Einar I. Lohne

Einar I. Lohne is one of Norway’s leading lawyers in litigation and compensation law. Lohne is admitted to practice before the Supreme Court of Norway, and has brought more than two hundred compensation cases before courts throughout Norway. He has also pursued cases in several other legal fields.

His objective is always to ensure a quick and fair decision, and that all injured parties receive full compensation for financial losses.

Lohne was part of the team that won the Compensation Firm of the Year in Norway 2011 prize in the Corporate INTL Global Awards.


Publications and lectures

Lohne has written a number of articles on legal topics, and in 2015 published the book Compensation Settlements in Cases of Minor Disablement.

In 2011, as a comment to the Ask decision in the Supreme Court (Rt. 2010, p. 1,547), Lohne wrote the article “The Causation Requirement in the Ask Decision – Anything New?” The article was published in Tidsskrift for Erstatningsrett 2011-4, and in Gyldendal Rettsdata.

Lohne regularly gives lectures on compensation law, and in 2015 gave the lecture “Compensation Settlements in Cases of Minor Disablement” at the Annual Personal Injury Compensation Law course for lawyers and case officers. The course was arranged by JUS (Lawyers’ Educational Centre). In 2018, Lohne gave a lecture on the “Concept of Second Homes in the Norwegian Ground Lease Act” on the annual district court course.


Articles
2016 – Reopening a Previously Settled Compensation Case
2016 – Consulting Doctors’ Roles in Personal Injuries
2015 – What Is a Neck Injury?
2015 – Injury Statistics
2011 – The Causation Requirement in the Ask Decision – Anything New?


Selected projects and decisions

Lohne was part of the firm of lawyers who represented the injured parties in the compensation settlement with the Norwegian National Rail Administration and the State following the Åsta rail crash in 2001.


Cases in the Supreme Court
Bardu case, SC-2017-2780 – Ground Lease Act § 15 – Second home concept.
Rauken case, Rt. 2013, p. 769 – Reopening a previously settled compensation case. Conclusion of Agreements Act § 36.
Stutteri case, Rt. 2010, p. 584 – Measuring financial losses. Neck injuries.
Biseth case, Rt. 2007, p. 158 – Causal relationship. Adequacy. Psychological harm.
Ranheim case, Rt. 2001, p. 337 – Causal relationship. Adequacy. Arm injuries.

As a result of the Rauken decision, injured parties who have already received a compensation settlement may now submit claims for a further settlement if their injury has got worse and resulted in a greater financial loss.


Selected cases in the Court of Appeal
Rauken II, Eidsivating 2014, LE-2013-101620
Holthe case, Eidsivating 2013, LE-2012-06172
Ung ufør (Young disabled) case, Borgarting, 2013, LB-2011-101831
Baustad case, Hålogaland 2011, LH-2011-57306
Lurås case, Borgarting 2010, LB-2009-133190
Bingovertinne case, Agder 2010, LA-2009-152359
Dybvik case, Hålogaland 2009, LH-2009-51173
Karlsen case, Borgarting 2009, RG 2009, p. 1,043
Angvik case, Frostating 2005, RG 2005, p. 968
Drosjesjåfør (Taxi driver) case, Borgarting 2004, LB-2003-011864


Work practice and education 2014– Partner, Langseth Advokatfirma
2007 – Admitted to practise law before the Supreme Court of
Norway
1997–2014 Partner, Advokatfirmaet Seim-Haugen, Steenstrup/Hartsang
1993–1997 Partner, Advokatfirmaet Arntzen, Lohne, Dehli & Haugen
1990–1993 Trainee Lawyer
1986–1990 Legal Advisor and Personnel Manager, Diners Club Norge AS
1986 Candidate of Law, University of Oslo


Selected directorships
2017– Chair of Legal Committee, Norwegian Golf Federation
2014– Deputy Chair, City of Oslo Appeals Board
2011–2017 Director, Norwegian Golf Federation
2009 Member of expert group for the National Association for the Traumatically Injured (LTN)
2003–2009 Chairman of Grini Golf Club
1995–2015 Legal Advisor to the Norwegian Association of Hunters and Anglers
1993–2006 Deputy Chair of the Norwegian Association of the Disabled


New clients
All new clients are offered a free review of their case.


Languages
Norwegian
English

 


 

Einar I. Lohne er en av landets ledende prosedyre- og erstatningsadvokater. Lohne har møterett for Høyesterett, og har ført mer enn to hundre erstatningssaker i domstoler over hele landet. Han har også ført saker innen flere andre rettsområder.
Målsetningen er alltid at det skal skje et raskt og riktig oppgjør, og at alle skadelidte skal få dekket sitt økonomiske tap fullt ut.

Lohne er tildelt prisen: Compensation firm of the Year in Norway 2011. Prisen utdeles av Corporate INTL Global Awards.

 

Publikasjoner og foredrag

Lohne har skrevet en rekke artikler om juridiske emner, og utga i 2015 boken Erstatningsoppgjør ved lave invaliditeter.

Som en kommentar til Ask-dommen i Høyesterett (Rt. 2010 s. 1547), skrev Lohne i 2011 artikkelen Årsakskravet i Ask-dommen – Er det noe nytt Artikkelen er publisert i Tidsskrift for Erstatningsrett 2011-4, og i Gyldendal Rettsdata.

Lohne holder jevnlig foredrag om erstatningsrett, og holdt i 2015 foredraget Erstatningsoppgjør ved lavinvaliditetsskader ved Det Årlige Personskadeerstatningsrettskurset for advokater og saksbehandlere. Kurset arrangeres av Juristenes Utdanningssenter. I 2018 holdt Lohne foredrag om Fritidshusbegrepet i tomtefesteloven på det årlige tingstellskurset. 

Artikler

2016 - Gjenopptak av en tidligere oppgjort erstatningssak

2016 - Rådgivende legers rolle ved personskader

2015 - Hva er en nakkeskade 2

2015 - Skadestatistikk

2011 - Årsakskravet i Ask-dommen – Er det noe nytt 

 

Utvalgte prosjekter og dommer

Lohne var med i advokatteamet som representerte de skadelidte i erstatningsoppgjøret mot Jernbaneverket og Staten etter Åsta-ulykken i 2001.

Saker i Høyesterett

Bardusaken, HR-2017-2780- Tomtefesteloven § 15- Fritidsbegrepet. 

Rauken-saken, Rt. 2013 s. 769 - Gjenopptak av tidligere erstatningsoppgjør. Avtaleloven § 36.

Stutteri-saken, Rt. 2010 s. 584 - Utmåling av økonomisk tap. Nakkeskade.

Biseth-saken, Rt. 2007 s. 158 - Årsakssammenheng. Adekvans. Psykisk skade.

Ranheim-saken, Rt. 2001 s. 337 - Årsakssammenheng. Adekvans. Skade av arm.

Som en følge av Rauken-dommen har det nå blitt mulig for skadelidte som tidligere har fått et erstatningsoppgjør å fremme krav om et etteroppgjør dersom skaden har forverret seg og ført til et høyere økonomisk tap.

Enkelte saker i lagmannsretten

Rauken II, Eidsivating 2014, LE-2013-101620

Holthe-saken, Eidsivating 2013, LE-2012-06172

Ung ufør-saken, Borgarting, 2013, LB-2011-101831

Baustad-saken, Hålogaland 2011, LH-2011-57306

Lurås-saken, Borgarting 2010, LB-2009-133190

Bingovertinne-saken, Agder 2010, LA-2009-152359

Dybvik-saken, Hålogaland 2009, LH-2009-51173

Karlsen-saken, Borgarting 2009, RG 2009 s. 1043

Angvik-saken, Frostating 2005, RG 2005 s. 968

Drosjesjåfør-saken, Borgarting 2004, LB-2003-011864

 

Arbeidspraksis og utdanning

2014 -              Partner i Langseth Advokatfirma

2007 -              Møterett for Høyesterett

1997 - 2014     Partner i advokatfirmaet Seim-Haugen, Steenstrup/Hartsang

1993 - 1997     Partner i advokatfirmaet Arntzen, Lohne, Dehli & Haugen

1990 - 1993     Advokatfullmektig

1986 - 1990     Juridisk rådgiver og personalsjef i Diners Club Norge AS

1986                 Cand. jur, Universitetet i Oslo

 

Utvalgte verv

2017-                Leder av lovutvalget i Norges Golfforbund

2014 -               Varamedlem i Oslo kommunes klagenemnd

2011 - 2017       Styremedlem i Norges Golfforbund

2009                 Medlem i faggruppen i Personskadeforbundet LTN

2003 - 2009    Styreleder i Grini Golfklubb

1995 - 2015      Juridisk rådgiver for Norges Jeger- og fiskerforbund

1993 - 2006     Nestleder i Landsforeningen for Nakkeskadde LFN (Norges Handikapforbund)

 

Nye klienter

Alle nye klienter tilbys en kostnadsfri gjennomgang av sin sak.

 

Språk

Norsk
Engelsk