Regler for permittering

Hva er permittering?

Med permittering menes at arbeidstaker midlertidig fritas for arbeidsplikt i forbindelse med driftsinnskrenkning eller driftsstans hos virksomheten.

I motsetning til ved oppsigelse består arbeidsforholdet i permitteringsperioden. Arbeidstakerne er fortsatt ansatt i virksomheten og har både rett og plikt til å komme tilbake til virksomheten når permitteringsperioden er over.

Virksomheten har i utgangspunktet ikke lønnsplikt under permitteringen, men arbeidstakerne kan søke om dagpenger fra NAV.

Når kan virksomheten permittere ansatte?

Det er ikke lovregulert når virksomheter kan permittere ansatte. Permitteringsadgangen er ofte regulert av tariffavtaler. For virksomheter som ikke er bundet av tariffavtaler vil arbeidsgiver innenfor sin styringsrett kunne permittere ansatte på visse vilkår. Hovedavtalen mellom LO og NHO (Hovedavtalen) gir langt på vei uttrykk for den generelle rettsoppfatningen når det gjelder virksomhetens permitteringsadgang.

Virksomheter som er bundet av tariffavtale må imidlertid være oppmerksom på at de ulike tariffavtalene kan ha forskjellig regulering av permittering.

Permittering må være saklig begrunnet

Permittering av ansatte må være saklig begrunnet. Det gjelder både behovet for å permittere ansatte, i hvor stor grad de ansatte skal bli permittert, og utvelgelsen av hvilke ansatte som skal permitteres.

Ved utvelgelsen kan arbeidsgiver blant annet legge vekt på hvilke funksjoner og arbeidsoppgaver man i permitteringsperioden ikke trenger. Ansiennitet og kompetanse er andre sentrale utvalgskriterier. Personlige forhold hos de ansatte må også vurderes, da permittering kan ramme noen hardere enn andre.

Terskelen for permittering vil være noe lavere enn for oppsigelse, men det kreves som et minimum at de vurderinger som gjøres er forsvarlige.

Det er viktig å huske på at permittering ikke vil være saklige dersom virksomheten har annet arbeid å tilby arbeidstakeren i permitteringsperioden.

Situasjonen som gjør permittering nødvendig må være midlertidig

I tillegg til at permittering skal være saklig begrunnet, kreves at situasjonen som gjør permittering nødvendig er midlertidig. Virksomheten bør normalt ikke ha et lenger tidsperspektiv enn seks måneder.

Er arbeidsmangelen varig, må virksomheten i stedet gå til oppsigelse av arbeidstakerne. Oppsigelse av ansatte kan du lese mer om her.

Hvordan bør virksomheten gå frem ved permittering?

Det kan foreligge plikt til styrebehandling, særlig ved større permitteringer.

Virksomheten er ikke lovpålagt å gjennomføre individuelle drøftelsesmøter slik som ved oppsigelse, men det anbefales likevel så langt det lar seg gjøre å innkalle arbeidstakeren til et møte slik at han eller hun gis anledning til å kommentere permitteringen og eventuelt avklare særskilte forhold.

Virksomheten kan ha plikt til å orientere NAV om permitteringene.

Det kan være plikt til å drøfte permitteringene med tillitsvalgte eller representant for de ansatte. De ansatte bør uansett informeres direkte før permitteringsvarsel sendes ut. Det kan for eksempel gjøres i et allmøte med de ansatte.

Det må sendes et skriftlig permitteringsvarsel til den som skal permitteres.

Hva må permitteringsvarselet inneholde?

Permitteringsvarselet må være skriftlig og inneholde:

  • Navnet på den permitterte arbeidstakeren
  • Hvorfor den ansatte blir permittert
  • Om den ansatte permitteres helt eller delvis
  • Dato for varsling om permittering
  • Dato for når permittering starter og hvor lenge den vil vare
  • Om partene på arbeidsplassen er enige om permitteringen.
  • Stillingsprosenten til den som permitteres.
  • Når den permitterte ble ansatt i bedriften.

Permitteringsvarselet må være signert av arbeidsgiver.

Lønn under permittering

Normalt vil virksomheten måtte betale lønn til den ansatte de første 10 dagene av permitteringsperioden. Dette kalles arbeidsgiverperioden. Det er viktig å merke seg at lengde på arbeidsgiverperioden kan endres, noe som var tilfellet under Covid-19 pandemien.

Etter arbeidsgiverperioden vil den permitterte normalt ha rett til dagpenger fra NAV. Den ansatte må selv søke om dagpenger.

Oppsigelse under permittering

Dersom virksomheten ønsker å si opp en ansatt i permitteringsperioden, må de strenge saksbehandlingsreglene for oppsigelse av arbeidstakere i arbeidsmiljøloven kapitel 15 følges.

En arbeidstaker kan fritt si opp sin stilling i permitteringsperioden. Den ansatte vil normalt ha 14 dagers oppsigelsesfrist, med mindre den ansatte ønsker å ha oppsigelsesfrist slik det følger av arbeidsavtalen.