Oppsigelse i prøvetid

Oppsigelse krever alltid en saklig grunn, også i prøvetid. Det er forskjell på oppsigelser som har sin årsak i arbeidstakers forhold, og de oppsigelser som skyldes forhold ved bedriften. Ved oppsigelse i prøvetid, er det typisk forhold som skyldes den ansatte som er det sentrale. Men det er viktig å huske på at også den ansatte skal ha mulighet til å prøve ut om arbeidet er som forventet og om det passer. Prøvetid må avtales skriftlig.

Hva skal til for oppsigelse i prøvetid?

En oppsigelse i prøvetiden må være begrunnet i arbeidstakers tilpasning til arbeidet, faglige dyktighet eller pålitelighet. Terskelen er noe lavere i prøvetid enn for hva som kreves i ordinære arbeidsforhold. Arbeidsgiver må kunne kreve at arbeidsutførelsen er på et vanlig, normalt, gjennomsnittlig nivå. Det er ikke grunnlag for oppsigelse at den ansatte ikke var “idealkandidaten”.

Det er også viktig å huske på at prøvetiden er nettopp det: den ansatte skal få prøve seg i en periode, og det skal være det vanlige arbeidet som skal prøves; ikke alle mulige “testsituasjoner” som skapes for å prøve ut den ansatte. Den ansatte skal få opplæring og veiledning, samt tilbakemelding, slik at han/hun har mulighet til å sette seg inn i stillingen, og rette opp eventuelle feil. Dette er det arbeidsgiver som må dokumentere at er gitt. Hvis ikke, kan oppsigelsen bli kjent ugyldig.

Lengden på prøvetiden

Prøvetiden må som nevnt avtales skriftlig, og kan maksimalt settes til 6 måneder.  Dersom arbeidstaker orienteres skriftlig ved ansettelsen, kan prøvetiden forlenges dersom arbeidstaker er fraværende i fra arbeidet i prøvetiden. For enkelte arbeidsgrupper er det gitt mulighet til å avtale lengre prøvetid enn 6 måneder.

Kort oppsigelsestid i prøvetiden

I prøvetid vil det gjelde en gjensidig oppsigelsestid på 14 dager, jf. arbeidsmiljøloven § 15-3(7). Dette gjelder kun dersom det ikke er avtalt noe annet i ansettelsesavtalen. Dette er en kortere oppsigelsestid enn ved ansettelser uten prøvetid. Oppsigelse i prøvetid vil også gjelde fra den dato den mottas, og ikke førstkommende måned etter, som ved oppsigelser i ordinær ansettelse.

En kort oppsigelsestid kan like gjerne være en fordel for den ansatte, som vil ha mulighet til raskt å avvikle arbeidsforhold man ikke er helt fornøyd med, ser man ikke mestrer. Det kan også ha dukket opp andre, bedre muligheter. Arbeidstaker behøver ikke oppgi årsaken til oppsigelsen.

Rett til å stå i stilling

Ved tvister om en oppsigelse er saklig eller ikke, har arbeidstaker som regel rett til å kreve å stå i stilling til tvisten er rettslig avgjort av domstolene.  Denne retten gjelder ikke for ansatte i prøvetid.

Oppsigelse grunnet virksomhetens forhold

Ved omorganiseringer og nedbemanning gjelder de vanlige regler for oppsigelse, selv om man er i prøvetid. Ansiennitet er ofte det styrende kriterium for oppsigelse, og dermed vil ansatte i prøvetid ofte være blant de som blir oppsagt.