Mangler det ferdigattest på boligen ?

I forbindelse med kjøp av både ny og brukt bolig er det normalt en forutsetning at det foreligger en ferdigattest.

Det man kan oppleve er at det er en midlertidig brukstillatelse, men ikke noe mer.

Hvis ikke det finnes har man ikke lov til å bruke boligen.

Vi skal i det videre hva dette er og følgende hvis det er mangler, som viser at kjøpere må avklare om det fins før man kjøper.

Hva er en ferdigattest?

Det får man i forbindelse med at kommunen avslutter sin saksbehandling og bekrefter at byggverket er oppført i samsvar med krav etter Plan og Bygningslovens § 21-10.

Dette får man etter at den som er ansvarlig for å sette opp bygningen har bekreftet for kommunen at alt er levert i samsvar med tillatelsen og forskriftene.

Kan en ferdigattest trekkes tilbake?

Reglene er bygget på tillit om at de ansvarlige har gjort det de sier.

Hvis det viser seg at ferdigattesten er utstedt på feil grunnlag, vil kommunen kunne omgjøre vedtaket.

Dette betyr at det ikke lenger er lov til å bruke boligen før ny tillatelse foreligger.

Det er ingen lovfastsatte frister for omgjøring, slik at det kan skje mange år etter at ferdigattesten ble gitt.

Hva er en midlertidig brukstillatelse?

Hvis det bare finnes en midlertidig brukstillatelse, vil det kunne være lovlig å bruke boligen.

Slik brukstillatelsen kan gis når det gjenstår mindre vesentlig arbeid og kommunen finner det ubetenkelig.

Et typisk eksempel her er utearealer som vanskelig kan ferdigstilles i vinterhalvåret.

Det at brukstillatelsen er «midlertidig» innebærer ikke at brukstillatelsen bortfaller automatisk etter en viss tid,  det kan evt gis en tidsfrist for å ferdigstille.

Hvis det ikke er levert ferdig attest innen fristen, vil kommune komme med pålegg.

Hva hvis boligen er omsøkt før 1998 ?

Ved endringen av plan- og bygningsloven i 2015 ble det innført en bestemmelse som gjør at det ikke utstedes ferdigattest for tiltak omsøkt før 1998.

Dersom det ikke foreligger ferdigattest vil det ikke være mulig å få ordnet med ferdigattest, og en eventuell søknad vil avvises av kommunen.

Bestemmelsen medfører ikke at ulovlig bygde tiltak blir lovlige, bare at saken ikke lengre skal avsluttes med ferdigattest.

Ved kjøp av bolig omsøkt før 1998 der det ikke er gitt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse, bør man derfor undersøke ekstra nøye hvorfor slike tillatelser ikke foreligger og om tiltaket er lovlig oppført.

Hva gjør man hvis det mangler ferdigattest ?

Det er viktig at man straks reklamere til selger.

Det må videre avklares med kommunen om en kan få bo i boligen til evt mangler er rettet. Det slik at man får en midlertidig brukstillatelse.

Hvis man ikke får det må man flytte ut.

I mange tilfeller vil man kunne holde selger ansvarlig for å få rettet forholdet, kreve erstatning og lignende, hvis det kan lastes selger.

I tilfelle entreprenøren som har oppført og solgt boligene er gått konkurs, og kostanden ikke blir dekket ved garantier, vil kjøper risikere å selv måtte betale for å få rettet manglene.