Kan arbeidsgiver nekte meg permisjon?

Permisjon gir arbeidstaker rett til å være borte fra arbeidet i en avtalt periode. Arbeidstaker har rett og plikt til å komme tilbake til arbeidet etter at permisjonsperioden utløper. Arbeidsmiljøloven gir deg rett til permisjon uten lønn ved spesielle livssituasjoner. I enkelte tilfeller har du også krav på permisjon med lønn. Utenfor loven eller tariffavtale, er det opp til arbeidsgiver å bestemme om permisjon skal innvilges.

Permisjoner som gir rett til fri fra arbeidet uten lønn:

 • Foreldrepermisjon og andre permisjoner i forbindelse med svangerskap og fødsel eller adopsjon.
 • Ammefri
  Arbeidstaker med kortere dager enn 7 timer har rett til så mye ubetalt ammefri som det er behov for uavhengig av barnets alder.

   

 • Fri ved barns eller barnepassers sykdom.
  10 dager hvert kalenderår eller inntil 15 dager dersom arbeidstaker har omsorg for mer enn to barn til og med det kalenderåret barnet fyller 12 år.

   

 • Omsorg for og pleie av nærstående.
  Arbeidstaker har rett til permisjon i inntil 10 dager hvert kalenderår for å gi nødvendig omsorg til foreldre, ektefelle, samboer eller registrert partner. Videre har arbeidstaker rett til permisjon ved pleie av nære pårørende i hjemmet i sluttfasen av livet i 60 dager.

   

 • Utdanningspermisjon.
  Arbeidstaker som har vært i arbeidslivet i minst tre år og som har vært ansatt hos arbeidsgiveren de siste to årene, har rett til hel eller delvis permisjon i inntil tre år for yrkesrelatert utdanning.  Permisjon kan ikke kreves når det vil være til hinder for arbeidsgivers forsvarlige planlegging av drift og personaldisponeringer.

   

 • I det omfang det er nødvendig for å oppfylle lovbestemt møteplikt i offentlige organer.
 • Personer som har andre religiøse høytidsdager enn de offentlige helligdagene, har rett til fri fra arbeid i opptil to selvvalgte dager hvert år i forbindelse med høytider etter sin religion.
 • Smittsom sykdom.
  Ved utbrudd eller fare for utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom kan departementet gi forskrift om ytterligere rett til permisjon, for eksempel som følge av covid 19.

Permisjoner som gir rett til fri fra arbeidet med lønn:

 • Svangerskapskontroll
  Arbeidstaker som er gravid har rett til fri fra arbeidet med lønn i forbindelse med svangerskapskontroll dersom slike undersøkelser ikke med rimelighet kan finne sted utenfor arbeidstiden.

   

 • Svangerskapspermisjon
  12 uker – men dette begrenser retten til foreldrepermisjon.

   

 • Ammefri
  Inntil en time av den tiden mor trenger til amming frem til barnet er 1 år, så fremt arbeidsdagen er 7 timer eller lenger.

Det er bare i helt spesielle livssituasjoner du har krav på permisjon. Tenker du å reise jorden rundt, eller gå i din onkels begravelse. Da er du avhengig av at arbeidsgiver gir deg samtykke. Permisjon er ikke noe du har krav på, heller ikke uten lønn. Dersom du er tvil om arbeidsgiver kan nekte deg permisjon, er du velkommen til å ta kontakt.

Mari Eldøy, senioradvokat

Advokat Eldøy er en del av vårt arbeidsrett team og har bred erfaring som advokat både på arbeidsgiver og arbeidstaker siden.