Hvordan gjennomføre styremøter og årsmøter ?

Etter pandemien er det laget mange  nye regler for gjennomføring av styremøter , årsmøter og generalforsamlinger ,slik at det er  mulig  å velge mellom fysiske og digitale møter og generalforsamlinger  selskaper,  sameier og borettslag.

Hvem bestemmer hvordan møte skal gjennomføres

Styret  beslutter hvordan årsmøtet / generalforsamlingen gjennomføres, og de kan velge om de vil avholde møtet som digital, som det mer tradisjonelle fysiske møte  eller en blanding.

Reglene gir også mulighet for digitale løsninger i andre tilfelle med eiere.

Hvor finner man reglene om dette ?

Reglene finner man i blant annet i følgende lover:

Det kan videre kommer frem av vedtektene for selskaper

Reglene er ikke helt like i de enkelte lovene, men i hovedsak bygger de på de samme prinsippene og begrensningene

Kan styre beslutte det helt fritt ?

Av hensyn eierdemokratiet bør man ikke fast bestemme den ene eller andre. Lovene har i enkelte tilfelle sagt at  det ved behov kan kreves fysiske møter, se eksempel  i Eierseksjoneringsloven  § 41  hvor  to seksjonseiere, som til sammen har minst ti prosent av stemmene, kan kreve fysisk møte i eierseksjonssameier.

Disse reglene er med  eller mindre samsvarende med å kreve ekstraordinær generalforsamling / årsmøte i Aksjeloven §5-7.

Styret må derfor sette en rimelig frist at andels- og seksjonseierne får rimelig tid til å vurdere møteform, og eventuelt kreve fysisk møte etter at det er kjent hvilke saker som skal behandles.  Styrene be om tilbakemelding om dette når man tak kontakt med eierne og spørs om det er noe man ønsker at skal behandles

Styret må basert på forslag foreta en avveiing av  «forsvarlig møtegjennomføring» for at lovens krav til generalforsamling og årsmøte er oppfylt.  Det er  styrets ansvar at det skjer en  forsvarlig gjennomføring, og styret anbefales å protokollføre sin beslutning om  møteform.

Kan det bare være digitale deltakelse?

Styret må sikre at en kan bruke alminnelige digitale løsninger, som de fleste har tilgang til.

De må videre sikre at de som ikke vil eller kan delta digitalt får mulighet til å være med fysisk

Hva blir følgende ved feil valg?

Hvis det foretas en feil vurdering, eller avvises en større del av eiernes ønsker om fysisk møte kan vedtak bli ansett som ugyldighet

Vi kan bistår eierne og styrene til gjennomføring av møtene og hvordan de kan gjennomføres.

Styremøte- uten å møtes fysisk

Pandemien har lært oss å møtes uten å møtes. Digitale møter er blitt en del av hverdagen for mange av oss.

Vi svarer her på om det ved avholdelse av styremøter i aksjeselskaper er krav om at styremedlemmene møtes fysisk.

Møte

Etter aksjelovens bestemmelser skal selskapets styre behandle saker i møte. Det er likevel slik at loven åpner  for at styret behandler saker uten at styremedlemmene møtes fysisk.

Betryggende

Det er opp til styreleder å beslutte på hvilken måte styremøte skal avholdes. Dette innebærer at styret har full frihet til å bestemme på hvilken måte en sak skal behandles bare den, etter styreleders oppfatning, behandles på en betryggende måte, jf. aksjeloven § 6-19.

Kommunikasjon

Aksjeloven slår fast at styremøter, hvor medlemmene faktisk møtes fysisk alltid er betryggende. Det samme må gjelde ved andre behandlingsmåter som tillater at styremedlemmene kommuniserer med hverandre samtidig. Telefonmøter og digitale møter vil derfor alltid være betryggende.

Ved styremøte gjennom sirkulasjon av dokumenter ved post/e-post går man glipp av muligheten til direkte kommunikasjon mellom styremedlemmene. Dette alene er grunn nok til kun å benytte sirkulasjonsalternativet for de helt enkle sakene.

I alle tilfelle vil den enkelte deltakers etterfølgende gjennomgang av styrereferatet innebære en kontroll av at styrets beslutninger er korrekt gjengitt.

Forskjellige møteplasser

Det er ikke et krav at styremedlemmene møtes på samme måte. At for eksempel noen møter fysisk og sammen har digitalt møte eller telefonmøte med øvrige styremedlemmer er helt i orden.

Konklusjon

Som hovedregel stilles det ikke krav om at styremedlemmene må møtes fysisk for avholdelse av styremøte. Det er tilstrekkelig med telefonmøter eller digitale møter. Sirkulasjon av dokumenter bør bare brukes i de helt kurante sakene.

Advokat Claus R. Flinder

Partner

Faggruppene Selskapsrett og Restrukturering/Insolvens