Separasjonssøknad: slik går du frem

Ved et brudd er det mange praktiske forhold som må håndteres i tillegg til store følelsesmessige påkjenninger. Da kan det være greit å ha en «smørbrødliste» å forholde seg til. Hvor krevende skilsmisseprosessen blir, er selvfølgelig avhengig av om dere er enige eller ikke i bruddet.

Her gir vi imidlertid en oversikt over de praktisk forhold som dukker opp.

Søknad om separasjon

Det er to ulike måter å bli separert på i Norge. Såkalt faktisk samlivsbrudd foreligger dersom dere har bodd fra hverandre i to år, som kan dokumenteres, og dere er enige om at det foreligger et samlivsbrudd. Eller dere kan bli separert ved at søknad om separasjon sendes til fylkesmannen i det fylket dere bor.

Det er imidlertid enkelte unntak fra kravet til separasjon for å bli skilt. Det gjelder dersom du har blitt tvunget inn i et ekteskap, ektefellen din har truet, mishandlet eller forsøkt å drepe deg eller barna, eller ektefellen din har giftet seg med en annen mens dere var gift.

Dere kan søke om separasjon elektronisk eller laste ned skjemaet til papirutgave på fylkesmannen sin hjemmeside.

Dere kan søke sammen eller du kan søke om separasjon alene. I Norge er det ikke slik at dere må vise til en grunn for å bli separert eller være enige om separasjon.

Separasjonstiden er på ett år før dere så kan søke om skilsmisse, se mer om dette nedenfor. Det er imidlertid viktig å være klar over at dere under separasjonstiden fremdeles er gift, slik at dersom dere flytter sammen igjen så faller separasjonen automatisk bort.

Det er viktig å huske på at det er enkelte vedlegg til søknaden som man må huske på før den sendes inn, mer om dette nedenfor.

Obligatorisk mekling ved felles barn under 16 år – vigselsattest

Dersom dere har felles barn under 16 år må dere vedlegge søknaden en meklingsattest. Meklingsattest får dere ved å kontakte deres lokale familievernkontoret å begjære mekling. I meklingen er fokuset å komme frem til en samarbeidsavtale om barna. Det er kun den første timen som er obligatorisk, men dere får tilbud om inntil 7 timer gratis mekling.

Et annet vedlegg til søknaden er vigselsattest om ekteskapet er inngått i utlandet. Dette gjelder ikke dersom dere giftet dere på en norsk ambassade i utlandet eller i en norsk sjømannskirke.

Økonomiske og praktisk forhold knyttet til samlivsbrudd

  • Tidligere felles bolig

Det er viktig å finne ut av hva dere ønsker å gjøre med tidligere felles bolig. Dersom den ene skal kjøpe ut den andre er det viktig å være oppmerksom på at ektefeller slipper å betale dokumentavgift.

Det tidspunktet fylkesmannen mottar søknaden om separasjon er det såkalte skjæringstidspunktet. Med det forstår man at det er deres økonomiske situasjon på dette tidspunktet som er utgangspunktet for den økonomiske fordelingen mellom dere. Det vil si hvilke hvilken formue dere har etter fradrag for gjeld mv. Dette er ikke tema for denne artikkelen, vi gjør bare oppmerksom på at det her er av betydning hvilken formuesordning dere har valgt under ekteskapet.

  • Tidligere felles bil

I likhet med tidligere felles bolig må heller ikke ektefeller betale for omregistrering av tidligere felles bil dersom separasjonsbevillingen vedlegges.

  • Melde flytting

Som nevnt er separasjonstiden ett år så det er nødvendig å melde flytting for å dokumentere at dere faktisk lever fra hverandre. I forlengelsen av dette er det viktig å være oppmerksom på hvilken avtale dere gjør for barna. Barna kan bare ha én folkeregistrert adresse selv om de bor like mye hos begge foreldrene.

Stønader fra NAV – barnetrygd – barnebidrag mv

I forbindelsen med den avtalen dere gjør om barna, er det flere økonomiske spørsmål som dukker opp. Én av dere kan ha krav på særskilte ytelser fra NAV og det kan være aktuelt for én av dere å betale barnebidrag.

Til NAV vil det være nødvendig å sende med både meklingsattest og flyttemelding.

Skilsmisse

Etter at dere har levd fra hverandre i ett år under separasjonstiden eller faktisk vært separert i to år, kan dere søke om skilsmisse fra fylkesmannen.

Dette er altså ikke noe som gis automatisk da dere må søke om det.

Som nevnt er det sentralt å kunne vise til en bekreftelse på at man har levd adskilt i separasjonstiden.

Dersom fylkesmannen finner at vilkårene for skilsmisse er tilstede, vil han utstede skilsmissebevilling.

 

 

 

 

Separasjonssøknad- hvordan gjør man det?

Ektefeller som ikke ønsker å fortsette samlivet, kan søke om separasjon. For å søke om skilsmisse må du enten ha vært separert i ett år, eller dere må ha bodd fra hverandre i minst to år og være enige om at dette er et samlivsbrudd.

Hvordan gjør man det?

Det har blitt enklere å søke om separasjon. Søknadsskjemaet ligger tilgjengelig på Fylkesmannens hjemmeside og det kan fylles ut elektronisk eller man kan laste ned en papirversjon av søknadsskjemaet og sende dette per post. Det er ingen kostnader forbundet med å søke om separasjon.

Må begge søke om separasjon?

Det er ikke nødvendig at begge ektefeller søker om separasjon, f.eks. hvis den ene ikke ønsker et brudd. Dere er begge part i saken. Det betyr at dersom du søker alene, må Fylkesmannen sende søknaden til din ektefelle, og be han eller henne om å underskrive den. Begge har rett til å gjøre seg kjent med dokumentene i saken.

Saksbehandlingstid

Saksbehandlingstiden vil variere noe avhengig av hvor mange saker Fylkesmannen mottar til enhver tid. Det er grunn til å nevne at saksbehandlingstiden fra søknaden er mottatt til den er endelig avgjort vil bli lengre om du søker alene, din ektefelle er bosatt i utlandet eller en av dere klager på at Fylkesmannen har gitt bevilling.

Har dere felles barn under 16 år?

Da er det et vilkår at det vedlegges en meklingsattest til separasjonssøknaden. En meklingsattest får man etter at det er foretatt mekling på familievernkontoret. Denne attesten har en gyldighet på seks måneder.

Må man først separeres for å kunne bli skilt?

Dersom ektefellene har bodd sammen de siste to årene, må de separeres før de kan skilles. Et unntak gjelder hvis dere de to siste årene eller lenger har bodd fra hverandre grunnet et samlivsbrudd. Da kan dere søke om skilsmissebevilling direkte. Det er imidlertid viktig at dere er i stand til å dokumentere at dere har bodd minst de to siste årene fra hverandre og at dette skyldes et samlivsbrudd, og ikke andre årsaker.

Fra hvilken dato gjelder separasjonen?

Separasjonen gjelder fra den dagen Fylkesmannen gir bevilling til separasjon, med mindre du eller din ektefelle klager på vedtaket om separasjonen. Da vil separasjonsbevillingen først være endelig når klagesaken er avgjort.

Vi bistår gjerne dersom du har behov for rådgivning i forbindelse med innsendelse av separasjonssøknad eller andre spørsmål knyttet til separasjon, skilsmisse eller skilsmisseoppgjør.