• Hjem
  • arbeidsrett
  • Arbeidstakers rettigheter ved skifte av tariffavtale: HR-2021-1193-A

Arbeidstakers rettigheter ved skifte av tariffavtale: HR-2021-1193-A

Prinsipiell avgjørelse fra Høyesterett – sikrer lønnstillegg gjennom tariffavtale

Høyesterett avsa 2. juni 2021 en prinsipielt viktig avgjørelse for ansatte som er omfattet av tariffavtaler.

Konkret gjaldt saken et privat sykehjem som i 2014 byttet arbeidsgiverforening fra Virke til NHO.

Hovedspørsmålet i saken var om ansatte måtte akseptere å miste et lønnstillegg de hadde etter tariffavtale, når arbeidsgiver valgte å bytte arbeidsgiverforening. Altså: hadde de ansatte krav på fortsatt utbetaling av tillegget som en del av lønnen, selv om det i gjeldende tariffavtale med arbeidsgiver ikke var avtalt noe slikt tillegg?  Dette kan betegnes som ettervirkning av tariffavtale.

Arbeidstakernes anførsler

Ti av de ansatte sykepleierne gikk til sak mot arbeidsgiver, da de mente de fortsatt hadde rett til lønnstillegget de hadde hatt gjennom Virke. De anførte at det aktuelle tillegget var et stabiliseringstillegg, som var en normativ bestemmelse i særavtalen under Virke-avtalen. Normative bestemmelser i tariffavtaler går automatisk over til å bli avtalenormer i de individuelle arbeidsforholdene.

Arbeidsgivers anførsler

Arbeidsgiver mente lønnstillegget bortfalt ved opphøret av tariffavtalen. Særlig ble det begrunnet med at tariffavtaler ikke gir grunnlag for individuelle ettervirkninger, og at det særlig ikke kan gjøres gjeldende når en tariffavtale erstattes fullt ut av en annen. Arbeidsgiver er omfattet av foreningsfriheten og kan fritt velge forening.  Begge parter hadde også enkelte andre anførsler, men de tok ikke høyesterett stilling til.

Var lønnstillegget en del av tariffavtalen eller en del av de individuelle arbeidsavtalene?

Arbeidsgiver står i utgangspunktet fritt til å bytte arbeidsgiverforening, noe arbeidstakere må respektere. Opphører tariffavtalen, så opphører rettigheter og plikter etter den.

Men var lønnstillegget gått fra å bli en tariffbasert rettighet til en individuell arbeidsavtale mellom sykehjemmet og sykepleierne? I så fall, kunne tillegget likevel falle bort når tariffavtalen opphørte?

Det kan fremstå selvsagt at ansatte ikke skal miste rettigheter fordi arbeidsgiver endrer forening, men det er på ingen måte klart.

Både tingretten og lagmannsretten la til grunn at tariffavtaler generelt ikke gir grunnlag for individuell ettervirkning. Altså at rettigheter i tariffavtale ikke kan få virkning etter den opphører.

Var lønnstillegget en individuell avtalenorm?

Høyesterett drøftet først om normative bestemmelser i tariffavtalen ikke bare er bindende for tariffpartene, men at de også kan bli en del av de individuelle arbeidsavtalen mellom de tariffbundne partene. Dette i hvert fall i tariffavtalens gyldighetstid.

Høyesterett poengterer at hvilke bestemmelser som er normative og således blir en del av de individuelle arbeidsavtalene ikke alltid kan være lett å skille ut, men at i denne saken, var det stabiliseringstillegget en del av de individuelle lønnsvilkårene.

Har man rett til tillegget også etter avtalens opphør – Ettervirkning?

Siden Høyesterett kom til at tillegget det en individuell rettighet, blir neste spørsmål om den individuelle arbeidsavtalen, og innholdet i den, ble endret eller kan endres som en direkte følge av tariffavtalens opphør. Avtalerettslig må det i så fall ha et rettslig grunnlag.

Høyesterett konkluderer med at på siden bestemmelsene i tariffavtalen var blitt individuelle avtaler, så vil de også ha individuell ettervirkning med grunnlag i den individuelle arbeidsavtalen.

Bestemmelser i arbeidstvistloven § 6 om ufravikelighet ble ikke ansett å avgjøre saken. Heller ikke kunne arbeidsgiver under henvisningen til styringsretten fjerne tillegget.

Hva innebærer høyesteretts avgjørelse?

I denne saken vant de ansatte frem. Vi har fått klarhet i at normative bestemmelser kan gi individuelle rettigheter. Men hva som er å anse som normative bestemmelser og hva som er å anse som organisatoriske bestemmelser, er ikke mer avklart.

Det vil også kunne være slik at selv om man har fått goder etter en normativ bestemmelse som anses individuelt avtalt, gir ikke det nødvendigvis rettigheter for den ansatte etter tariffavtalens opphør.

Høyesterett presiserer nettopp mer generelt at det er andre rettsgrunnlag som kan medføre at slike bestemmelser som gir individuelle rettigheter likevel faller bort når tariffavtalen opphører.

Det vil derfor fortsatt være nødvendig med grundige vurderinger ved opphør og endringer av tariffavtaler. Dette både for arbeidstakere og arbeidsgivere.

Høyesterett opphevet lagmannsrettens dom, og sendte den tilbake for ny behandling.

 

 

  • Hjem
  • arbeidsrett
  • Arbeidstakers rettigheter ved skifte av tariffavtale: HR-2021-1193-A