Standard arbeidsavtale

Det skal inngås en skriftlig arbeidsavtale i alle arbeidsforhold, jf. arbeidsmiljøloven § 14-5. Dette gjelder uavhengig av om det er en fast stilling eller kun en midlertidig ansettelse, og uavhengig av hvor lang tid arbeidsforholdet skal vare.

Formålet med arbeidsavtalen er å regulere arbeidsgivers og den ansattes rettigheter og plikter.

En god arbeidsavtale sikrer ryddighet i arbeidsforholdet og kan forebygge konflikter på arbeidsplassen.

Loven setter visse minimumsvilkår

Arbeidsmiljøloven setter opp visse minimumsvilkår for hva som må være nedfelt i en arbeidsavtale, jf. arbeidsmiljøloven § 14-6, 1. ledd bokstav a-m. Den skal gi opplysninger om vesentlige forhold som er av betydning for arbeidsforholdet slik som:

partenes identitet,arbeidsplassen m.v.,en beskrivelse av arbeidet eller arbeidstakerens tittel, stilling eller arbeidskategori og tidspunktet for arbeidsforholdets begynnelse.
Forventet varighet dersom arbeidsforholdet er midlertidig.
Eventuelle prøvetidsbestemmelser, arbeidstakerens rett til ferie og feriepenger og fastsettelse av ferietidspunkt.
Arbeidstakerens og arbeidsgiverens oppsigelsesfrister.
Den gjeldende eller avtalte lønn ved arbeidsforholdets begynnelse, eventuell andre tillegg eller godtgjøringer som ikke inngår i lønnen m.v.
Lengde og plassering av den avtalte daglige og ukentlige arbeidstid og lengde av pauser.
Avtale om særlig arbeidstidsordning.
Opplysninger om eventuelle tariffavtaler som regulerer arbeidsforholdet m.v.
Oppregningen er ikke uttømmende, slik at andre forhold som måtte være vesentlige også skal være nedfelt i arbeidsavtalen.

En arbeidstaker har rett til å la seg bistå ved tillitsvalgt eller annen representant både ved utarbeidelse og endring av arbeidsavtalen.

Når må arbeidsavtalen inngås?

Loven krever at arbeidsavtalen skal inngås snarest og senest en måned etter at arbeidsforholdet begynte.

Kontakt oss gjerne ved behov for bistand i anledning utarbeidelse av ansettelsesavtaler.