Heidi Kjær Trudvang

Rettsområde

  • Familie arv og skifterett

 

Heidi Kjær Trudvang har sitt spesialfelt innenfor familie-, arv-, skifte- og barnerett. Hun bistår med opprettelse av samboeravtaler og ektepakter, testamenter, skifteavtaler/avtaler om det økonomiske oppgjøret, ektefelleskifter/oppgjør mellom samboere, generasjonsskifter, dødsboskifter, avtaler vedrørende barna, barnefordeling m.m. samt yter generell rådgivning og påtar seg prosessoppdrag innenfor disse felter. Trudvang er også offentlig oppnevnt bobestyrer for Oslo byfogdembete.

Arbeidserfaring

  • 2020-  Partner Langseth advokatfirma DA
  • 2015 – 2019 Senioradvokat, Advokatfirmaet Hjort DA
  • 2009 - 2015 Ansatt advokat, Advokatfirmaet Hjort DA
  • 2006 - 2009 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Hjort DA
  • 2005 - 2006 Vitenskapelig assistent, Universitetet i Oslo, Privatretten

Utdanning

  • 2006 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo

Medlemskap / tillitsverv

  • Nåværende
  • Medlem i Den Norske Advokatforening

Annet

Publikasjoner: - Artikkel i FAB nr. 2 for 2009: En gjennomgang og vurdering av rettspraksis etter ekteskapsloven § 46(2), med hovedvekt på Høyesteretts dom av 27. juni 2006 (Rt. 2006 s. 833) - Artikkel i Nytt i privatretten nr. 3 for 2006: omhandlende Høyesteretts dom inntatt i Rt 2006 s. 833 om lemping av en avtale om formuesordningen

Språk

  • Engelsk