TINGSRETT

Tingsretten omhandler reglene som knytter seg til tinglige rettigheter – fast eiendom og løsøre.

Typiske rettsområder er reglene om hevd, naboretten, reglene som regulerer forholdet mellom parter i sameie eller servituttforhold mv. Tingsretten deles gjerne inn i to rettsområder;

  • Den dynamiske tingsrett
  • Den statiske tingsrett.

Den dynamiske tingsretten regulerer situasjonene hvor man har flere parter som hevder å være rettighetshavere i form av for eksempel eiendomsrett eller rett til bruk eller benyttelse av fast eiendom, samt reglene som regulerer overgangen av slike rettigheter fra en part til en annen. Dette kan gjelde for eksempel hvor to parter begge hevder å ha kjøpt en gjenstand, og hvilket vern en eier har i forhold til tredjemann. I anledning rettsvern er det sentrale, om ikke alltid avgjørende spørsmålet, om rettighetene er tinglyst eller ikke.

Den statiske tingsretten omhandler rettsreglene som beskriver innholdet i en etablert rettighet. Dette kan gjelde reglene som tar for seg rettigheter og forpliktelser i for eksempel en festeavtale, et sameie, en veirett, rekkevidden av en eiendomsrett mv

Langseth Advokatfirma bistår både private parter som næringsdrivende innen dette rettsområdet.
Vi kan typisk bistå ved utarbeidelse av avtaler, skjøter og ved tolking og rådgivning i forhold til allerede eksisterende rettigheter, samt i form av rådgivning og representasjon ved rettighetsovergang og ved salg.

Ved uenighet vil vi kunne bistå ved forhandlinger, og hvis nødvendig bistå ved rettslig behandling av tvisten.