Permittering eller oppsigelse?

Reglene om permittering er vanskelig tilgjengelig fordi reglene dels finnes i hovedavtalene mellom organisasjonene, dels finnes i lovgivningen og dels bygger på praksis.

Konsekvensene av permittering

I motsetning til hva tilfellet er ved oppsigelse, løper ansettelsesforholdet videre ved permittering. Konsekvensene av permitteringen er at det ikke utføres arbeid og at lønnsplikten bortfaller mens permitteringen løper.

Dersom bedriftens problemer endrer seg fra å være midlertidige til å bli permanente, må permitteringen avsluttes og arbeidstakerne må gis oppsigelser med lønn.

Valget mellom permittering og oppsigelse

Både for å gi oppsigelse og for å permittere må bedriften ha saklig grunn. Saklig grunn vil være at bedriften ikke har oppdrag eller at det foreligger omstendigheter som umuliggjør produksjon. Dersom situasjonen er permanent, vil det være riktig å benytte oppsigelser. Dersom problemene er av midlertidig karakter, vil permittering være riktig.

I dialogen mellom bedriften og arbeidstakeren/arbeidstakerens tillitsvalgte kan det være korrekt å ta opp spørsmålet om hvilken løsning som bør velges. Domstolene har vært tilbakeholdne med å overprøve arbeidsgivers vurdering der det har vært gitt permitteringer.

Permitteringer er i utgangspunktet en rimeligere løsning for arbeidsgiver, fordi lønn ved permittering (10 dager fra fratreden) vil være rimeligere enn lønn i oppsigelsestiden.

Ved oppsigelser er hovedregelen at den ansatte kan fortsette i stillingen under en rettslig behandling av oppsigelsens saklighet. Arbeidstakeren har ikke tilsvarende rett ved permittering.

Ansiennitet

Ansiennitet kan fravikes hvis det foreligger saklig grunn.

Konferanseplikt

Før beslutning om permittering treffes, skal bedriften konferere med tillitsvalgte, alternativt med arbeidstakeren dersom det ikke er noen tillitsvalgt. Det skal skrives referat fra møtet.

Krav om varsling

Det følger av Hovedavtalen at permittering skal varsles. Begrepsbruken peker i retning av at det skal gis et varsel før det sendes permittering. Det er feil; varselet er selve permitteringen og permitteringen begynner 14 dager etter at varselet er mottatt – med noen unntak for uforutsette hendelser.

Varselet skal opplyse når permitteringen begynner og den sannsynlige lengde.

Nytt arbeid under permittering

Permitterte arbeidstakere som takker nei til annet arbeid mister rett til dagpenger fra NAV. Det betyr at arbeidstakeren i praksis må akseptere annet arbeid selv om arbeidsforholdet med den permitterende bedrift ikke er opphørt. Arbeidstakeren har rett til å gjenoppta arbeidet i den permitterende bedrift, men kan takke nei dersom han er bundet av en ny arbeidsavtale.

Dersom det oppstår behov for arbeidskraft i den permitterende bedrift, skal dette tilbys de permitterte arbeidstakerne. Permitterte arbeidstakere kan inntas i til sammen fire uker uten at ny permittering må gis.

Permitteringens lengde

Maksimalt lovlig permitteringstid som gir rett til dagpenger har variert noe, men er nå maksimalt 6 måneder. Arbeidsgiver skal betale de første 10 «arbeidsdagene» etter at permitteringen har startet.