• Hjem

Fra hvem hva og hvor kan man leie inn bygningsarbeidere?

Innleie fra bemanningsforetak til bygningsarbeid på byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold er ikke lenger tillatt. Innleie mellom ulike entreprenører eller fra bemanningsforetak til f.eks. anleggsarbeid eller utbedrings-/servicearbeid er likevel mulig.

Hva er ikke lenger tillatt?

Det er ikke tillatt å leie inn arbeidstaker fra bemanningsforetak til å utføre bygningsarbeid på byggeplasser i Oslo, Viken og Vestfold, se innleieforskriftens § 4.

Innleie fra andre entreprenører eller andre produksjonsbedrifter som ikke har til formål å drive utleie er fortsatt tillatt. Slik inn- og utleie til bygningsarbeid mellom entreprenører på byggeplasser i Oslo-området kan også være et nyttig alternativ til permittering. For eksempel for entreprenører som midlertidig har for lite å gjøre når vilkårene for slik innleie er til stede etter arbeidsmiljøloven § 14-13.

Hva slags bygningsarbeidere er det ikke lov å leie inn?

Etter forskriftenes ordlyd er det ikke avgjørende hvilken fag- eller yrkesgruppe som utfører arbeidet. Avgjørende er om arbeidet  har karakter av bygningsarbeid slik dette er definert på følgende måte i innleieforskriftens § 4:

  1. oppføring av bygninger,
  2. innrednings-, utsmykkings-, og installasjonsarbeid,
  3. montering og demontering av prefabrikkerte elementer,
  4. riving, demontering, ombygging og istandsetting,
  5. sanering og vedlikehold, utenom arbeid som er rutinemessig eller mindre omfattende,
  6. graving, sprenging og annet grunnarbeid i tilknytning byggeplass, og
  7. annet arbeid som utføres i tilknytning til byggearbeid.

Forskriftenes begrensninger gjelder ikke arbeidstakere som utfører annet arbeid enn bygningsarbeid på byggeplassen. For eksempel kan er det mulig å leie inn økonomi- og adminstrasjonsmedarbeidere, ingeniører til prosjektering o.l.

Begrensningene gjelder heller ikke anleggsarbeid på anleggsplasser. Innleie for å utføre anleggsarbeid på byggeplasser kan også være lov, men ifølge forskriftene ikke til «graving, sprengning og annet grunnarbeid i tilknytning til byggeplass». Hvis en anleggsentreprise med f.eks. flytting av en vei også inkluderer en veistump igjennom en byggeplass, så kan innleide anleggsarbeidere på denne veianleggsentreprisen også utføre veiarbeidet på byggeplassen.     

Hva menes med en byggeplass?

Med byggeplass menes i forskriftene «enhver arbeidsplass hvor det utføres midlertidig eller skiftende bygningsarbeid av et visst omfang.»

Dette omfatter ikke byggearbeid av mer permanent karakter. For eksempel kan innleie til produksjonen av elementer til ferdighus eller annen prefabrikkering av byggevarer på en trevarefabrikk være tillatt. Det har altså betydning hvor langvarig arbeidet er.

Det har også betydning om arbeidet kan sies å være av midlertidig eller skiftende karakter, da bare «arbeid av et visst omfang» omfattes av forskriftene.  Vaktmestertjenester og enkelt, kortvarig vedlikeholdsarbeid i et etablert bygg vil vanligvis ikke innebære at arbeidsstedet blir en byggeplass i relasjon til forbudet. For eksempel kan en innleid elektriker, snekker eller rørlegger foreta mindre omfattende utbedringsarbeider, reparasjoner. Men større ombyggingsarbeider over tid vil omfattes av forskriftenes begrensninger selv om det gjelder et etablert bygg.

Byggeplass plassert i Oslo, Viken og Vestfold

Forskriftene gjelder «byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold». Byggeplassens geografiske beliggenhet om er avgjørende, ikke hvilken kommune byggherren, entreprenøren, bemanningsforetaket eller andre er lokalisert.

Større entreprenører som utfører arbeid både i og utenfor Oslo, Viken og Vestfold kan for så vidt flytte sine egne ansatte til dette område og erstatte deler av bemanningen på entrepriser i f.eks. Porsgrunn (Telemark) eller Hamar (Innlandet) med innleide bygningsarbeidere innen de generelle rammene for innleie i arbeidsmiljøloven § 14-12.

Vi hjelper deg

Har du flere spørsmål om når du kan leie inn eller ut arbeidstakere i Oslo-området, hvilke konsekvenser dette slik innleie kan få og hvilke alternativer som finnes er det hjelp å få hos Langseth Advokatfirma. 

bemanning, byggeplasser, innleie, utleie

  • Hjem