Arbeidstakers rett til (ulønnet) permisjon

Innledning

Arbeidstaker har i en del tilfeller rett til ulønnet permisjon fra sin stilling. Denne retten kan enten følge av tariffavtaler eller ved regler gitt i arbeidsmiljøloven kapittel 12. I denne artikkelen vil jeg bare behandle rett til permisjon omhandlet i arbeidsmiljøloven.

Enkelte av bestemmelsene som regulerer retten til ulønnet permisjon er kortvarige, mens andre gir rett til lengre ulønnet permisjon. Jeg behandler først de kortvarige og så de mer langvarige. I tillegg er det kommet en spesialbestemmelse i arbeidsmiljøloven § 12-16 som er knyttet opp mot pandemier; les covid19.

De fleste bestemmelsene om rett til permisjon gir ikke rett til lønn. Også i tilfelle hvor arbeidstaker vil har rett til permisjon med lønn vil behandlet, dette fordi kun er unntakstilfellene at arbeidstaker har krav på lønn.

Utgangspunktet er at arbeidsgiver har en begrenset rett til å nekte en arbeidstaker permisjon hvor denne retten er regulert i arbeidsmiljøloven.

Kortvarig rett til (ulønnet) permisjon

Arbeidsmiljøloven § 12-1 – Svangerskapskontroll

Bestemmelsen gir en gravid arbeidstaker rett til fri fra arbeidet med lønn i forbindelse med svangerskapskontroll. Dette er et unntak fra reglene om ulønnet permisjon.

Arbeidsmiljøloven § 12-2 – Svangerskapspermisjon

En gravid arbeidstaker har rett til inntil 12 uker permisjon under svangerskapet. Dette er en frivillig ordning og vil begrense retten etter foreldrepermisjon iht til foreldrepermisjon omhandlet i § 12-5.

Arbeidsmiljøloven § 12-3 – Omsorgspermisjon

Ved fødselen har faren rett til inntil 2 ukers permisjon for å bistå mor. Er foreldrene ikke sammen kan en annen enn faren benytte seg av denne retten. Adoptivforeldre og fosterforeldre har også rett til inntil to ukers omsorgspermisjon forutsatt at barnet er under 16 år.

Arbeidsmiljøloven § 12-8 – Ammefri

En kvinne som ammer sitt barn har rett til fri i den grad det er behov for dette. Før barnet er et år gammel har rett til lønn i inntil en time forutsatt at hun er i jobb mer enn 7 timer per dag. Jobber hun mindre enn 7 timer  per dag har hun rett til ammefri, men da uten lønn.

Arbeidsmiljøloven § 12-9 – Barns og barnepassers sykdom

Arbeidstaker som har omsorg for barn har rett til permisjon når barnet er sykt, når det skal følges til legeundersøkelse eller hvor den som har tilsyn barnet er syk. Lengden til retten er begrenset og gjelder frem til kalenderåret hvor barnet fyller 12 år. Paragrafen gir også regler for hvis barn er innlagt på helseinstitusjon.

De 10 første dagene dekkes av arbeidsgiver og deretter kan arbeidsgiver kreve refusjon fra NAV.

Arbeidsmiljøloven § 12-13 – Offentlige verv

Er en arbeidstaker lovpålagt å utføre et offentlig verv har vedkommende rett til permisjon.

Arbeidsmiljøloven § 12-15 – Religiøse høytider

En arbeidstaker har rett til permisjon for religiøse høytider som ikke omfattes enn de offentlige helligdagene, se trossamfunnsloven § 18. Arbeidstaker trekkes ikke i lønn, men arbeidsgiver kan kreve at fridagene blir innarbeidet.

Arbeidsmiljøloven § 12-16 Smittsom sykdom

Denne bestemmelsen kom i 2020 som et resultat av covid19. Den gir departementet fullmakt til å utarbeide en forskrift som gir rett til permisjon som avviker fra kap. 12 i arbeidsmiljøloven. En slik fullmakt kan gis ved utbrudd eller fare for utbrudd av en allmennfarlig smittsom sykdom.

Rett til langvarig ulønnet permisjon

Arbeidsmiljøloven § 12-4 – Fødselfri

En mor har rett og plikt til permisjon i de første 6 uker etter fødselen. Hun kan komme tilbake i arbeid tidligere hvis det foreligger en legeattest som sier at det er til hennes beste.

Arbeidsmiljøloven § 12-5 – Foreldrepermisjon

Et foreldrepar har til sammen rett til 12 måneders permisjon. Har en gravid mor benyttet seg av sin rett til svangerskapspermisjon omhandlet i arbeidsmiljøloven

§ 12-2 (inntil 12 uker) kommer denne til fradrag i foreldrepermisjonen. I tillegg har hver av foreldrene krav til inntil 12 måneder permisjon for hver fødsel. Det er også utarbeidet regler for andre enn foreldrene som har omsorg for barnet  og tilsvarende regler for adoptiv- og fosterforeldre.

Arbeidsmiljøloven § 12-10 – Omsorg for og pleie av nærstående

En arbeidstaker som pleier en nærstående i livets sluttfase har rett permisjon i inntil 60 dager. På samme måte har en arbeidstaker rett til permisjon i inntil 10 dager per år for å gi nærstående nødvendig omsorg.

Arbeidsmiljøloven § 12-11 – Utdannelselsespermisjon

Hvis en arbeidstaker har vært i et ansettelsesforhold i tre år, hvorav de to siste hos arbeidsgiver, har vedkommende krav på hel eller delvis permisjon i inntil tre år. Det stilles krav til innholdet av utdannelsen som gir rett til ulønnet permisjon.

Arbeidsmiljøloven § 12-12 – Militærtjeneste

Arbeidstaker har rett til ulønnet permisjon ved militærtjeneste uavhengig om den er pliktig eller frivillig.

Avslutning

En arbeidstaker som krever permisjon iht reglene i arbeidsmiljøloven 12-2 til 12-6 må varsle arbeidsgiver så raskt som mulig og senest en uke før permisjonen ved fravær ut over to uker. Ved fravær ut over 12 uker skal det varsles senest fire uker i forkant. Ved permisjon ut over et år skal det senest varsels 12 uker i forkant. Er ikke disse fristene oppfylt kan arbeidstakeren likevel få permisjon hvis arbeidstakeren ikke hadde kjennskap til forholdene som gir rett til permisjon ved fristenes utløp.

Med hjemmel i arbeidsmiljøvernloven § 12-6 kan det i enkelte tilfelle gis delvis permisjon.

Blir ikke arbeidsgiver og arbeidstaker enige om det foreligger rett til permisjon og omfanget av denne, skal tvisten i henhold til arbeidsmiljøloven § 12-14 avgjøres av tvisteløsningsnemda, jfr § 17-2.