Eksempel på oppdragsbekreftelse til privatperson

Vår ref.:                                                                                                                                                                                       Oslo, X.XX.XXXX

Ansv.adv.:

 

JURIDISK BISTAND

Vi viser til hyggelig møte den ds, hvor vi ble engasjert i forbindelse med sak: ny test ref

 

Vi har kalt saken:’’ Eksempel’’

 

Saken gjelder: Her vil det bli gitt en enklere beskrivelse av saken og hva vi skal gjøre. Dette utdypes i eget/ne brev, hvor saken både kan utvides og berenses

 

Etter avtale registreres aktuelle oppdrag med deg som klient og du vil også være rette adressat for fakturering: Klients navn

Motpart i saken er:    Motparts navn

Motparten er representert av:  advokatens navn

 

Ved oppstart av nye oppdrag sender vi som fast rutine dette brev til alle nye klienter.  Dette for å sikre at vi sammen med våre klienter har en felles forståelse av de nærmere rammene og betingelsene for oppdraget, og hvordan arbeidet videre legges opp. Brevet har 6 vedlegg.

 

Vedleggene kan inneholde informasjon som ikke er direkte relevant for dette oppdraget. Vi har likevel valgt å gjøre det på denne måten idet vedleggene kan inneholde opplysninger som har betydning for det tilfelle at oppdraget blir endret, utvidet underveis eller at vi mottar et nytt oppdrag.

 

Vi ber om at du leser vedleggene nøye og sender oss legitimasjon, se vedlegg 6, snarest mulig. Eventuelle spørsmål knyttet til dette brev eller vilkårene for vårt arbeid for øvrig kan rettes til undertegnede.

 

Med vennlig hilsen

Langseth Advokatfirma DA

 

 

Botolf Botolfsen

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 1:      Organisering av arbeidet

Vedlegg 2:      Pris, saksomkostninger og rettshjelpsdekning

Vedlegg 3:      Tids- og fremdriftsplan

Vedlegg 4:      Advokatens ansvar

Vedlegg 5:      Avslutting av oppdrag

Vedlegg 6:      Legitimasjon, taushetsplikt, varslingsplikt til Økokrim og personvernopplysninger

Vedlegg 7:      A konto faktura, i den grad det er avtalt

 

 

Vedlegg 1 til klientbrev av 2. august 2018, sak nr XXXXX

 

ORGANISERING AV ARBEIDET

 

Overordnet ansvar

Langseth Advokatfirma DA har 13 partnere og 7 ansatte advokater/advokatfullmektiger.

Vi har organisert vårt arbeid slik at det overordnede ansvar for enhver sak ligger hos en av firmaets partnere. I din sak er ansvarlig partner advokat XXXXX.

 

For nærmere presentasjon av vårt firma og dets medarbeidere viser vi til vår hjemmeside www.langsethadvokat.no.

 

Det faktiske saksarbeidet vil ofte skje gjennom et samarbeid mellom ansvarlig partner og en av firmaets ansatte advokater eller fullmektiger. I din sak er det avtalt at  Advokat XXXXXX skal forestå saksarbeidet og opptre som din prosessfullmektige i retten dersom det blir aktuelt.

 

I enkelte saker kan det oppstå habilitetsproblemer. Jeg ber deg derfor gi beskjed umiddelbart dersom du er kjent med forhold som kan medføre at vi ikke kan representere deg, f.eks at en av mine kolleger har representert/representerer din motpart e.l.

 

Normalt vil vi i et oppdrag som dette ikke gjøre bruk av ekstern juridisk eller annen fagkyndig bistand. Dersom slik bistand skulle bli aktuelt, vil nødvendigheten av og kostnadsrammene for dette bli nærmere diskutert med deg.

 

Grunnlag for våre råd

Vi baserer våre juridiske råd på de dokumenter og opplysninger vi får fra deg, eventuelt fra personer du ber oss ta kontakt med, eller de vi anser det nødvendig å ta kontakt med. Vi presiserer at eventuelle opplysninger som blir lagt frem underveis, kan medføre endring av de juridiske råd du i utgangspunktet har fått. Tilsvarende kan vi motta dokumentasjon/ opplysninger fra motparten eller andre som medfører endringer i våre vurderinger.

 

Originaldokumenter mottatt av deg returneres med dette brevet eller i egen sending, etter at vi har tatt kopier. For øvrig har vi oppbevaringsplikt i 10 år etter oppdragets avslutning, og alle sakens dokumenter vil, med mindre du ønsker å få disse tilsendt, på vanlig måte bli oppbevart her i henhold til dette.

 

Rettslige skritt

Eventuelle rettslige skritt vil bli avtalt med deg på forhånd.

 

Forutsatt at du ikke gir annen beskjed, vil vi på ethvert stadium av saken, også etter at den eventuelt er brakt inn for domstolene, forsøke å få til en minnelig løsning (forlik). Dette vil i de fleste tilfeller være en fordel omkostningsmessig.

 

Løpende orientering

Du vil bli holdt løpende orientert om saken ved kopi av all inn- og utgående korrespondanse i saken, se vedlegg 3, vedrørende tids- og fremdriftsplan.

 

Vedlegg 2 til klientbrev av 2. august 2018, sak nr 19888

 

PRIS, SAKSOMKOSTNINGER og RETTSHJELPSDEKNING

 

Salær

Vi fakturerer i utgangspunktet vårt arbeid per time basert på timesatser som varierer noe ut i fra saksfelt, oppdragets vanskelighetsgrad og kompleksitet, sakens forventede omfang samt oppnådd resultat. For dette oppdrags del vil salæret beregnes med utgangspunkt i en timepris på kr….,- + 25 % mva dvs kr …….,- for partner og kr ……,- + 25 % mva, dvs kr …….,- for ansatt advokat/fullmektig.

 

Du gjøres oppmerksom på at timeprisen kan endres, enten iht endring i rettshjelpssatsene, eller grunnet prisutviklingen.

 

Vi har så langt ikke grunnlag for å angi hvor mye tid som vil medgå i denne saken, men ut ifra det vi vet om saken pr. i dag antas at samlet salær vil kunne bli i størrelsesorden

kr ……….., inkl mva. Hvor stort salæret faktisk blir avhenger av hvor mye arbeid vi må legge i forarbeidet, forhandlinger og eventuell behandling i domstolene.

 

Vi gjør oppmerksom på at tidsforbruket ikke bare innebærer samtaler vi har med deg, men også utarbeidelse av brev, undersøkelser knyttet til saken, diskusjoner med motpart samt andre måter vi må innhente opplysninger på.  Det gjelder også purringer på svar fra alle involverte i henhold til våre kontorrutiner.  Hvis du ønsker at dette gjøres i begrenset grad må du gi beskjed om det. En telefonsamtale/epost, inkludert notatarbeid mv, vil normalt bli fakturert med 15 minutter.

 

I tillegg til salær kommer direkte kostnader knyttet til oppdraget, slik som reiseutgifter og andre utlegg forbundet med utførelsen av oppdraget, kostnader til større kopieringsarbeider og utsendelser (særlig store portokostnader mv), samt eventuelle retts- og/eller tinglysingsgebyrer, bruk av ekstern fagkyndig bistand og lignende.

 

Det påløper merverdiavgift også på slike kostnader (dog ikke hvis det er innbetalt forskudd til dekning av dette, og kostnadene dekkes direkte av forskuddet). 

 

Hvis saken må behandles i retten, vil kostnadene normalt være opptil ca. kr 120.000,- + mva

(kr 150.000,- inkl mva) for første dag i retten, med noe redusert kostnader for flere dager. 

 

Fakturering

Vi fører timer over alt arbeid som blir utført og dette blir fakturert sammen med eventuelle utlegg. Dersom ikke annet er avtalt vil du motta faktura for utført arbeid i slutten av hver måned.

 

Våre fakturaer vil ha en betalingsfrist på 14 dager. Dersom det foreligger mislighold fra din side vil det påløpe morarenter og vårt arbeide vil opphøre inntil mellomværendet er gjort opp.

 

Det vil normalt ligge ved en spesifisering/fakturagrunnlaget sammen med fakturaen. Har vi glemt å vedlegge dette, ta kontakt så ettersender vi det.

Eventuell protest knyttet til fakturaens størrelse må meldes oss innen forfallstidspunkt.

 

Forskudd/motregning i klientmidler

Som avtalt ber vi om at et forskudd på honorar stort kr ________,- snarest innbetales til vår klientkonto 5010.05.26325. Det vises til vedlagt á konto faktura.

Beløpet vil bli stående som sikkerhet for vårt arbeide, slik at når vi fakturerer vil det innbetalte beløpet ikke bli avregnet, med mindre vi har avtalt det.

Dette betyr at fakturaer skal betales forløpende inntil videre.

 

Vi gjør oppmerksom på at vårt honorar kan motregnes mot innestående på klientkonto.

Dette gjelder ethvert innestående, også midler som er innbetalt av andre, f.eks motparten, om ikke annet er avtalt, uansett om innbetalingen gjelder denne saken eller andre saker vi bistår deg i.

 

Saksomkostninger

Vi gjør oppmerksom på at du ved å engasjere advokat også kan risikere å komme i en situasjon hvor du i tillegg til utgiftene til egen advokat må dekke hele eller deler av motpartens utgifter til juridisk bistand. Dette skjer normalt i forbindelse med rettssaker hvor du kan bli dømt til å dekke motpartens saksomkostninger. Idømte saksomkostninger dekkes normalt ikke under rettshjelpsordningene.

 

Dersom en rettsavgjørelse ender med at du blir tilkjent saksomkostninger fra motparten, men beløpet er satt lavere enn det salæret vi har krevd eller vil kreve av deg, vil du som utgangspunkt likevel være ansvarlig for det overskytende beløp.

 

Vi gjør særlig oppmerksom på at tvisteloven setter sterke begrensninger på muligheten til å kreve erstattet saksomkostninger for retten der tvistesummen er under kr 125.000,-, samt for forliksrådet uansett tvistesum.

 

Rettshjelpsforsikring

Vi gjør oppmerksom på at deler av salæret i en del saker kan dekkes via din hjem-, innbo- eller annen forsikring.

Dersom tvisten omfattes av forsikringen vil forsikringsselskapet dekke salæromkostninger og utlegg med fradrag av en egenandel som du må betale. Vanlig egenandel er ca. kr 4.000,- pluss 20 % av omkostninger ut over dette. De fleste rettshjelpsforsikringer har en øvre grense, p t
kr 100.000,-.  Er det flere saker, må man betale egenandel ved hver sak.

 

Frist for å melde krav under rettshjelpsforsikringen er 1 år fra tvist med motparten oppsto

(jfr. forsikringsavtaleloven § 8-5).  Du bes allerede nå gi oss tilbakemelding med navnet på forsikringsselskapet og polisenummeret dersom du mener å ha en forsikring som kan benyttes, slik at dette kan undersøkes.

 

Saker som gjelder forvaltningsvedtak, familiesaker og tvister med utspring i arbeidsforhold dekkes ikke av slike forsikringsordninger.

 

Forsikringsdekning forutsetter for øvrig at forsikringen var tegnet før tvisten oppsto, bl a.

Dersom forsikringsselskapet har satt begrensing på timesatsene som dekkes, må du dekke differansen i forhold til de satser vi benytter. Tilsvarende må du dekke vårt mellomværende hvis forsikringsselskapet av en eller annen grunn bare dekker deler av vårt honorar, eller honoraret overstiger det beløp forsikringsselskapet dekker etter forsikringsavtalen.

Det er også mulig at man kan ha rettshjelpdekning via medlemskap i organisasjoner. Dette må du selv undersøke, eller gi oss beskjed om du ønsker at vi skal undersøke det for deg.

 

Du vil vanligvis bli fakturert fortløpende selv om du har rettshjelpsdekning. Ditt utlegg vil imidlertid bli refundert fra forsikringsselskapet etter fradrag for din egenandel.

 

Idømte saksomkostninger dekkes ikke under rettshjelpsforsikringen.

 

Fri rettshjelp 

Enkelte klienter vil ha krav på fri rettshjelp, dvs at staten betaler advokatkostnadene. Fri rettshjelp er som hovedregel kun aktuelt når klienten ikke kan ivareta egne interesser og advokatbistand ikke dekkes av andre ordninger, f.eks. rettshjelpsforsikring.

 

Hovedvilkåret for fri rettshjelp er om bruttoinntekten er under kr 246.000,- for enslige

og kr 369.000,- for ektefeller og andre som lever sammen med felles økonomi. 

For ektefeller og andre som lever sammen med felles økonomi, skal samlet inntekt og formue legges til grunn for vurderingen av om inntekts- og formuesgrensen er overskredet. 

I tillegg kan du ikke ha netto formue som overstiger kr 100.000,-. Det er i visse tilfeller mulig å søke om dispensasjon fra inntekts- og formuesgrensen.

 

Fri rettshjelp ytes kun i visse typer saker. Hvilke dette er vil du få en nærmere orientering om dersom det blir aktuelt å søke fri rettshjelp.

 

I tilfelle du mener å kunne ha krav på fri rettshjelp må dette tas opp straks, slik at vi kan sende inn søknad til fylkesmannen/domstolen.

 

Det er egenandel i fri rettshjelpssaker hvis man har inntekt over kr 100.000,- per år. Egenandelen beregnes etter den offentlige salærsatsen, som fra 1. januar 2012 er kr 945,- per time.

I saker med fritt rettsråd er egenandelen 1 x salærsatsen, dvs kr 1.020. I fri sakførselssaker er egenandelen 25 % av utgiftene, oppad begrenset til 5 x salærsatsen. Det betales ikke merverdiavgift av egenandelen. Det er ikke anledning til å søke om å få redusert eller ettergitt egenandelen. Egenandelen innkreves av advokaten, vanligvis på forskudd.

 

Bevilling av fri rettshjelp vil kunne omgjøres/bortfalle ved vesentlige inntektsendringer for klienten underveis i saken. Klienten har plikt til å melde fra om dette. Innvilget fri rettshjelp kan i noen tilfeller også bortfalle/kreves tilbakebetalt dersom den advokatbistand klienten har fått i saken fører til en vesentlig bedret økonomisk stilling. Hvis fri rettshjelp bortfaller på slikt grunnlag, må klienten betale honorar i henhold til alminnelige timesatser.

 

Vedlegg 3 til klientbrev av 2. august 2018, sak nr XXXXX

 

TIDS- OG FREMDRIFTSPLAN

 

Normalt vil vi kunne behandle inngående korrespondanse i løpet av 5 virkedager. Telefonsamtaler returneres så raskt som praktisk mulig.

 

Valg av kommunikasjonsmåte beror på en avveining hvor bla behov for rask kommunikasjon og effektivitet må holdes opp mot krav om sikker kommunikasjon.

 

I det tilfelle vi har fått oppgitt e-post adresse av klient og en er enig om at kommunikasjon skal kunne skje både med klient og motpart per e-post, vil det skje uten kryptering.

 

Vær oppmerksom på at bruk av e-post har mange svakheter som gjør at fortrolige opplysninger kan komme på avveie. Send derfor ikke sensitive eller fortrolige opplysninger med e-post.

 

I tilfelle du ikke ønsker kommunikasjon via e-post, må det straks gis melding om dette.

 

Vi har imidlertid ingen innvirkning på motpartens responstid, men vil følge opp og purre på dette etter vanlige rutiner.

 

Hvis saken bringes inn for retten, skal saken som hovedregel etter tvisteloven bli behandlet ikke senere enn seks måneder etter at retten mottok stevningen.

 

I saker der tvistesummen er under kr 125.000,- og i saker der motparten ikke er representert ved advokat, må det først tas ut forliksklage som skal behandles i forliksrådet. Erfaringen er at det kan ta lang tid før møte i forliksrådet blir berammet, spesielt i Oslo hvor det kan ta mellom 6 og 9 måneder.

 

 

Vedlegg 4 til klientbrev av 2. august 2018, sak nr XXXXX

 

ADVOKATENS ANSVAR

 

Vi baserer våre juridiske råd på de dokumenter og opplysninger vi får fra deg, eventuelt fra personer du ber oss ta kontakt med eller de vi anser det nødvendig å ta kontakt med, jfr. vedlegg 3. Vi vil ikke være ansvarlig for faktiske feil i disse opplysninger som måtte ha betydning for sakens resultat.

 

Klage over at en advokat har opptrådt i strid med god advokatskikk eller krevd for høyt salær, kan bringes inn for Disiplinærutvalget i Den norske Advokatforening. Fristen for slik klage er 6 måneder etter at klageren ble kjent med eller burde ha blitt kjent med det forhold som klagen bygger på.

 

Klage sendes:

 

Disiplinærutvalget for Oslo krets

Kristian Augusts gt 9

0164 OSLO

 

Vi har i utgangspunktet ikke noe erstatningsansvar for sakens rettslige eller forhandlingsmessige sluttresultat.

 

Vi gjør særlig oppmerksom på at vår ansvarsforsikring er begrenset oppad til kr 10 millioner per tvist. Dersom du mener at denne bør utvides av hensyn dette oppdragets verdi, ber vi deg ta særskilt kontakt vedrørende dette.

Vedlegg 5 til klientbrev av 2. august 2018, sak nr XXXXX

 

AVSLUTNING AV OPPDRAG

 

Vi presiserer at en del av vårt ansvar som advokat er å ha et nøkternt syn på alle sider ved en konflikt, samtidig som vi skal ivareta dine interesser på best mulig måte. Det er derfor ikke alltid at våre råd og vurderinger vil samsvare med ditt eget syn. Skulle det oppstå uenighet og motsetningsforhold som ikke kan løses eller samarbeidet mellom oss ikke fungerer, har vi anledning til å trekke oss fra saken.

 

Ved mislighold av våre fakturaer vil vi 14 dager etter første purring, når som helst, kunne trekke oss fra oppdraget.

 

For det tilfelle at vi oppdager å ha blitt forledet av klient ved feilaktige eller ufullstendige opplysninger eller det viser seg å kunne foreligge straffbare forhold, vil vi også kunne trekke oss fra oppdraget umiddelbart.

 

Vi viser for øvrig til Advokatforeningens regler for god advokatskikk, punkt 3.1.5.

 

Ved fratreden vil det bli gitt varsel til motpart og eventuelt retten, samt eventuelle andre involverte instanser. Nærmere begrunnelse for fratreden vil da ikke bli gitt.

 

Ved skifte av advokat eller senere henvendelse i avsluttet sak, vil kostnader kunne påløpe i forbindelse med overføring/kopiering av sakens dokumenter.

 

Vedlegg 6 til klientbrev av 2. august 2018, sak nr XXXXX

 

LEGITIMASJON, TAUSHETSPLIKT, VARSLINGSPLIKT TIL ØKOKRIM OG PERSONVERNOPPLYSNINGER

 

Taushetsplikten og dens begrensning

Advokater har som en hovedregel taushetsplikt om opplysninger vi mottar fra og om klient. Det betyr at vi ikke kan gi disse opplysningene videre til andre. Det legges imidlertid til grunn at vi fritas for taushetsplikt ved eventuell bruk av medarbeidere hos oss, ekstern bistand, ved søknad om fri rettshjelp eller dekning under rettshjelpsforsikring eller andre nødvendige henvendelser til en tredjepart.

Lov om hvitvasking, som trådte i kraft 1. januar 2004, har medført at hovedregelen om taushetsplikt ikke lenger gjelder fullt ut.  Advokater har nå fått pålegg om å rapportere til Økokrim dersom det oppstår mistanke om at klienten disponerer midler som har utspring i eller tilknytning til en straffbar handling.

Legitimasjonsplikt

I henhold til samme lov er vi nå pålagt å kreve legitimasjon av alle nye klienter, hvilket vi må be deg oversende snarest og helst før oppdraget igangsettes.

Behandling av personopplysninger i Langseth Advokatfirma

Som klient av Langseth Advokatfirma DA eller som kontaktperson hos klient, behandler Langseth Advokatfirma DA personopplysninger om deg.

Hvilke personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene fremgår av vår personvernerklæring som er inntatt på vår hjemmeside: http://langsethadvokat.no/

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er Langseth Advokatfirma v/ daglig leder.

For spørsmål om vår behandling av personopplysninger, kan saksansvarlig advokat som fremgår av oppdragsbekreftelsen eller daglig leder eller styreleder kontaktes.

Personopplysninger knyttet til klienter blir ikke utlevert eller overført til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag eller pålegg for slik utlevering. Eksempler på dette vil typisk være rettslig forpliktelser som pålegger oss å gi ut informasjonen til motparter, domstoler eller offentlige organer.

Vi bruker i enkelte tilfeller databehandlere til å behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen.

Vi lagrer kun personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.

Avhengig av formål, blir personopplysninger behandler lagret i følgende periode:

  • Klientadministrasjon: Opptil 10 år etter avslutning av siste sak
  • Lagring/oppbevaring av saksdokumenter: Opptil 10 år etter avslutning av siste sak
  • Faktureringsinformasjon: Opptil 5 år etter utløpet av det regnskapsår fakturering ble foretatt, men likevel ikke før saken er avsluttet.

 

Rettigheter ved behandling av personopplysninger

Den som vi behandler personopplysninger om, har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene. Denne har videre rett til å kreve begrenset behandling og på visse vilkår rette innsigelse mot behandlingen. Det finnes mer informasjon om disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.

For å ta i bruk rettighetene må den som vi behandler personopplysninger om ta kontakt med oss på e-post eller telefon. Vi vil svare på henvendelser så fort som mulig, og senest innen 30 dager. Det er en forutsetning at identiteten til den som retter forespørsler kan bekreftes, for å forsikre om at vi kun gir tilgang til personopplysningene til den som har rett til opplysningene.

Klager

Mener den som vi behandler personopplysninger om at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan det klages til Datatilsynet. Mer finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet finnes på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen gitt her. Vi vil da informere om disse forandringene. I tillegg vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.