Aksjer og felleseieskifte. Betydningen av latent skatt.

Hvis du eier aksjer som inngår i felleseiet, vil verdsettelse av aksjene ha svært stor betydning for hvordan du kommer ut av et skifteoppgjør ved separasjon. Hvis du må selge aksjene, eller ta utbytte for å finansiere skilsmisseoppgjøret, kan du ha veldig stor betydning om latent skatt blir hensyntatt.

Hva er latent skatt?

Med latent skatt mener vi skatt som ikke har blitt beregnet av Skatteetaten og som ikke har forfalt til betaling. Det er skatt vi vet vil måtte betales dersom vi på et eller annet tidspunkt selger aksjene, eller tar utbytte.

Et eksempel kan være at du eier aksjer med markedsverdi stor NOK 10.000.000,-.  Hvis inngangsverdien var lav, kan salg av aksjene utløse en betydelig skatt, for eksempel på NOK 2.000.000,-. Spørsmålet blir da om det er verdien på NOK 10.000.000,- eller NOK 8.000.000,- som skal legges til grunn.

Skal du faktisk selge aksjene?

I rettspraksis har det i flere saker blitt lagt vekt på hvor sannsynlig det er om parten vil selge aksjene eller ikke. Dersom det er klart at parten uansett ikke skal selge aksjene, blir det ikke gjort fradrag for latent skatt. Om parten beholder aksjene vil jo ikke skatten bli aktuell ved skifteoppgjøret.

I de sakene der retten derimot finner det sannsynlig at parten kommer til å selge aksjene, har man gjort fradrag for latent skatt.

Det samme har skjedd dersom parten har en slik posisjon i aksjeselskapet at han eller hun kan påvirke om det skal tas utbytte. Dersom parten for å finansiere et skilsmisseoppgjør må ta utbytte fra egen virksomhet, vil latent skatt på utbytte kunne hensyntas.

Usikkerhet

Høyesterett har ikke tatt stilling til spørsmålet om latent skatt ved skifteoppgjør, slik at dette ikke kan sies å være endelig avklart. Det er likevel viktig at du er klar over at det finnes en slik mulighet. Eier du aksjer, kan det være en veldig god investering å la en advokat vurdere om det finnes forhold som gjør at latent skatt kan redusere aksjenes verdi.

Verdsettelsen

Dersom eiendelen selges på skiftet har ikke verdsettelse noen betydning. Men dersom du skal overta aksjene på skiftet, har verdsettelsen stor betydning. Dersom dere ikke blir enige om verdien på en eiendel, kan verdien bli endelig fastsatt ved skiftetakst. Skiftetakst holdes av tingretten, og retten settes med sakkyndige skjønnsmenn.

 

Audun Lillestølen

Advokat (H)

Artikkelforfatteren er advokat med møterett for Høyesterett. Han har arbeidet med saker om økonomisk oppgjør ved skilsmisse og samlivsbrudd i mer enn 20 år.