Hvordan selge bolig

Å selge boligen sin er en av de største transaksjoner man foretar som privatperson, og prosessen kan være både omfattende og komplisert. Det anbefales alltid at man tar kontakt med en advokat eller megler i forbindelse med salget.

Utarbeidelse av avtale

Det bør utarbeides en avtale mellom selger og kjøper som regulerer vilkårene for salget. De fleste boliger selges “as is”, dvs. “som den er”. Det betyr blant annet at selger som hovedregel ikke blir ansvarlig for mangler ved boligen. Det er en del unntak fra dette som enten følger av loven, eller som kan følge av avtalen. Særlig viktig er det at en bolig uansett må selges heftelsesfri, med mindre partene har avtalt noe annet, se også nedenfor.

Tilstandsrapport

Fordi selger kan bli ansvarlig for enkelte mangler selv eiendommen selges “som den er”, bør det innhentes en teknisk tilstandsrapport om boligen før den selges. Denne rapporten bør medfølge salget og gis til kjøper før budgivningen starter.

Innhenting av annen informasjon om boligen

Det er også viktig å innhente annen relevant informasjon om boligen og eiendommen. Denne informasjonen innhentes som regel fra kommunen. Dette gjelder blant annet ulike offentlige pålegg knyttet til boligen, reguleringsplaner, midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest m.m.

Utfylling av skjøte

Selger må fylle ut skjøte, som overfører grunnbokshjemmelen til kjøper. Etter utfylling og underskrift, sendes skjøtet til Statens kartverk, der skjøtet blir tinglyst.
Ved tinglysingen inntrer også plikten til å betale dokumentavgift. Avgiften tilsvarer 2,5% av salgsverdien, og Statens kartverk innkrever dette.

Egenerklæring for konsesjonsfrihet

Man må også bekrefte overfor Statens kartverk at konsesjonsforholdene er i orden når man skal tinglyse et skjøte. Man må da vedlegge egenerklæringsskjema for konsesjonsfrihet, vedtak om konsesjon eller en bekreftelse på at ingen av delene er påkrevet.

De fleste nye eiere av bolig trenger ikke å søke om konsesjon.

I kommuner med vanlig konsesjonsgrense vil det for mange erverv ikke være nødvendig å søke om konsesjon eller fylle ut egenerklæringsskjema. Oversikt over hvilke eiendommer dette gjelder finnes på Statens Kartverk sin hjemmeside.

I disse tilfellene er det viktig å fylle ut skjøtet slik at tinglysningsmyndigheten ser at vilkårene er oppfylt. Hvis for eksempel eiendommen er bebygd og under to mål, må man huske å krysse av for at dette gjelder bebygd eiendom og opplyse om eiendommens areal enten i margen på skjøtet eller i følgebrevet.

Dersom ervervet ikke omfattes av unntakene, må man enten fylle ut egenerklæring om konsesjonsfrihet eller søke om konsesjon.