Varsel om oppsigelse

Det er detaljerte regler i arbeidsmiljøloven om hvordan oppsigelse av en arbeidstaker skal foregå, og hvordan en oppsigelse skal utformes.

Det er viktig at arbeidsgiver følger disse reglene, slik at man ikke havner i ansvar for en feilaktig oppsigelse.

Drøftelsesmøte

Dersom arbeidsgiver vurderer å si opp en arbeidstaker, plikter han å innkalle arbeidstakeren til et drøftelsesmøte. Dette kan ses på som et varsel om oppsigelse. Det gjelder ingen formkrav i arbeidsmiljøloven til innkallelsen eller gjennomføringen av drøftingsmøtet.

Innkallelsen bør likevel være skriftlig, blant annet av bevishensyn, og redegjøre for de forhold arbeidsgiveren ønsker å drøfte på møtet. Innkallelsen bør videre sendes i god tid før møtet, slik at arbeidstakeren får tid til å forberede seg.

Grunnlaget for oppsigelsen og en eventuell utvelgelse av hvem av de ansatte som skal sies opp i en nedbemanningsprosess, skal drøftes på møtet.

Arbeidstakeren har anledning til å ha med seg en tillitsvalgt på drøftelsesmøtet. Tillitsvalgt skal ikke tolkes strengt, og i praksis bør arbeidstakeren få anledning til å ha med seg en egenvalgt rådgiver, for eksempel en advokat.

Virkningen av å unnlate drøftelsesmøte

Drøftingsregelen er karakterisert som en ordensforskrift, slik at unnlatelse av å drøfte ikke automatisk medfører at oppsigelsen er ugyldig. Unnlatelsen blir sett på som en saksbehandlingsfeil, og er et av flere momenter ved vurderingen av om en oppsigelse er saklig.

Dersom arbeidsgiver har unnlatt å avholde drøftelsesmøte, kan dette for eksempel få betydning for størrelsen på en eventuell erstatning.

Skriftlig oppsigelse

Dersom arbeidsgiver ønsker å si opp arbeidstakeren også etter at drøftelsesmøte er avholdt, og arbeidsgiver vurderer at oppsigelsen er saklig, må arbeidsgiver sende en skriftlig oppsigelse. Oppsigelsen bør gis på papir og sendes per post.

Kontakt advokat!

Fordi det finnes detaljerte regler for når en oppsigelse er gyldig, anbefales det at arbeidsgiver tar kontakt med en advokat ved vurderingen av om en arbeidstaker skal sies opp. Dette kan hindre arbeidsgiver å havne i dyre erstatningssaker.