Verdigrenser i tvisteloven

I 2020 ble det gjennomført endringer i tvisteloven av verdigrensene for obligatorisk forliksrådsbehandling, behandling etter småkravsprosess og ankeadgangen i saker om formuesverdier. Regelendringene innebærer at flere saker enn tidligere skal behandles først av forliksrådet, skal behandles etter reglene om småkravsprosess og skal ha samtykke fra lagmannsretten ved en anke.

Nye regler om verdigrenser

Verdigrensene for obligatorisk forliksrådsbehandling, behandling etter småkravprosess og ankesummen har vært uendret siden tvisteloven ble vedtatt i 2005.

Før en sak om formuesverdier kan tas til behandling i tingretten, må saken behandles i forliksrådet dersom tvistesummen er under 200.000 kroner. Tidligere har grensen vært på 125.000 kroner. Dette betyr at flere saker enn tidligere skal starte i forliksrådet.

Videre er det bestemt at verdigrensen for behandling av saker etter småkravsprosess skal være 250.000 kroner. Tidligere har grensen vært på 125.000 kroner. Det innebærer at flere saker enn tidligere skal behandles etter småkravsprosessen. Når en sak behandles etter denne prosessformen, kan man maksimalt kreve erstattet som sakskostnader 20% av tvistegjenstandens verdi.

Endelig er det bestemt at ankesaker om formuesverdier der ankegjenstandens verdi er lavere enn 250.000 kroner, bare kan fremmes etter samtykke fra lagmannsretten. Tidligere var grensen på 125.000 kroner. Dette betyr at sannsynligvis færre saker enn tidligere vil bli sluppet inn til full ankebehandling.

Bakgrunnen for innføring av nye verdigrenser

Bakgrunnen for endringene er et ønske om at tingretten og lagmannsretten i større grad avlastes fra saker som involverer små eller mindre økonomiske verdier. Det er ønsket at man får anledning til å prøve en sak rettslig på en enklere og billigere måte gjennom forliksrådet og gjennom småkravsprosessens former. Dette vil bidra til å sikre en reell tilgang til domstolene.

Man ønsker å sikre at kostnadene til å behandle en sak hos domstolene står i et rimelig forhold til sakens betydning og tvistegjenstandens verdi.

Det er også antatt at økningen av verdigrensene vil bidra til en mer fornuftig bruk av domstolenes ressurser. I tillegg vil økningen av verdigrensene antakelig bidra til en reduksjon av saksbehandlingstiden i lagmannsrettene.

Pressemelding fra Justis- og beredskapsdepartementet

Les pressemeldingen fra Justis- og beredskapsdepartementet her: https://www.regjeringen.no/no/dokumentarkiv/regjeringen-solberg/aktuelt-regjeringen-solberg/jd/pressemeldinger/2019/regjeringen-forslar-a-heve-verdigrensene-i-tvisteloven/id2661354/

Langseth Advokatfirma DA fører saker regelmessig hos domstolene, og vi vil kunne gi deg råd om hvordan en tvist bør kunne behandles.