Arbeidstakers stilling ved arbeidsgivers insolvens

Arbeidstakere har i senere tid i økende grad opplevd at deres arbeidsgiver ikke har midler til å utbetale lønn. Hvilke rettigheter har du som arbeidstaker når din arbeidsgiver innstiller sine betalinger? Er det noe du kan og bør gjøre for ikke å miste retten til lønn og feriepenger?

Insolvens hos arbeidsgiver

Når noen ikke lenger klarer å betale sine regninger og dette vedvarer over tid, samtidig som verdien av det de eier er mindre enn deres samlede gjeld, sier man at de er insolvente. Dersom din arbeidsgiver kommer i en slik situasjon, og ikke lenger klarer å betale deg lønn og/eller feriepenger, er det viktig at du kjenner dine rettigheter.

Om virksomheten som din arbeidsgiver driver stanser opp for godt, bør du selvsagt se deg om etter en ny jobb. Men hva med lønn og feriepenger du allerede har opptjent, men neppe kommer til å få utbetalt? Så lenge bedriften du er ansatt i ikke kan gjøre opp for seg, men likevel fortsetter å eksistere, vil du i slike tilfelle normalt ikke ha noen utsikter til å motta oppgjør. Du har kanskje hørt at det finnes en ordning der det offentlige dekker lønn og feriepenger til ansatte når arbeidsgiver ikke kan betale. Det er korrekt, men forutsetningen er at arbeidsgiver slås konkurs.

Hvordan slå arbeidsgiver konkurs?

For å slå noen konkurs må det sendes en konkursbegjæring til tingretten (Oslo byfogdembete i Oslo). I konkursbegjæringen må man redegjøre for, og dokumentere, sitt krav. For ansatte vil det typisk innebære å legge ved kopi av arbeidsavtalen sin og nyere lønnsslipper, og forklare hvilke perioder man ikke har mottatt lønn og/eller feriepenger. Man bør også kunne dokumentere at man forgjeves har forsøkt å inndrive kravet. I visse tilfelle skal det i forkant dessuten forkynnes et eget konkursvarsel for den man begjærer konkurs.

Det er verdt å merke seg at arbeidstakere er fritatt for det såkalte rekvirentansvaret, dvs en garanti for dekning av omkostningene ved bobehandlingen som pr. 1.1.2017 utgjør kr 52 450.

Det finnes veiledninger på nettet for hvordan man fremsetter en konkursbegjæring. Vi vil imidlertid anbefale at man får profesjonell hjelp fra en advokat med erfaring fra konkurs og lønnsgarantisaker, for å sikre at man så snart som mulig får åpnet konkurs hos arbeidsgiver og at man får en best mulig dekning av sine krav. Advokatutgiftene som du pådrar deg i denne forbindelse kan du kreve dekket gjennom lønnsgarantiordningen, sammen med ditt lønnskrav.

Hva skjer etter konkursåpning?

Når konkurs åpnes hos din arbeidsgiver oppnevner retten en advokat som bostyrer. Han eller hun skal da bl.a. bistå de ansatte med å søke om dekning av deres lønns- og feriepengekrav gjennom lønnsgarantiordningen. Denne administreres av NAV, og det er de som i siste instans avgjør hvor mye du får dekket, og som utbetaler pengene til deg via bostyrer.

Avhengig av om lønnskravene fra de ansatte anses som enkle eller kompliserte, vil saksbehandlingen hos NAV kunne ta fra noen uker og opp til flere måneder. Er det f eks ingen lønnsregnskaper og annen dokumentasjon tilgjengelig hos arbeidsgiver, eller de ansatte ikke har skikkelige arbeidsavtaler og de har arbeidet på provisjon, timebasis eller lignende, vil kravene fort bli betegnet som kompliserte hos NAV, og saksbehandlingen kunne ta lang tid.

For at du skal ha rett til dagpenger som arbeidsledig er det viktig at du umiddelbart etter konkursåpning registrerer deg hos NAV som arbeidsledig. Mange vil merke en betydelig inntektsreduksjon når de går over fra sin vanlige lønn og til dagpenger. Om det tar tid før du kommer over i ny jobb og før du får utbetalt tilgodehavende lønn og feriepenger gjennom lønnsgarantiordningen, anbefaler vi at du tar kontakt med banken din og andre du måtte skylde penger, forklarer situasjonen, og ber om å få utsatt betaling av avdrag og evt. også renter for en periode. De fleste banker er forståelsesfulle i slike situasjoner.

For nærmere opplysninger om hva du kan kreve dekket gjennom lønnsgarantiordningen, hvem som har krav på dekning mv. viser vi til artikkelen «Arbeidstakers rettigheter ved arbeidsgivers konkurs» annet sted på denne nettsiden.