Hva kan jeg bygge uten å søke plan og Bygningsetaten?

I utgangspunktet må det søkes ved de fleste bygningsmessige endingen til Plan og Bygningsetaten (PBE), men heldigvis ikke alle.

Det er  krav i Plan og Bygningsloven som på innfris og den som bygger er  ansvarlig for at det følge denne lov og Byggeforskrifter. Ved nybygg idag gjelder kravene i Tek 17

En bør alltid forhører seg med PBE, før man starter. Dette fordi man en rett til etter loven er begrenset i reguleringsplan og kommunens arealplan.

Hvis eiendommen ligger ved sjø, vann eller elver er det  begrensninger ved byggeforbudet innenfor 100 belte, eller uregulerte områder.

Nedenfor beskrives noe som kan bygges uten søknad, men en må huske at samlet utbygning på tomten ikke må stride med utnyttelsesgraden på tomten.

Det er viktig og huske at  man  skal melde fra til Kommunen når det ferdig, slik at kommunen kan oppdatere kart- og matrikkeldata.

Kan en bygge garasje og uthus ?

Det kan bygges  hvis arealet er mindre en 50 kvadratmeter bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA), mønehøyde er under 4 meter, og gesimshøyde på under 3 meter.

Bygningen kan bare oppføres i én etasje uten kjeller, og bare brukes til dette formålet.

Det må stå mer enn 1 meter fra nabogrensen og annen bygning på eiendommen, og minst 2 meter fra bygninger på annen eiendom.

Hva med et lite tilbygg, som overbygget terrasse, sykkelbod ?

Mindre tilbygg kan settes opp uten at det søkes, hvis den settes opp ved siden av eksisterende bygg, som er understøttet og har eget bæresystem.

Det kan ikke være over to etasjer eller over det eksisterende byggverket.

Det kan  ikke brukes til  varig opphold eller beboelse, og samlet bruksareal og bebygd areal skal ikke overskride 15 kvadratmeter.

Plan- og bygningslovens krever at avstand til nabogrense må være minst 4,0 meter, hvis ikke annet fremgår av reguleringsplaner.

Kan det bygges levegg eller støttemur?

Levegg med høyde inntil 1,8 meter og lengde inntil 10 meter kan settes opp, hvis  plasseres inntil 1 meter fra nabogrense, hvis lengde er under 5 meter, kan den plasseres inntil nabogrense..

Forstøtningsmur kan være inntil 1 meter høy når den er minst 1 meter fra nabogrensen, og 1,5 m høy når den er minst 4 meter fra nabogrensen, men den må ikke hindre frisiktsonen mot vei.

Kan det bygges gjerde eller innhegning mot vei ?

Du kan sette opp en åpen innhegning, enkle og lette konstruksjoner mot vei med inntil 1,5 meter høyde, forutsatt at frisiktsoner mot vei ikke hindres.

Gjerde mot nabo er i ikke søknadspliktig og reguleres av grannegjerdelova.

Kan det lages biloppstillingsplass og intern vei?

Vei på tomt og biloppstillingsplass som ikke krever vesentlig terreng inngrep er unntatt, hvis avstanden til nabogrensen er minst 1 meter.

Kan det bygges terrasse på bakken (platting)?

Bygging av terrasse på bakken som ikke er i strid med arealformål, planbestemmelser eller hensynssoner, er ikke søknadspliktig.

Det forutsetter at terrassegulvet ikke ligger høyere enn 0,5 m over terreng, og minst 4 meter fra nabogrensen.

Terrasser med høyde over 0,5 m over ferdig planert terreng vil være søknadspliktig.

Kan det foretas mindre utfylling og planering ?

Du kan gjøre «mindre» planering på tomten din, hvis det ikke er for stor høydeforskjell i forhold til opprinnelig terreng.

Det kan endre mer enn 3 m fra opprinnelig terrengnivå i spredtbygd strøk, eller 1,5 m i tettbygd strøk.

Avstand fra fyllingsfoten til nabogrense må være minst 1 m.

Hvor lenge varer en byggetillatelse ?

Hvis en kommunen har gitt tillatelse til et tiltak, for eksempel byggetillatelse til oppføring av et bygg, vil  den kunne bli en nullitet, hvis  arbeidene ikke har startet innen 3 år.

Hva er hjemmelen for at den faller bort ?

I henhold til plan- og bygningsloven § 21-9 faller en tillatelse bort dersom tiltaket ikke er startet senest 3 år etter at tillatelsen er gitt.

Når starter fristen ?

Fristen begynner å løpe fra tillatelsen er gitt, det vil si fra det tidspunktet tiltakshaver mottar vedtaket.

Er vedtaket  en rammetillatelse og de senere er gitt en igangsettingstillatelse (IG), regnes fristen fra rammetillatelsen.

Klages det på vedtaket gjelder fristen fra endelig vedtak i klagesaken.

Hva betyr det at tiltaket er satt i gang ?

Dette bygger på en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle.

Bygging av hus krever at den fysiske byggeprosessen er startet, det er ikke nok at det er gitt igangsettingstillatelse (IG).

Det stilles kvalitative krav til at byggeprosessen skal anses satt i gang, det er ikke nok at det er gjort forberedende arbeider med rydding av vegetasjon eller matjord, det må ha startet noe mer omfattende arbeider ved selve byggverket er iverksatt, for eksempel arbeider med fundamenteringen eller grunnmuren.

Hva hvis det stopper opp å bygge ?

Plan- og bygningsloven § 21-9 setter også krav til fremdriften i prosjektet, har tiltaket stopp opp i mer enn 2 år, faller tillatelsen bort. Kommunen kan da kreve at et startet byggverk rives og tomten ryddes.

Hva med dispensasjoner ?

Dispensasjoner faller bort i medhold av plan- og bygningsloven § 21-9.

Fristen avbrytes  ved å sende inn en søknad om tillatelse til tiltaket (IG) som dispensasjonen knytter seg til. Det kan være  søknad om rammetillatelse for det tiltaket  det er  dispensasjon for.  Eksempel kan være for bygging i et LNF-område, må søknad om rammetillatelse for oppføring av bygget være sendt inn innen 3 år.

Hva med endringer / forlengelse av tillatelsen ?

Endringer i tegningsgrunnlaget etter at rammetillatelsen er gitt,  før prosjektet er kommet i gang, er ikke frist avbrytende.

Det er ikke mulig å søke om forlengelse av 3 års fristen.

Hva blir følgende av at tillatelsen faller bort ?

Følgen er at en tillatelse faller bort, er at man må søke på nytt.

En ny søknad vil bli vurdert opp mot gjeldende regelverk og planstatus for eiendommen på det nye søknadstidspunktet. Er det vedtatt nye byggeteknisk forskrifter, vil søknaden bli vurdert opp mot de nye kravene.

Har grunneier erstatningsrett for tap ved reguleringsplan?

Det kan være tilfeller hvor grunneier kan kreve erstatning for tap som følger av en ny reguleringsplan.

Hvis en reguleringsplan gir det resultat at en eiendom blir ødelagt som byggetomt og ikke kan utnyttes på annen regningssvarende måte, skal kommunen betale grunneier erstatning.

En annen mulighet er å kreve erstatning fra andre grunneiere i området, hvis de får vesentlig bedre utnyttelse, som samtidig betyr at en grunneiers eiendom derfor blir betydelig forringet.

Vi skal se nærmere på i hvilke tilfeller en grunneier kan kreve erstatning hvis han har kommet dårlig ut i en reguleringsprosess.

Når er det grunnlag for å kreve erstatning?

Etter plan- og bygningsloven § 15-3 kan en grunneier kreve erstatning fra kommunen eller andre grunneiere for tap ved reguleringsplan hvis:

• en reguleringsplan medfører at en eiendom blir «ødelagt som byggetomt», enten som følge av bestemmelser om byggegrense innenfor veglinjen eller av andre «særlige grunner».

I tillegg må ikke eiendommen kunne nyttes på annen «regningssvarende» måte.

•dersom en eller flere av naboeiendommene gis en «vesentlig bedre utnytting» i reguleringsplanen og verdien av grunneiers eiendom har blitt «betydelig forringet» som følge av dette.

Når kan man kreve erstatning fra kommunen?

Vilkårene er at dersom «særlige grunner» medfører at en eiendom blir «ødelagt som byggetomt».

Eksempel kan være at hvis reguleringen en avstandsbegrensning fra nabogrensen i en ny bebyggelsesplan for området, som gjør at det ikke blir mulig å begge en tomt, dette da den i «praktisk talt ubebyggelig».

Forutsetningen er at byggegrense fra nabo avvek fra de regler som grunneier normalt måtte regne med og heller ikke er saklig motivert.

Samtidig med at byggegrensen før ny regulering kunne vært bebygget, men forsvant ved reguleringen.

Det er i alle tilfeller et vilkår for erstatning at eiendommen ikke lenger kan nyttes på annen «regningssvarende» måte, som betyr ikke lenger kan utnyttes økonomisk.

Det betyr ikke at all regulering gir grunnlag for erstatning, grunneier må tåle at det skjer endringer fra formålet i tidligere reguleringsplaner, for eksempel dersom eiendommen reguleres fra «bolig» til «industri».

Alternativ til erstatning fra kommunen kan være å kreve innløsning/ekspropriasjon.

Hvis det er alternativet vil kommunen ofte velge å innløse/ekspropriere eiendommen.

Når kan erstatning kreves fra grunneier av annen eiendom i området?

Hovedregelen er at de verdier som skapes ved en ny reguleringsplan ikke skal bli ujevnt fordelt. Det kan likevel skje derfor er det gitt en egen hjemmel i pbl.§ 15-3 (5), som gir en grunneier rett til å fremme erstatningskrav mot en annen grunneier.

Forutsatt at det skjer en betydelig forskjellsbehandling mellom grunneierne.

Kriteriet for erstatning er at naboeiendommen bebygges i henhold til reguleringsplan som gir naboeiendommen en «vesentlig bedre utnytting» enn andre eiendommer i området.

Eksempel er :

* hvor en eiendom i et reguleringsområde kan utnyttes til hytter, mens de andre områdene skal være til friområder og skiløyper

* det bygges et høyhus som tar hele utsikten til naboeiendommen.

Videre er det et vilkår at verdien av eiendommen er «betydelig forringet» basert på utbygging etter den nye reguleringsplanen og verdien uten en slik utbygging. hvor endringen skyldes utnyttelse den andre eiendommen får.

Når må man kreve erstatning?

Kravet må fremmes senest tre måneder etter at byggetillatelse er gitt, selve reguleringen gir ikke grunnlag for erstatning.

Dette da det ikke oppstår tap for noen evt bygger, samtidig er det da kort frist slik at utbygger blir varslet før gjennomføringen av utbyggingen.

 

Langseth advokatfirma bistår i slike saker, det er bare å ta kontakt.

Bistand i byggesaker

Valg av prosjekttype – nøkkelferdig – utførelsesentreprise – totalentreprise

Oppføring av egen bolig, hytte, garasje o.l. vil ofte være den største investering som gjøres av privatpersoner.

Det er få som gjennomfører bygging i egen regi mer enn et par ganger i løpet av livet. Av denne grunn mangler privatpersoner oftest den kompetanse som er nødvendig for å komme gjennom en byggeprosess på en god måte.

Hvis den som ønsker å anskaffe egen bolig ikke har noen eller- begrenset erfaring med byggeprosjekter bør «nøkkelferdig» prosjekt velges. I så fall tar privatpersonen liten eller ingen del prosjekteringen.

For det tilfelle at privatpersonen velger å ha en aktiv deltakelse i prosjektet er det viktig å være oppmerksom på forskjellen mellom utførelsesentreprise (privatpersonen prosjekterer)  og totalentreprise (entrprenøren prosjekterer).

Behov for bistand i byggesaker i prosjekteringsfase – kontrollfunksjonen  i byggefasen

Behovet for bistand vil variere sterkt avhengig av hvilken prosjekttype som velges.

Uansett om utførelsesprosjektering eller totalentreprise velges er det behov for en rådgiver (arkitekt, ingeniør eller byggkonsulent med kompetanse og erfaring). Dette gjelder i alle faser av prosjektet fra planlegging til ferdigattest er på plass.  De fleste av disse rådgivere vil ha tilgang til standardkontrakter som kan benyttes og kan anbefale hvilken entreprenør som skal velges og følge opp denne i byggefasen.

En viktig del av ovennevnte rådgiveres oppgave er å utarbeide en jobbspesifikasjon som definerer klart hva som skal bygges for den prisen som er definert i kontrakten. Betydelige beløp kan spares ved å lage en omfattende og presis jobbspesifikasjon.

Dersom jobbspesifikasjonen er mangelfull eller upresis er resultatet ofte at entreprenøren sender «endringsmelding» med krav om betaling for deloppdrag som ikke inngår konkret i kontrakten.

Bustadsoppføringslova gjelder mellom entreprenør og forbruker. Lovens § 7 fastslår at:

«Entreprenøren skal utføre arbeidet på fagleg godt vis….»

For det tilfelle at kvaliteten ikke holder faglig nivå må rådgiveren reklamere innen frister som gjelder

Juridisk bistand

Våre advokater skal ha spesialinnsikt i lover (Bustadsoppføringslova)  og standardkontrakter som for eksempel NS 06.

Når prosjektet blir forsinket, utførelsen ikke er tilfredsstillende eller kostnadene overskrider budsjett (for eksempel ved endringsmeldinger fordi jobbspesifikasjonen ikke er tilstrekkelig presis) – bør advokatbistand innhentes.

Det samme gjelder dersom den rådgivning som er gitt av arkitekt, ingeniør eller byggkonsulent, er mangelfull.

Seksjonering av fast eiendom

Dersom en fast eiendom skal eies av flere sammen, men hver enkelt skal ha eksklusiv bruksrett til sin egen bruksenhet, må det gjennomføres en såkalt seksjonering av eiendommen. De enkelte bruksenhetene – typisk en leilighet – omtales da gjerne som eierseksjoner. Denne eierformen reguleres av eierseksjonsloven av 1997.

Dette er en annen eierform en et ordinært sameie, som for eksempel søsken har til familiehytta de arver etter foreldrene. Her er det «lov om sameige» av 1965 som regulerer eierforholdet.

En seksjonert eiendom vil ofte være en bygård eller en blokk, med mange leiligheter. Etter hvert er det også blitt vanlig å seksjonere mindre enheter, for eksempel en stor enebolig som deles opp i to eller flere leiligheter. Også rene næringsbygg kan seksjoneres, eller det kan etableres et kombinasjonsbygg med både bolig- og næringsseksjoner.

Det sentrale ved en seksjonert eiendom er altså at du blir eier av hele eiendommen i fellesskap med andre, mens du har enerett til bruk av din seksjon, for eksempel din leilighet.

Hvilke fordeler oppnår man ved å seksjonere en eiendom?

En stor fordel ved å seksjonere en eiendom er at den enkelte seksjonseier fritt kan pantsette sin egen eierseksjon. Du trenger altså ikke samtykke fra de øvrige eierne, slik du gjør i et ordinært sameie. Dermed har du et vesentlig bedre utgangspunkt for å kunne ta opp lån som krever pantsikkerhet, typisk et vanlig boliglån.

En mer indirekte fordel er at eiendommer som seksjoneres ofte vil få en betydelig verdiøkning etter at seksjonering er foretatt. Dette har man sett en rekke eksempler på, for eksempel der en stor villa stykkes opp i flere leiligheter og selges, eller der et borettslag velger å la seg omdanne til eierseksjoner.

Hvordan gjennomføres en seksjonering?

Å seksjonere en eiendom innebærer en viss mengde «papirarbeid». Det må utarbeides en seksjoneringsbegjæring ved at det fylles ut en standardblankett som opplyser om eiendommens gårds- og bruksnummer, den enkelte seksjonens sameierbrøk, og om seksjonen skal benyttes til bolig eller næring. Videre må det utarbeides egne vedtekter for sameiet.

I tillegg må det legges frem en såkalt situasjonsplan med plantegninger av de enkelte etasjene i bygningen. Her skal det tydelig fremgå formålet for den enkelte seksjon, grensene for denne, og det seksjonsnummer som foreslås for enheten. Tilsvarende skal også fellesarealer, parkeringsplasser og utearealer angis.

For boligseksjoner kreves at de har eget kjøkken bad og toalett, der bad og toalett skal være i eget/egne rom. For fritidseiendommer er det ikke slike krav.

Seksjoneringsbegjæringen skal behandles av kommunen v/teknisk etat (Plan- og bygningsetaten i Oslo). Blir begjæringen godkjent blir seksjoneringen registrert i GAB registeret, og deretter tinglyst hos Statens Kartverk. Først når dette er på plass er den enkelte seksjonen å anse som formelt opprettet.

En eksisterende seksjon kan deles i to eller flere seksjoner, og motsatt kan to eller flere seksjoner slås sammen. Også i slike tilfelle må det utarbeides en egen seksjoneringsbegjæring utarbeides, og reglene nevnt ovenfor gjelder så langt de passer.

Å gjennomføre en seksjonering er en relativt komplisert operasjon for den som ikke kjenner reglene godt. Dette innebærer dels at det kan være en utfordring å få seksjoneringen godtatt i kommunen, og dels at en gjennomført seksjonering kan få uheldige følger om den ikke er tilstrekkelig gjennomtenkt. Det vil derfor normalt lønne seg både tids- og kostnadsmessig å få profesjonell bistand til å gjennomføre prosessen.