Varslingsplikt ved flytting med barnet

Ved samlivsbrudd har dere fortsatt foreldreskapet for barna sammen selv om dere ikke lengre bor sammen.

Det kan oppstå utfordrende samarbeidsproblemer dersom én av dere ønsker å flytte med barnet. Det er store geografiske avstander i landet vårt. Det kan være helt akseptable forhold som gjør at du ønsker å flytte, som av hensyn til jobb og utdanning. For den andre forelderen er det imidlertid vanskelig å forholde seg til, ettersom han eller hun på sin side er bundet til å bli boende av hensyn til sin egen jobb og utdanning.

Fra januar 2018 ble det innført nye varslingsregler ved flytting og en meklingsplikt ved uenighet. Dette gjelder uavhengig av om du er såkalt bostedsforeldre eller dere har delt omsorg.

Videre gjelder dette både om du skal flytte innad i Norge eller til utlandet.

Hvor tidlig må jeg varsle om flyttingen?

Fra januar 2018 ble det altså innført nye varslingsregler ved flytting. Dersom du skal flytte med barnet innenfor Norges grenser må du varsle den andre foreldrene tre måneder i forveien. Tidligere var denne varslingsfristen seks uker.

Dette gjelder for de tilfelle du er den såkalte bostedforelderen, altså at barnet har fast bosted hos deg. Den andre forelderen har da gjerne samværsrett.

Siden en flytting kan påvirke utøvelsen av samværsretten er det ikke så rart at den andre forelderen må varsles.

Dersom dere har en ordning med såkalt delt bosted, en 50/50 løsning som mange kaller det, kan du ikke flytte innenlands uten at dere er enige om dette. En delt bostedsløsning krever gjerne geografisk nærhet mellom foreldrene slik at det da gjerne blir aktuelt å finne frem til en annen løsning.

Hva skjer hvis foreldrene er uenige om flytting?

Fra januar 2018 er det innført meklingsplikt dersom foreldrene er uenige om flytting. Det betyr at du som ønsker å flytte må kontakte ditt lokale familievernkontor å be om en meklingstime. Da kommer dere begge to til en samtale hvor dere forsøker å bli enige om en løsning. Kanskje avstanden mellom dere ikke er så stor eller kanskje dere trenger flere timer med en tredjepart tilstede hvor dere får diskutert gjennom ulike løsninger.

Dersom dere ikke blir enige kan du som bostedforeldre likevel flytte. Dette er ikke situasjonen ved en delt bostedsløsning ettersom dere da begge to har barnet boende hos dere.

Uansett dersom dere ikke finner en løsning på flyttingen, er dette ofte starten på en prosess for domstolen om hva som er til barnets beste.

Kan jeg som bostedsforeldre flytte til utlandet med barnet?

Har dere felles foreldreansvar, kan du ikke flytte til utlandet med barnet selv om du varsler motparten dersom dere ikke er enige om flyttingen.

Dette gjelder altså selv om du er bostedsforelderen og den andre parten har samværsrett. Bakgrunnen er at når dere begge har del i foreldreansvaret skal dere være enige om store avgjørelser i barnets liv.

Hvilken straff får jeg?

Det foreligger ingen sanksjonsbestemmelser dersom du ikke varsler den andre forelderen eller ikke tar initiativ til mekling.

Det er imidlertid et moment som kan bli tillagt vekt i en senere tvist knyttet til bosted og samvær at du ved manglende varsling viser dårlige samarbeidsevner. En vurdering av barnets beste knyttet til bosted er en helhetlig vurdering hvor ulike momenter som evnen til samarbeid med den andre part og risikoen ved et miljøskifte spiller inn.

Advokatbistand

Vi anbefaler at du kontakter advokat i foreldrekonflikter knyttet til flytting da det kan utvikle seg til en langvarig konflikt som ender i domstolen. Da er det fornuftig å konferere med en utenforstående som har erfaring med å vurdere ulike momenter som spiller inn i slike saker.