Muntlig arbeidsavtale?

Arbeidsavtaler skal inngås skriftlig. Dessverre opplever vi at mange ikke har en arbeidsavtale, og kun viser til muntlig arbeidsavtale. Dette særlig i kortvarige arbeidsforhold; typisk sommerjobb. Om du ikke har en skriftlig avtale, betyr ikke det at du har mistet rettighetene du har etter arbeidsmiljøloven.

Arbeidsavtaler skal være skriftlige. Muntlig arbeidsavtale er ikke tilstrekkelig.

Arbeidsmiljøloven § 14-5 regulerer at det skal inngås skriftlig arbeidsavtale. Dette gjelder  i alle arbeidsforhold; også der du er kortvarig ansatt, vikar eller kun tilkallingshjelp ved behov. Muntlig arbeidsavtale er ikke tilstrekkelig.

Det er arbeidsgiver som skal utforme utkast til arbeidsavtale. Den ansatte har også rett til å få bistand av en tillitsvalgt eller annen representant ved utarbeidelse og endringer i arbeidsavtalen.

Skriftlig avtale skal foreligge så snart som mulig, og senest innen en måned etter arbeidsforholdet begynte der arbeidsforholdet har en varighet på mer enn en måned. Ved kortere varighet eller ved utleie av arbeidskraft, skal avtalen inngås skriftlig umiddelbart.

Hva hvis du kun har muntlig avtale?

Selv om du kun har en muntlig arbeidsavtale, har du selvsagt rettigheter. Om den ansatte har utført arbeid og fått lønn, er det som regel ingen tvil om at det foreligger et arbeidsforhold. Det som er vanskeligere er dersom det er uenighet om hva som er avtalt om lønn, godtgjørelse og arbeidstid.  Man må da se hen til hva som følger av loven, og også om hvordan dette praktiseres for ansatte. Regler om oppsigelse, lengde på oppsigelsestid, arbeidstid osv. kan aldri bli “dårligere” enn hva som følger av arbeidsmiljøloven. Enkelte forhold kan fravikes til ugunst for den ansatte, men det vil normalt kreve en skriftlig arbeidsavtale for å stå seg. Da hjelper det ikke at arbeidsgiver påstår at noe annet ble avtalt muntlig.

Det er viktig å være klar over at det er arbeidsgiver som har risikoen dersom det er uenighet om hva som ble avtalt. Uenighet grunnet manglende skriftlig avtale vil altså gå ut over arbeidsgiver. Dette da det er arbeidsgiver som har ansvaret for å sørge for skriftlig avtale.

Minimumskrav til skriftlig avtale

Du bør be arbeidsgiver om en skriftlig avtale før du starter arbeidet. Den skriftlige avtalen bør minst inneholde opplysninger om partenes identitet og hvor arbeidsplassen er. Det bør fremgå en tittel eller stilling, eller noe som beskriver hva slags arbeid den er du skal gjøre. Når arbeidsforholdet begynner, og når det avsluttes dersom det ikke er en fast stilling, bør inntas. I tillegg bør det stå om det er bestemt noe om prøvetid.  Du bør også sjekke at det står hvilke rettigheter du har til ferie, oppsigelsestid, arbeidstid og pauser. Det bør også fremgå om bedriften er omfattet av tariffavtale, og selvsagt hva som er lønn, tillegg og eventuell annen godtgjørelse.