersom pant eller annen sikkerhet ikke blir stilt eller faller bort, eller om en gjeldsforsikring opphører å gjelde.

Noen ganger må långiver kreve dekning av kausjonisten fordi skyldneren har misligholdt gjelden

I en slik situasjon er det flere vilkår som långiveren må følge. Långiver kan ikke rette krav mot kausjonisten før det er tatt rettslige skritt mot låntakeren for å få tvangsgrunnlag.
Hvis långiver har tvangsgrunnlag for utlegg, kan krav rettes mot kausjonisten når det er begjært utlegg mot låntaker.

Har låntaker stilt pant for gjelden, kan krav rettes mot kausjonisten først når det er gått tre måneder etter at långiver har begjært tvangsdekning i pantet etter tvangsfullbyrdelsesloven.
Åpnes gjeldsforhandling etter gjeldsordningsloven hos låntaker, kan krav rettes mot kausjonisten som hovedregel når gjeldsforhandlingsperioden i henhold til gjeldsordningsloven er utløpt.
Blir låntakers bo tatt under konkursbehandling, eller blir det åpnet gjeldsforhandling etter konkursloven, kan långiver straks rette krav mot kausjonisten Når vilkårene for å kreve dekning hos kausjonisten er oppfylt, kan långiver sende skriftlig påkrav til kausjonisten.

Kausjonsansvaret forfaller til betaling 14 dager etter at påkravet er kommet frem.

 

Pante- og sikkerhetsrett

Gjeldsforhold, lån og kreditter kan sikres gjennom en rekke forskjellige former for pant og andre sikkerheter.

Det er viktig å gå frem på formelt riktig måte, og å etablere rettsvern for sikkerheten.

Frivillige pant etableres gjerne samtidig med at det gis lån eller kreditter. Typisk tar banken pant i låntakers bolig når det gis boliglån, og i forskjellige typer eiendeler når det ytes lån eller kassekreditt til næringsdrivende. Hvilke typer pant som kan etableres reguleres av panteloven.

Pant kan også etableres i tilknytning til tvangsinndrivelse av pengekrav. Har kreditor for eksempel fått dom for kravet sitt kan hun begjære utlegg i eiendeler tilhørende skyldneren, og deretter tvangssalg av disse for å oppnå dekning. Reglene om hvordan man oppnår utlegg og gjennomfører tvangssalg følger av tvangsfullbyrdelsesloven kap. 7 flg.

Etablering av pant forutsetter utarbeidelse av en del dokumentasjon. Det er viktig at man går frem på formelt riktig måte for at pantet skal bli gyldig. Særlig er det viktig å være trygg på rettsvern for pantet er etablert på korrekt måte. Har man ikke rettsvern for pantet vil dette ikke kunne påberopes i forhold til skyldnerens øvrige kreditorer eller hans konkursbo.

Langseth Advokatfirma har spisskompetanse innen pante- og sikkerhetsrett. Vi bistår løpende våre klienter med utarbeidelse av låne- og sikkerhetsdokumenter, tinglysing, vurdering av eksisterende pant og sikkerheter, ivaretakelse av panterettigheter i konkurs, og bruk av pant/sikkerheter i forbindelse med tvangsinndrivelse.

Vi kan følgelig tilby kompetent og kostnadseffektiv bistand i denne type saker.