Personskadeadvokaten

Svært mange skades hvert år i trafikkulykker, i yrkesskader, som følge av feil behandling på sykehus, eller på andre måter. I mange tilfeller vil den som har blitt skadet lide et økonomisk tap – og ha et krav på erstatning. Mange skadelidte opplever imidlertid at den som har forvoldt skaden, eller skadevolderens forsikringsselskap, nekter å betale erstatning.

Advokatene i erstatningsavdelingen i Langseth Advokatfirma har erfaring med å bistå skadelidte både med fysiske og psykiske skader. Vi har over mange år bistått skadelidte over hele landet.

Vi legger vekt på å komme til gode løsninger med forsikringsselskapene, og som regel lykkes vi med det. Men dersom vi ikke kommer til en frivillig løsning som er god nok fører vi saken i retten. Vi har ført saker i de fleste tingretter, i alle lagmannsrett og flere ganger i Høyesterett. Vi hjelper gjerne deg, og husk at den første samtalen hvor vi gjør en vurdering av saken er alltid gratis.

I denne artikkelen vil jeg gi en kort orientering om hvilke vilkår som må være oppfylt for å kunne kreve erstatning.

GRUNNVILKÅR FOR ERSTATNING

Det er tre vilkår som må være oppfylt for å ha rett til erstatning. For det første må det foreligge er grunnlag for ansvar, for det andre må det foreligge et økonomisk tap, og for det tredje må det foreligge såkalt årsakssammenheng mellom ansvarsgrunnlaget (skadehendelsen) og det økonomiske tapet.

GRUNNLAGET FOR ANSVAR

Dersom du er skadet i biltrafikken er ansvarsgrunnlaget ikke noe problem. Alle motorkjøretøy skal være omfattet av en forsikring som dekker skader som kjøretøyet forårsaker. Det følger direkte av bilansvarsloven. Forsikringsselskapene sier de vil hjelpe deg når du trenger det. Min erfaring er imidlertid at bilforsikringsselskapene ofte blir en vanskelig og krevende motpart.

Alle som skades på jobben skal nå være dekket av yrkesskadeforsikring tegnet av arbeidsgiveren. Forsikringsvilkårene kan variere noe, men de fleste krever at skaden skjedde på arbeidsstedet i arbeidstiden. Yrkesskadeforsikringen dekker som regel ikke skader som skjer på reisen til og fra jobb.

Den som skades som følge av at det er gjort en feil under medisinsk behandling kan fremme kravet om erstatning til Norsk Pasientskadeerstatning. NPE er et offentlig organ som vil utrede saken uten kostnad for den som har blitt skadet. Jeg vet at det imidlertid er mange som opplever NPE mer som en motpart enn en støttespiller.

ØKONOMISK TAP

Utgangspunktet er at den som blir skadet skal få dekket hele sitt tap, og økonomisk stilles som om skaden ikke har skjedd. Erstatningspostene påført- og fremtidig inntektstap, påførte- og fremtidige ekstrautgifter, samt menerstatning skal sammen dekke hele tapet.

For den som faller ut av arbeid er gjerne inntektstapet det mest viktige å få erstattet. Her er utgangspunktet at erstatningen skal dekke differansen mellom de trygdeytelser man mottar som skadet, og den inntekt man ville hatt om skaden ikke hadde skjedd.

For mange kan utgifter til leger, medisiner og ulike behandlinger være en stor kostnad. Disse ekstrautgiftene skal dekkes fullt ut. Forutsetningen er naturlig nok at kostnaden er en følge av den skaden som gir rett til erstatning. Man snakker gjerne om at kostnaden må være nødvendig og rimelig for å bli dekket. Ofte er det stor uenighet mellom skadelidte og forsikringsselskapet om hva som er en nødvendig kostnad.

Menerstatning kommer i tillegg til det rene økonomiske tapet og skal dekke tapt livsutfoldelse. Eller sagt på en annen måte; gi et plaster på såret for smerter og redusert livsglede. For å få menerstatning må skaden være varig og betydelig. Det betyr i praksis at den medisinske invaliditeten må være vurdert av en lege til å være langvarig, og på minst 15 %. Min erfaring er at forsikringsselskapenes leger ofre vurderer invaliditeten annerledes enn andre leger.

ÅRSAKSSAMMENHENG

I mange tilfeller er det enkelt å avklare hva som er årsaken til skaden. Dersom skaden kan ses tydelig på et røntgenbilde, eller på annen måte kan ses eller kjennes, er årsakssammenhengen enkel å fastslå.

Problemene melder seg ofte der skaden ikke kan konstateres objektivt. For eksempel ved såkalte bløtdelsskader – hvor intet synes på et røntgenbilde – kan det bli vanskelig. I slike tilfeller bygger vurderingen på flere forhold, hvor skadelidtes egen forklaring kan bli sentral. Men det er ofte slik at skadelidtes fortelling blir tillagt liten vekt om den ikke støttes i andre bevis.

I slike tilfeller er det det derfor viktig å sørge for at symptomer og plager blir nedtegnet i fastlegens journal med jevne mellomrom. Dette er for viktig til at journalføringen helt kan overlates til legen Mitt råd er derfor at du av og til bør be om å få en utskrift av journalen, for å sjekke at legen virkelig har skrevet ned det du har fortalt om dine symptomer og plager.

Lykke til med din sak – og ikke nøl med å ta kontakt med oss for en vurdering!

Personskadeadvokater

Personskadeerstatning er komplisert og omfattende. Personskadeadvokater sitter på mye kunnskap og informasjon om hva som er riktig erstatning, og har et erfaringsarkiv som ikke er offentlig tilgjengelig.

Personskadeadvokater kan hjelpe deg med å få riktig erstatning.

Forsikringsordninger

Det finnes fler typer forsikringsordninger som gir rett på erstatning dersom du er uheldig og får en personskade.

Vi har de lovpålagte forsikringsordningene og erstatningsordninger som yrkesskadeforsikring, bilansvarsforsikring og pasientskadedekning. I tillegg er det en rekke frivillige forsikringer som for eksempel kollektiv gruppelivsforsikring, uføreforsikring og ulykkesforsikring. Personskadeadvokater har spesialisert på å tolke forsikringsvilkår, forhandle med forsikringsselskapene og foreta erstatningsberegninger. Ved å kontakte en personskadeadvokaten vil du derfor kunne sikre at du har fått den erstatningen du har rett på.

Offentlige ytelser

Ved store personskader vil det gjerne bli aktuelt å motta offentlige ytelser som arbeidsavklaringspenger og uføretrygd. Disse offentlige ytelsene har betydning ved utmåling av erstatning fra skadevolder eller dennes forsikringsselskap. Nettopp av denne grunn er personskadeadvokater godt orientert på hvilke offentlige ytelser som er aktuelle i din sak, og hvordan man skal søke om disse.

Innhenting av informasjon og dokumentasjon

I personskadesaker vil det i startfasen være nødvendig å innhente mye informasjon og dokumentasjon. Hva som må innhentes må avgjøres spesielt i hver enkelt sak. Som eksempler kan nevnes likningsopplysninger, pasientjournaler og trygdedokumenter.

Spesialisterklæringer

I enkelte personskadesaker utarbeides det spesialisterklæringer. Personskadeadvokater har gjennom tidligere erfaring tilegnet seg kunnskap om hvilken spesialist som best kan vurdere din sak. Valg av spesialist kan være avgjørende, men det er likevel slik at utfallet av spesialisterklæringen ikke kan forutsies.

Erstatning

Utmåling av erstatningens størrelse kan være komplekst. De erstatningspostene som kan være aktuelle er påført og fremtidig inntektstap, påførte og fremtidige ekstrautgifter, påført og fremtidig hjemmearbeidstap, menerstatning og oppreisning.

Personskadeadvokater har de riktige verktøyene for å kunne utmåle korrekt erstatning. I sitt erfaringsarkiv har personskadeadvokater også ofte hatt saker som er sammenlignbare og har derfor innblikk i hvor grensen for riktig erstatning er.

Salær til personskadeadvokater

I bilansvarssaker og yrkesskadesaker dekker forsikringsselskapet rimelige og nødvendige utgifter til juridisk bistand i de tilfellene hvor det ikke er tvil om at det foreligger rett på erstatning.

I pasientskadesaker vil Norsk pasientskadeerstatning fattet et særskilt vedtak vedrørende dekning av utgifter til juridisk bistand.

De fleste har i tillegg rettshjelpsdekning inkludert i innboforsikringen eller liknende. Avhengig av vilkårene dekker denne forsikringen gjerne salær opptil kr 100 000, med en egenandel på kr 3 000 + 20 prosent av fakturert salær.

Før personskadeadvokater påtar seg et oppdrag vil det være nødvendig å vurdere saken, slik at det så godt som mulig blir klarlagt om det er økonomisk hensiktsmessig å benytte seg av advokat. Betaling av salæret vil avklares så tidlig som mulig.

 

 

 

 

 

 

Erstatning for personskade

Blir du påført en personskade ved en ulykke på fritiden eller i jobb, er det mange spørsmål som dukker opp.

Selv befinner du deg ofte i en situasjon hvor du har nok med å mestre hverdagen. Da har du behov for bistand for å finne ut av dine rettigheter. Det er sentralt å søke bistand fra en advokat med kunnskap om dette rettsområdet ettersom det ofte reiser seg kompliserte spørsmål.

Det kan innledningsvis være hensiktsmessig å nevne grunnvilkårene for erstatning. For å kunne få erstatning må tre grunnvilkår være oppfylt. Det må foreligge et erstatningsrettslig ansvarsgrunnlag, et økonomisk tap og årsakssammenheng mellom en konkret handling og skaden. I tillegg må skaden ikke være en usannsynlig, fjern eller atypisk følge av den skadevoldende handling eller unnlatelsen.

Situasjonen påvirker ofte din økonomiske situasjon

Det kan være utgiftene knyttet til behandling, utgifter til hjelp i hjemmet, tap av arbeidsinntekt, fremtidige inntektstap eller fremtidige utgifter med videre.

I denne situasjonen er det flere ulike offentlige stønader som kan være aktuelle, særlig gjennom NAV. Her anbefaler vi å etablere en god dialog med ditt lokale NAV kontor så snart som mulig. Videre vil jo dialogen med fastlegen din ofte være sentral for å få på plass hensiktsmessig behandling.

Dersom du ble skadet i en ulykke på jobben, vil din arbeidsgiver melde inn hendelsen til NAV

Uansett vil du enten hendelsen skjer på jobb eller på fritiden ofte være omfattet av en forsikringsdekning. En advokat vil kunne bistå deg med hvorledes du således skal gå frem.

Det sentrale utgangspunktet er at du økonomisk skal bli stilt som om skaden ikke er skjedd. Situasjonen etter skaden skal således sammenlignes med situasjonen før skaden. Generelt betyr det at du ikke skal tape på skaden, men heller ikke tjene på den.

I en erstatningssak for personskade reiser det seg ofte kompliserte medisinske samt juridiske spørsmål. Det er blant annet sentralt å avklare hvilke plager som er skaderelaterte og som således står i årsakssammenheng med ulykken. Det er disse skadene selskapet kan være ansvarlig for. Når du søker medisinsk behandling etter ulykken er det derfor viktig at du er tydelig på hvilke symptomer/ plager du har som følge av ulykken. Det er viktig at dette er så detaljert som mulig for å forhindre misforståelser siden.

Når det gjelder utgifter til behandling mv den første tiden etter hendelsen, anbefaler vi deg å ta vare på kvitteringer. Du må sannsynliggjøre at utgiftene stammer fra hendelsen overfor forsikringsselskapet og dette gjør den jobben enklere.

Videre må det være de skaderelaterte plagene som er årsaken til det økonomiske tapet ditt. Det må altså også her foreligge årsakssammenheng. Det må følgelig være plagene etter ulykken forsikringsselskapet er ansvarlig for som er årsaken til at du for eksempel ikke klarer å jobb full tid lengre.

Avslutningsvis nevner vi at det også kan være personskaden din er omfattet av forsikringsdekning du har privat eller gjennom din ektefelle. Dette vil advokaten din undersøke nærmere for deg. Her kan det følgelig komme utbetalinger i tillegg til det du får gjennom det offentlige og for eksempel bilforsikringsselskapet eller arbeidsgiver.

 

 

Advokatutgifter ved personskade

Har du blitt skadet og vil søke erstatning fra forsikringsselskapet som er ansvarlig? Eller er du i en pågående sak mot forsikringsselskapet?

Det kan være vanskelig å stå mot et stort forsikringsselskap alene. Du føler kanskje at du ikke blir hørt eller trodd, og du lurer på om du kan ha krav på mer enn det selskapet tilbyr. Det tar mye energi når du i tillegg har store smerter etter skaden.

For at du skal få et riktig oppgjør, er det viktig at du tar kontakt med en advokat så fort som mulig. Siden erstatning er et vanskelig rettsområde, anbefales det å ta kontakt med en advokat som er spesialisert på personskadeerstatning. Da vet du at du vil få den beste oppfølgingen.

Forsikringsselskapet betaler for advokat

Det mange ikke vet, er at forsikringsselskapet som er ansvarlig for personskaden, også dekker advokatutgifter ved personskade. Dette gjelder uansett om man har blitt skadet i en trafikkulykke, i yrke eller dersom man er påført en pasientskade.

Mange som blir skadet opplever å få livet snudd på hodet – også økonomisk. Det er derfor mange som tenker at de ikke har råd til å la seg bistå av en advokat. Da er det viktig å vite at advokater i de fleste erstatningssaker får sine kostnader dekket direkte fra forsikringsselskapet. Det betyr at de fleste skadelidte slipper å tenke på å måtte dekke utgiftene fra egne midler, eller før de mottar erstatning.

Forsikringsselskapene gjør en vurdering av om utgiftene til advokaten er rimelig og nødvendig tatt hensyn til sakens kompleksitet, omfang og behovet for juridisk bistand.

Rettshjelpsforsikring

Mange skadelidte vet heller ikke at de også har dekning for utgifter til advokat gjennom sin innbo- eller villaforsikring. Slike forsikringer inneholder nemlig dekning for rettshjelp.

Hvis det oppstår en tvist mellom deg og forsikringsselskapet, vil rettshjelpsforsikringen dekke utgiftene du har til advokat i forbindelse med tvisten.

Rettshjelpsdekningen inntrer først når det foreligger en tvist. Dersom du har kommet med et erstatningskrav som forsikringsselskapet avviser, foreligger det en tvist.

De fleste rettshjelpsforsikringer har en egenandel på inntil kr 4 000, i tillegg til 20 prosent av advokatutgiftene. Dekningen er som regel begrenset oppad til kr 100 000, men dette kan variere fra forsikring til forsikring.

Ta kontakt med en advokat

Vi vet at det lønner seg å ta kontakt med en advokat for å få maksimalt ut av den erstatningen du har krav på.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale.

 

 

 

Skademeldingsskjema personskade

Om du blir utsatt for en personskade, enten det er i trafikken, på arbeid eller ved et sykehus, er det ikke uvanlig at du blir bedt om å fylle ut et skademeldingsskjema.

Det er viktig at skjemaet blir utfylt riktig, da de ulike selskapene bruker disse ved vurderingen av om du har krav på erstatning som følge av personskaden.

Dersom du er usikker på hvordan du fyller ut et skjema, anbefales det at du tar kontakt med en advokat som kan bistå deg. Husk at selskapet som er ansvarlig for skaden som regel også dekker nødvendige kostnader til advokat. Det er lurt at advokaten kommer inn tidlig i saken.

Skademelding og trafikkskade

Hvis du blir utsatt for en personskade etter en trafikkulykke, er det særdeles viktig at du melder fra til forsikringsselskapet med en gang. Dette kan lettest gjøres ved å krysse av for personskade i skademeldingsskjemaet for bil.

Avkrysningen for personskade finner du på skademeldingens side to, punkt 34, 35 og 36. Du skal oppgi navn og adresse, om du var passasjer, fører eller fotgjenger og om du er blitt behandlet av lege eller sykehus. Forsikringsselskapet tar kontakt med deg når de mottar skjemaet, og du blir deretter bedt om å utfylle historien.

Dersom du har glemt å krysse av for personskade, eller dersom det ikke blir skrevet skademelding for bil, kan du melde fra direkte til selskapet. De fleste selskaper har skademeldingsskjemaer på nett.

Skademelding og yrkesskade

Hvis du blir utsatt for en arbeidsulykke som medfører personskade, er arbeidsgiver pliktig til snarest mulig å melde skaden til NAV. Arbeidsgiver fyller ut et skademeldingsskjema som sier noe om hvem som er skadet og når, hvor og hvordan dette skjedde.

I tillegg bør skaden meldes til forsikringsselskapet der den lovpålagte yrkesskadedekningen ligger. Dette gjelder uansett om skaden først anses liten.

Ved melding av skaden til forsikringsselskapet, anbefales det at du selv og arbeidsgiver fyller ut skademeldingsskjemaet i fellesskap. Skjemaet spør ofte om yrke, årslønn, erfaring i stillingen og arbeidstid. I tillegg må du si noe om skadens omfang, behandlende lege, skadested, eventuelt verneutstyr, hendelsesforløp og så videre.

Skademelding og pasientskade

Ved pasientskade meldes saken til Norsk Pasientskadeerstatning (NPE). NPE krever alltid at det utfylles skademeldingsskjema, og underskriften på skjemaet gir samtykke til at NPE kan innhente opplysninger og behandle saken.

Skademeldingen må inneholde informasjon om hva du ble behandlet for da skaden skjedde, hvilken skade du mener du har fått, skadedato og behandlingsstedet du mener skaden har skjedd på.

Til forskjell fra skademeldingsskjemaene hos forsikringsselskapene og NAV, må du krysse fra om du tror at skaden vil medføre et tap over kr 5 000, og du må oppgi om du har hatt noen utgifter og hvilke konsekvenser du mener at skaden har fått for din mulighet til å arbeide.

Det kan selvfølgelig være vanskelig å si noe om økonomisk tap tidlig i saken, men NPE ønsker likevel at du oppgir dette. Dersom du er usikker på om du vil ha noe tap som følge av skaden, anbefales det at du oppgir at det er for tidlig å vurdere dette.

Skademelding og advokat

Ta kontakt med oss dersom du er usikker på hvordan du fyller ut et skademeldingsskjema.