ENTREPRISERETT

Entrepriseretten beskriver de rettsregler som regulerer forholdet mellom partene i utbyggingssaker; byggherre og entreprenør.

Advokatfirmaet bistår både private parter, samt næringsdrivende i entrepriseforhold.

I forbrukerforhold er rettsområdet preget av lovgivning som særlig beskytter den private part; se som eksempel Bustadoppføringslova. Typisk vil være situasjoner hvor det er mangler ved arbeidet som en næringsdrivende entreprenør har forpliktet seg til å utføre på vegne av en forbruker i anledning oppføring av bolig.

I næringsforhold er rettsområdet preget av standardkontrakter som i stor grad har den samme funksjon som lovgivningen har i forbrukerforhold. Begrepet entrepriserett er vanligvis knyttet til næringsområdet, og dette rettsområdet reiser mange spesielle problemstillinger.

Advokatfirmaet bistår gjerne ved å:

  • Tilrettelegge og forhandle kontrakter
  • Bistand for å finne løsninger i konflikter
  • Rådgivning ved brudd på kontrakter
  • Rådgivning underveis i en entreprisesaker for domstolene eller ved voldgift.