Hvorfor bør du ha ulykkesforsikring?

Du bør ha det for å sikre deg økonomisk dersom du blir påført en personskade.

De fleste ulykker skjer i hjemmet eller i fritiden uten at andre enn deg selv er involvert eller har noen skyld. I slike tilfeller får du ingen økonomisk kompensasjon hvis du blir påført personskade om du ikke har ulykkesforsikring.

Ulykkesforsikring kan også være en svært viktig tilleggsutbetaling dersom du blir skadet i en ulykke hvor du har en ansvarlig skadevolder du kan kreve erstatning av, som ved bilulykker eller arbeidsulykker.

Hva får jeg utbetalt i ulykkesforsikring?

Ulykkesforsikring gir deg rett til en engangsutbetaling hvis du ved en ulykke eller et uhell blir påført en personskade. Størrelsen på denne forsikringsutbetalingen avhenger av hva slags ulykkesforsikring du har tegnet og hvor stor skade du blir påført.

Det finnes to typer ulykkesforsikring:

  • De du skaffer deg privat
  • De som inngås kollektivt.

De kollektive ulykkesforsikringene kan være de du omfattes av gjennom arbeidsgiver eller fagforbund. Mange slike ulykkesforsikringer gjelder også for familien, så sjekk grundig alle forsikringer du har dersom uhellet skulle være ute. Av samme grunn bør du sjekke din ektefelle eller samboers forsikring på jobb.

Hva menes med ulykke?

Med “ulykke” menes at du må ha vært utsatt for en viss plutselig, ytre hendelse som påfører skade. Det skal ikke så mye til for å omfattes av ulykkesbegrepet – hovedpoenget er at belastningslidelser og sykdom ikke omfattes av denne forsikringstypen.

Om du blir arbeidsufør grunnet sykdom er det andre forsikringer som gjelder. Svært ofte tegner man en “forsikringspakke” som dekker både uførhet og ulykke.

Hva gjør jeg hvis jeg har blitt utsatt for en ulykke?

Da må du melde fra til forsikringsselskapet med én gang. Det er meldefrister som i verste fall kan medføre at du mister retten til forsikringsutbetaling.

Meld fra uansett om du tror du vil bli helt frisk igjen. Meld også fra selv om du ikke blir sykmeldt eller kommer deg tilbake på jobb. Det er fordi en ulykkesforsikring utbetales basert på varig medisinsk invaliditet, og ikke arbeidsuførhet.

Varig medisinsk invaliditet vurderes etter invaliditetstabeller hvor alle skader på kroppen har en “skadeprosent”. Dette har ikke noe med arbeidsevnen din å gjøre – du kan for eksempel ha 15 prosent varig medisinsk invaliditet selv om du er i full jobb. Har du tegnet en “standard” ulykkesforsikring vil denne fort kunne gi en utbetaling på flere hundre tusen.

I saker med større skade og én stor eller flere små ulykkesforsikringer, kan utbetalingene dreie seg om flere milllioner. Da sier det seg selv at det er viktig hvordan den medisinske invaliditetsgraden blir satt – selv små prosentendringer kan utgjøre store forskjeller.

I Langseth har vi kjennskap både til ulike spesialister og hvordan invaliditetstabellen skal og kan benyttes. Vi kan bistå for å sikre at du får riktig vurdering av skadeomfanget, og at du dermed får riktig erstatningsutbetaling.