Mulige utfall ved en rettssak

En rettssak er et formelt møte mellom to parter, ledet av en dommer. Første instans vil kunne være forliksrådet, men hvis partene er representert med advokat eller kravet er større enn kr.125.000, kan det starte i tingretten. Tingretten er en førsteinstans domstol som løser straffesaker og sivile saker. En dom i tingretten kan ankes til lagmannsretten, og så fra lagmannsretten til høyesterett.

Det er viktig å skille mellom straffesaker og sivile saker. Straffesaker reguleres av straffeprosessloven, mens sivile saker reguleres av tvisteloven. For begge sakstypene gjelder domstolloven.

Prosessen i sivile saker:

  • Stevning fra saksøker (evnt klage til forliksrådet)
  • Tilsvar fra saksøkte
  • Videre prosessveksling mellom advokatene i henhold til tvistelovens regler

Mulige utfall:

    A. Utenrettslig forlik
    B. Rettsmekling
    C. Dom tingrett

Mulige utfall:

    C1. Anke til lagmannsrett
    C2. Oppfølg. av dom
    D. Dom lagmannsrett

Mulige utfall:

    D1. Anke til Høyesterett
    D2. Oppfølg. av dom

Se ellers domstol.no, som gir mer informasjon.