Skilsmisseoppgjør og arv i nordiske ekteskap

Det har alltid vært et nært samarbeid mellom de nordiske landene Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige. Vi snakker tilnærmet samme språk og mange har i perioder bodd i et land og arbeidet i et annet.

Det er derfor også tradisjon for ekteskapsinngåelser på tvers av landegrensene. Som en konsekvens av dette er det inngått flere konvensjoner innen familierettslige områder.

Allerede i 1931 ble det signert en Konvensjon mellom Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige inneholdende internasjonal- privatrettslige bestemmelser om ekteskap, adopsjon og vergemål med sluttprotokoll https://lovdata.no/lov/1931-02-06

Konvensjonen er naturlig nok endret og oppdatert flere ganger, men hovedprinsippene gjelder fremdeles.

Formuesforholdet mellom ektefeller som er, og også var det da ekteskapet ble inngått, statsborgere i en av de nevnte landene, skal reguleres etter loven i den staten hvor ektefellene først bosatte seg da de inngikk ekteskapet.

Har begge ektefeller senere flyttet og bosatt seg i en av de andre statene og bodd der i minst 2 år, skal dette landets lov komme til anvendelse i stedet. Har begge ektefeller tidligere under ekteskapet hatt bopel der, eller hvis begge ektefeller er statsborgere i dette landet, skal dette landets lov anvendes så snart de har tatt bopel der.

Dette er i motsetning til andre internasjonale ekteskap, hvor hovedregelen etter norsk internasjonal privatrett, er at det er rettsreglene i det landet hvor ektefellene først bosatte seg som skal gjelde, selv om de senere flytter til et annet land.

Også innen arveretten var det behov for en nordisk konvensjon og i 1934 ble Konvensjon mellom Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige om arv og dødsboskifte signert https://lovdata.no/lov/1934-11-19

Også denne konvensjonen er blitt endret og oppdatert flere ganger i samsvar endringer i arvelovgivningen i de enkelte  konvensjonslandene, men prinsippene er i all hovedsak de samme.

Hovedregelen ifølge konvensjonen, er at det er det lands arvelovgivning hvor arvelater er bosatt ved sin død som skal anvendes. En arvelater kan imidlertid bestemme at rett til arv etter ham/henne skal følge loven i det land hvor han/hun var statsborger på det tidspunkt dette ble bestemt eller ved sin død.

På tross av at hovedreglene er forholdsvis klare, oppstår det erfaringsmessig også en rette tolkningsproblemer også i nordiske forhold. Dette kan for eksempel være hvordan et testament eller ektepakt skal fortolkes dersom den er opprettet i en av de andre landene. Vi har også erfaring med at tingrettene, både i Norge og i de øvrige landene, er usikre på om de har kompetanse til å utstede attester for skifte eller uskifte. Det kan derfor være nyttig å bruke advokat også i nordiske forhold.

Skrevet av:

Else-Marie Merckoll

Advokat/Partner

 

Separasjonspapirer og separasjon

En ektefelle som ønsker å avslutte samlivet, må gjøre dette ved å kreve separasjon. Det må sendes inn begjæring om separasjon til Statsforvalteren, som utsteder separasjonsbevilling.

I tilfeller med overgrep eller tvangsekteskap kan skilsmisse innvilges av domstolene uten forutgående separasjon eller samlivsbrudd. Da må det sendes stevning om skilsmisse til tingretten man tilhører.

Når kan man få skilsmisse?

Når ektefellene har vært separert i minst ett år, kan hver av ektefellene kreve skilsmisse. Dette gjøres også ovenfor Statsforvalteren. Separasjonstiden regnes fra det tidspunkt bevilling er gitt av Statsforvalteren.

Ektefellene kan også kreve skilsmisse dersom samlivet har vært brutt i to år, uten at det har fått separasjonsbevilling eller har hatt dette i ett år.

Separasjonstidspunktets betydning for det økonomisk oppgjøret

Separasjonstidspunktet har betydning for hvilke verdier og gjeld som skal deles mellom ektefellene etter samlivsbruddet. Dette omtales som «skjæringstidspunktet».

Det er den formuen ektefellene hadde da begjæring om separasjon til inn til Statsforvalteren som skal deles. Det man pådrar seg av gjeld eller får av verdier etter skjæringstidspunktet, holdes utenfor delingen. Om en av ektefellene vinner i lotto uken etter separasjonspapirene er mottatt av Statsforvalteren, er det således ikke verdier som skal med i delingsgrunnlaget.

Men; dersom ektefellene hadde flyttet fra hverandre og brutt samlivet før det ble begjært separasjon, er det  tidspunktet for det faktiske samlivsbruddet som er avgjørende for skjæringstidspunktet, jf. Ekteskapsloven § 60.

Betydning av separasjon for retten til ektefellearv

Ektefeller har rett til ektefellearv etter hverandre.

I den nye arveloven som gjelder fra 1. januar 2021, vil ektefellearven bortfalle når en av ektefellene har begjært separasjon før dødsfallet, og begjæringer er mottatt av Statsforvalteren, jf. arveloven § 11. Tilsvarende når stevning er mottatt av retten, dersom ekteskapet kreves oppløst ved dom.

Etter den tidligere loven, bortfalt ikke arveretten til ektefellen før det forelå separasjonsbevilling eller dom. De ulike instansers saksbehandlingstid ville da være avgjørende for tidspunktet for når arveretten opphørte, noe som kunne gi urimelige og tilfeldige utslag.

Rett til forsikringsutbetaling etter separasjon?

De fleste forsikringer hvor ektefellen er oppført som begunstiget, vil også opphøre nrå ektefellene er separert. Det er likevel enkelte forsikringer som kan gjelde både etter separasjon, og også etter skilsmisse. Dette er gjerne pensjonsforsikringer. Her må man kontrollere de enkelte forsikrings- og pensjonsvilkår.

Gjenopptak av samlivet

Dersom ektefellene fortsetter eller gjenopptar samlivet etter å ha fått separasjonsbevilling, vil separasjonen likevel bli uten rettsvirkninger. Det betyr hovedsakelig at separasjonen ikke kan danne grunnlag for etterfølgende skilsmisse etter ett år. Gjenopptak av samlivet  vil etter min mening også få betydning for arveretten. Da er vilkårene for separasjonsbevillingen bortfalt, og man er ikke lenger separert, noe som burde gi rett til ektefellearv.

Kun kortvarige forsøk på å gjenoppta samlivet, eller at man bor sammen i enn overgangsfase etter å ha fått separasjonsbevilling, vil likevel ikke medføre at man ikke lenger er separert.

Det kan reises særlige spørsmål dersom ektefellene etter å ha gjenopptatt samlivet igjen etter den første separasjonsbevillingen igjen ønsker å separeres. Da må det søkes ny separasjon. Er det ikke foretatt noe økonomisk oppgjør etter det første samlivsbruddet, vil det nye separasjonstidspunktet legges til grunn som skjæringstidspunkt for det økonomiske oppgjøret.

Rettsvirkninger av skilsmisse

Den viktigste rettsvirkningen av skilsmisse, er at man da kan inngå nytt ekteskap. Man kan altså ikke gifte seg på nytt så lenge man kun er separert.

 

Trude Stormoen

November 2021

 

Trude Stormoen har lang erfaring med alle saker innen familie – og arverett. For samboere og ektefeller, jobber hun særlig med den økonomiske delingen etter samlivsbrudd.

Fastsettelse av verdi på fast eiendom i forbindelse med skilsmisse

Det er ofte slik at ektefeller har en bolig, hytte eller annen eiendom som de enten eier sammen eller hver for seg. Ved en skilsmisse vil det oppstå spørsmål om hvordan disse eiendommene skal verdsettes.

Dersom en partene ønsker å beholde boligen, vil denne gjerne ønske at verdien skal settes lavt, noe som vil gi en lav sum til den som flytter. Det motsatte vil gjelde for den som flytter, som gjerne vil ønske at verdien settes høyt, slik at denne mottar en høyere sum i oppgjøret.

For det tilfelle at begge parter ønsker at boligen skal selges, vil begge være interessert i at denne selges for en høyest mulig sum.

Avtalefrihet

Partene står fritt til å bli enige om en verdi, og at denne skal legges til grunn når skifteoppgjøret skal beregnes.  Noen velge å innhente hver sin verdivurdering eller takst og legge til grunn et gjennomsnitt av disse. En annen mulig løsning vil være at begge parter sammen innhenter en verdivurdering eller takst og legger denne til grunn ved oppgjøret.

Dersom man ikke blir enige

Dersom det er uenighet om hvilken verdi som skal legges til grunn, kan ektefellene avtale hvordan verdsettelsen skal foregå.

Dersom det ikke er mulighet å oppnå enighet om hvordan verdsettelsen av eiendommen(e) skal skje, skal verdien fastsettes ved skiftetakst, jfr. ekteskapsloven § 69. Hensikten med skiftetaksten er å finne frem til eiendommens omsetningsverdi. På mange måter vil skiftetaksten minne om en alminnelig rettssak. Partene er ofte representert av advokater i slike saker. Det er vanlig med befaring av den aktuelle eiendommen.

Hvilket tidspunkt skal verdsettelsen knytte seg til?

Hvis eiendommen beholdes av den ektefellen som eide denne alene under ekteskapet, skal verdien settes til den verdien det var verdt på skjæringstidspunktet, jfr. ekteskapsloven § 60, dvs. faktisk samlivsbrudd eller begjæring av separasjon.

Hvis eiendommen eies i sameie mellom partene, eller den overtas av den ektefelle som ikke eide den fra før, vil det gjelde forskjellige regler for privat og offentlig skifte. Ved privat skifte skal verdien knytte seg til det tidspunkt det ble bestemt hvem som skulle overta denne.

Ved offentlig skifte er det derimot bestemt at verdsettelsen skal knytte seg til seg til utlodningstidspunktet. Dette er tidspunktet da retten foretar den formelle utlodningen av eiendommen. I praksis vil det være tidspunktet for når skiftetaksten ble foretatt.

Vi bistår deg gjerne med spørsmål du måtte ha om verdsettelse av eiendommer i forbindelse med skilsmisseoppgjøret.

Separasjon og skilsmisse: Hva har du krav på?

Mange tror at den samlede formuen til ektefellene i alle tilfeller skal deles likt. Det stemmer ikke. Selv om utgangspunktet i ekteskapsloven er likedeling, finnes det mange unntak fra likedelingsregelen. Nedenfor følger en kort oppsummering av de vanligste unntakene.

Hovedregel: Likedeling

Med mindre det er bestemt at hele eller deler av formuen skal være særeie, har ektefellene felleseie.

Utgangspunktet ved skifte av felleseie er at hver av partene skal dele alle nettoverdier på skjæringsdatoen likt med den andre ektefellen.

Skjæringsdatoen er den dagen søknad om separasjon kom inn til Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen) eller den dato partene flyttet fra hverandre, dersom det skjedde først.

Unntak fra likedeling

Særeie

Dersom det er bestemt at hele eller deler av ektefellenes formue skal være særeie, kan disse verdiene helt holdes utenfor skifteoppgjøret. Disse verdiene vil ikke inngå i skifteoppgjøret og skal ikke deles med den andre ektefellen. Dette gjelder både verdien og gjenstanden som sådan.

Særeie kan være bestemt av arvelater i et testament, eller det kan være avtalt mellom ektefellene. For at en avtale om særeie skal være gyldig, må det være inngått en gyldig ektepakt. For at en ektepakt skal være gyldig må formkravene være oppfylt:

Ektepakten må være skriftlig
Ektefellene må signere på ektepakten samtidig og i nærvær av to vitner
Vitnene må signere på ektepakten mens begge ektefellene er til stede
Vitnene må være myndige

Særeie kan også være bestemt for gaver, og da kreves ikke testament.

Dersom formkravene ikke er oppfylt, vil ektepakten være ugyldig. En ugyldig ektepakt skal ikke få betydning for gjennomføring av skifteoppgjøret, og skifteoppgjøret vil da gjennomføres med utgangspunkt i reglene om deling i ekteskapsloven.

Skjevdeling

Dersom du har verdier som klart kan føres tilbake til arv, gave fra andre enn ektefellen eller verdier du hadde før ekteskapsinngåelsen, kan den beholdne verdien kreves holdt utenfor deling som et skjevdelingskrav, jf. ekteskapsloven § 59.

Eventuell verdistigning på skjevdelingsmidlene kan også skjevdeles. Det vil ofte særlig være aktuelt dersom du eide fast eiendom før ekteskapsinngåelsen.

Det er kun nettoverdier som kan danne grunnlag for et skjevdelingskrav. Dersom du eide en leilighet eller et hus som var beheftet med boliglån ved ekteskapsinngåelsen, er det bare den delen av eiendommen som var uten lån som vil gi grunnlag for skjevdeling.

Dersom du har mottatt arv eller gaver under ekteskapet og brukt dette på ferier eller til å nedbetale forbruksgjeld, vil verdien ikke lenger være i behold og det vil derfor ikke være grunnlag for et skjevdelingskrav selv om du har mottatt arv.

Forloddskrav

Ekteskapsloven § 61 gir rett til å holde bestemte verdier utenfor deling. De kan kort oppsummeres slik:

personlige gjenstander og rettigheter av personlig karakter
rettigheter i offentlige trygdeordninger, pensjonsordninger, livrente og livsforsikring uten gjenkjøpsverdi
den beholder verdien av erstatning, trygd eller forsikring som dekker tap av fremtidig erverv
eiendeler som er til særskilt bruk for barna

Tilsvarende som ved skjevdelingskrav, må verdien være i behold på skjæringsdatoen.

Avtalefrihet

Ektefellene har avtalefrihet ved skifteoppgjøret. Det vil si at det kan inngås avtaler som  helt eller delvis er i strid med ekteskapslovens regler om deling.

Det er viktig å gjøre en grundig vurdering av hva du har krav på i forbindelse med skifteoppgjøret før det inngås en skifteavtale. Når en skifteavtale først er inngått, er det vanskelig å få satt den til side senere.

 

 

Aksjer og felleseieskifte. Betydningen av latent skatt.

Hvis du eier aksjer som inngår i felleseiet, vil verdsettelse av aksjene ha svært stor betydning for hvordan du kommer ut av et skifteoppgjør ved separasjon. Hvis du må selge aksjene, eller ta utbytte for å finansiere skilsmisseoppgjøret, kan du ha veldig stor betydning om latent skatt blir hensyntatt.

Hva er latent skatt?

Med latent skatt mener vi skatt som ikke har blitt beregnet av Skatteetaten og som ikke har forfalt til betaling. Det er skatt vi vet vil måtte betales dersom vi på et eller annet tidspunkt selger aksjene, eller tar utbytte.

Et eksempel kan være at du eier aksjer med markedsverdi stor NOK 10.000.000,-.  Hvis inngangsverdien var lav, kan salg av aksjene utløse en betydelig skatt, for eksempel på NOK 2.000.000,-. Spørsmålet blir da om det er verdien på NOK 10.000.000,- eller NOK 8.000.000,- som skal legges til grunn.

Skal du faktisk selge aksjene?

I rettspraksis har det i flere saker blitt lagt vekt på hvor sannsynlig det er om parten vil selge aksjene eller ikke. Dersom det er klart at parten uansett ikke skal selge aksjene, blir det ikke gjort fradrag for latent skatt. Om parten beholder aksjene vil jo ikke skatten bli aktuell ved skifteoppgjøret.

I de sakene der retten derimot finner det sannsynlig at parten kommer til å selge aksjene, har man gjort fradrag for latent skatt.

Det samme har skjedd dersom parten har en slik posisjon i aksjeselskapet at han eller hun kan påvirke om det skal tas utbytte. Dersom parten for å finansiere et skilsmisseoppgjør må ta utbytte fra egen virksomhet, vil latent skatt på utbytte kunne hensyntas.

Usikkerhet

Høyesterett har ikke tatt stilling til spørsmålet om latent skatt ved skifteoppgjør, slik at dette ikke kan sies å være endelig avklart. Det er likevel viktig at du er klar over at det finnes en slik mulighet. Eier du aksjer, kan det være en veldig god investering å la en advokat vurdere om det finnes forhold som gjør at latent skatt kan redusere aksjenes verdi.

Verdsettelsen

Dersom eiendelen selges på skiftet har ikke verdsettelse noen betydning. Men dersom du skal overta aksjene på skiftet, har verdsettelsen stor betydning. Dersom dere ikke blir enige om verdien på en eiendel, kan verdien bli endelig fastsatt ved skiftetakst. Skiftetakst holdes av tingretten, og retten settes med sakkyndige skjønnsmenn.

 

Audun Lillestølen

Advokat (H)

Artikkelforfatteren er advokat med møterett for Høyesterett. Han har arbeidet med saker om økonomisk oppgjør ved skilsmisse og samlivsbrudd i mer enn 20 år.