Innleie av bygningsarbeidere – hvem, hva, hvor og når er det mulig?

Hva er ikke lenger tillatt?

Innleie av arbeidstakere er ikke lenger tillatt fra bemanningsforetak for å utføre bygningsarbeid på byggeplasser i Oslo, Viken og Vestfold. Se innleieforskriftens § 4.

Men innleie fra andre entreprenører eller andre produksjonsbedrifter som ikke har til formål å drive utleie er fortsatt mulig. Innleie mellom entreprenører på byggeplasser i Oslo-området er også et nyttig alternativ til permittering. For eksempel for entreprenører som midlertidig har for lite å gjøre. Når bare de generelle vilkårene for dette er til stede etter arbeidsmiljøloven § 14-13.

Hva slags bygningsarbeidere er det ikke lov å leie inn?

Det er ikke avgjørende hvilken fag- eller yrkesgruppe som utfører arbeidet, men om det har karakter av bygningsarbeid slik dette er definert på følgende måte i innleieforskriftens § 4:

  1. oppføring av bygninger,
  2. innrednings-, utsmykkings-, og installasjonsarbeid,
  3. montering og demontering av prefabrikkerte elementer,
  4. riving, demontering, ombygging og istandsetting,
  5. sanering og vedlikehold, utenom arbeid som er rutinemessig eller mindre omfattende,
  6. graving, sprenging og annet grunnarbeid i tilknytning byggeplass, og
  7. annet arbeid som utføres i tilknytning til byggearbeid.

Forskriftenes begrensninger gjelder ikke arbeidstakere som utfører annet arbeid enn bygningsarbeid på byggeplassen. For eksempel kan det leies inn økonomi og adminstrasjonsmedarbeidere, ingeniører til prosjektering o.l.

Begrensningene gjelder heller ikke anleggsarbeid på anleggsplasser. Innleie for anleggsarbeid på byggeplasser kan også være lov, men ifølge forskriftene ikke til «graving, sprengning og annet grunnarbeid i tilknytning til byggeplass». Hvis en anleggsentreprise for flytting av en vei også inkluderer en veistump som passerer byggeplassen, kan innleide anleggsarbeidere på veianleggsentreprisen også utføre anleggsarbeidet på byggeplassen.

Hva menes med en byggeplass?

Med byggeplass menes i forskriftene «enhver arbeidsplass hvor det utføres midlertidig eller skiftende bygningsarbeid av et visst omfang.»

Begrensningene omfatter dermed ikke byggearbeid av mer permanent karakter, som f.eks. produksjon av elementer til ferdighus eller annen prefabrikkering av byggevarer på en trevarefabrikk. Det har altså betydning hvor langvarig arbeidet er.

Det har også betydning om arbeidet kan sies å være av midlertidig eller skiftende karakter, da bare «arbeid av et visst omfang» omfattes av forskriftene.  Vaktmestertjenester og enkelt, kortvarig vedlikeholdsarbeid i et etablert bygg vil vanligvis ikke gjøre arbeidsstedet til en byggeplass i relasjon til forskriftene. For eksempel kan en innleid elektriker, snekker eller rørlegger foreta mindre omfattende utbedringsarbeider, reparasjoner. Men større ombyggingsarbeider over tid vil omfattes av forskriftenes begrensninger selv om det gjelder et etablert bygg.

Byggeplass plassert i Oslo, Viken og Vestfold

Forskriftene gjelder «byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold». Det er byggeplassens geografiske beliggenhet som er avgjørende, ikke hvilken kommune byggherren, entreprenøren, bemanningsforetaket eller andre er lokalisert.

Større entreprenører som utfører arbeid både i og utenfor Oslo, Viken og Vestfold kan for så vidt flytte sine egne ansatte til dette område og erstatte deler av bemanningen på entrepriser i f.eks. Porsgrunn (Telemark) eller Hamar (Innlandet) med innleide bygningsarbeidere innen de generelle rammene for innleie i arbeidsmiljøloven § 14-12.

Vi hjelper deg

Har du flere spørsmål om når du kan leie inn eller ut arbeidstakere i Oslo-området, hvilke konsekvenser dette slik innleie kan få og hvilke alternativer som finnes er det hjelp å få hos Langseth Advokatfirma.