Skattefelle ved innleie av arbeidskraft

I løpet av de senere årene er det blitt stadig vanligere at både norske og utenlandske firma tilbyr arbeidskraft for leie i Norge. Dette er særlig vanlig i entreprisebransjen, men
har begynt å gjøre seg gjeldende også i andre bransjer. Mange er imidlertid ikke kjent med at som innleier av arbeidskraft kan du bli solidarisk ansvarlig for utleierfirmaets plikt til å betale forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift i Norge.

Typisk ved utleie av arbeidskraft er at utleier stiller arbeidskraft til disposisjon for innleier,
og at arbeidet utføres under kontroll og ledelse av innleier. Utleier påtar seg mao. intet resultatansvar for det utførte arbeidet. I disse tilfelle fastslår skattebetalingsloven at innleier er solidarisk ansvarlig med utleier for at utleier betaler lovbestemt forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift tilknyttet lønnen til de personer som har vært innleid.

Solidaransvaret gjelder uavhengig av om utleierfirmaet er norsk eller utenlandsk, men risikoen er naturlig nok større for at innleier blir sittende med regningen der utleier er et utenlandsk firma.

Solidaransvaret kan også komme til anvendelse der en person leier ut sin egen arbeidskraft, enten gjennom et enkeltpersonforetak eller foretak med en annen selskapsform. I disse tilfellene må det gjøres en konkret vurdering av tilknytningsformen. Der denne har tilstrekkelige likhetstrekk med et ordinært ansettelsesforhold vil solidaransvar kunne påberopes av skattemyndighetene. I vurderingen er det bl.a. av betydning om oppdragstaker har hatt flere enn én oppdragsgiver, om han har arbeidet fra eget kontor eller hos oppdragsgiver, om han har resultatansvar for arbeidet, og hvor lenge oppdraget har vart. I tilfelle der et konsulentoppdrag har hatt lang varighet, konsulenten har sittet på oppdragsgivers kontor og brukt hans maskiner/utstyr, og ikke hatt oppdrags for andre, vil oppdragsgiver løpe risiko for at solidaransvaret blir påberopt.

Vårt råd er derfor at innleier i avtalen med utleierfirmaet krever en klausul som viser til reglene om solidaransvar og som forplikter utleier til løpende å sende over dokumentasjon på at forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift er betalt før arbeidsleien betales.

De nevnte bestemmelsene gjelder fra første dag arbeidskraften innleies, det er mao. ingen forutsetning at utenlandsk personale som leies ut skal ha oppholdt seg i Norge en viss tid før solidaransvaret kan gjøres gjeldende.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål i tilknytning til dette.

Kontaktpersoner innen arbeidsrett

[employee_circle_grid filter=»tax::groups::is::arbeidsrett;»]