VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE

Med virksomhetsoverdragelse menes at en virksomhet eller en del av denne overdras til en ny eier. Mange benytter betegnelsen «innmatsalg». Dette er mindre presist, men illustrerer godt at dette er noe annet enn overdragelse av alle aksjene/selskapsandelene i en bedrift.

De arbeidsrettslige sidene av virksomhetsoverdragelse reguleres av arbeidsmiljøloven, som igjen er en refleks av EU regler på området. Viktigst er at ved virksomhetsoverdragelser har de ansatte rett til å følge med over til den nye eier/driver, i det alt vesentlige på de samme betingelsene som de hadde hos sin gamle arbeidsgiver.

Men hva hvis bare deler av bedriften overdras? Og kan den nye arbeidsgiveren si opp ansatte som blir overtallige som følge av overdragelsen? Er det riktig at jeg kan miste pensjonsrettighetene som jeg hadde hos min forrige arbeidsgiver? Må jeg akseptere at min nye arbeidsgiver er plassert slik at jeg får vesentlig lenger reisevei? Og betyr det noe at min forrige sjef for kort tid siden lovet meg opprykk, solid lønnsoppgang og kanskje også aksjeopsjoner?

Det er mange spørsmål som reiser seg, og om man tråkker feil kan det innebære at den nye eieren får et dårlig forhold til sine nye ansatte fra dag 1. Vi kjenner reglene og kan hjelpe selger med å lose transaksjonen trygt i havn, vi kan bistå kjøper med å strukturere informasjon til ansatte om deres rettigheter, til utarbeidelse og implementering av arbeidsavtaler med ny arbeidsgiver, osv, og vi kan bistå ansatte enkeltvis eller gruppevis slik at deres rettigheter i prosessen ivaretas på en god måte.