Når kan du begjære arbeidsgiver konkurs?

Hvis du ikke får lønn eller feriepenger fra arbeidsgiver fordi arbeidsgiver ikke kan betale dette, kan du begjære arbeidsgiver konkurs under visse forutsetninger.

Hvordan skal du gå frem?

Du bør først forsøke å avklare direkte med arbeidsgiver hvorfor lønn eller feriepenger ikke har blitt betalt. Det kan skyldes andre årsaker enn at arbeidsgiver mangler betalingsevne.

Send påkrav dersom arbeidsgiver ikke betaler

Når du ikke får utbetalt lønn eller feriepengene til avtalt dato, bør du sende et skriftlig påkrav (kravbrev) til arbeidsgiver så snart som mulig. For å kunne dokumentere at du har gjort dette, kan det være en fordel å sende dette rekommandert. I påkravet må det stå hva kravet gjelder, hvilket beløp og hvilken tidsperiode arbeidsgiver skylder deg penger for. Du bør gi arbeidsgiver helst to ukers frist, slik at denne har mulighet til å få besvart dette.

Når kan du sende konkursvarsel?

Fire uker etter at du sendte påkrav til arbeidsgiver og denne fortsatt ikke har betalt, kan du sende arbeidsgiver et konkursvarsel. Dette skal forkynnes for arbeidsgiveren.

Hva skal konkursvarselet inneholde?

  • Beløp, hva kravet gjelder og periode for kravet
  • Betalingsfrist på to uker fra konkursvarselet er forkynt
  • Henvisning til tidligere sendt påkrav
  • Opplysning om at hvis ikke kravet betales innen to uker, gis det adgang til begjære konkurs etter konkursloven § 63
  • Gjør arbeidsgiver oppmerksom på at insolvens antas å foreligge når betaling uteblir etter at konkursvarsel er sendt

Konkursvarselet skal sendes til hovedstevnevitnet i dne kommunen arbeidsgiver har sitt hovedsete.

Når kan konkursbegjæring sendes?

Når betaling av kravet uteblir etter at fristen i konkursvarselet er forkynt for arbeidsgiver, kan det sendes konkursbegjæring til tingretten hvor arbeidsgiver ar sitt hovedkontor.

Koster det noe å begjære arbeidsgiver konkurs?

Normalt må en som begjærer konkurs (konkursrekvirent) stille sikkerhet for boomkostningene. Når arbeidsgiver ikke betaler lønn og arbeidstaker begjærer konkurs vil imidlertid ikke dette gjelde. I slike tilfeller er det Staten som står for sikkerhetsstillelsen.

Arbeidstakers utgifter i forbindelse med konkursbegjæring er begrenset til det det vil koste å sende påkrav, konkursvarsel og konkursbegjæring. Retten tar i rettsmøte stilling til om vilkårene for å åpne konkurs er oppfylt. Både den som krever konkurs åpnet og skyldner er innkalt til dette rettsmøtet.

Hva skjer når det er åpnet konkurs hos arbeidsgiver?

Når det er åpnet konkurs hos arbeidsgiver kan arbeidstaker søke dekning  av lønn og andre krav fra den statlige lønnsgarantien. Bostyrer vil sende oppsigelse til de ansatte om det ikke skal være fortsatt drift. Bostyrer vil orientere de ansatte om lønnsgarantiordningen og be om at ansatte som ikke har mottatt lønn eller feriepenger mv. sender lønnsgarantisøknad med dokumentasjon til denne slik at bostyrer kan vurdere søknaden. Bostyrers innstilling vil deretter bli sendt til NAV Arbeid og Ytelser lønnsgaranti som deretter fatter vedtak for de ulike søkerne.

Det er viktig at arbeidstaker ikke venter for lenge med starte prosessen med å kreve utbetalt lønn. Mer om lønnskrav og hvordan søke dekning av lønn og feriepenger når arbeidsgiver har gått konkurs kan blant leses i våre artikler « Lønnskrav i konkursbo» og « Når arbeidsgiver går konkurs – lønnsgarantiordningen».

Ta gjerne kontakt med oss, dersom du ønsker bistand vedrørende dette temaet eller andre konkursrelaterte temaer. Artikkelforfatteren er partner i insolvensavdelingen hos Langseth Advokatfirma DA.