Fremtidsfullmakt

En fremtidsfullmakt kan sikre dine interesser dersom du på grunn av ulykke, demens eller annen alvorlig sykdom ikke lengre kan ivareta dine interesser selv. Det er fornuftig å tenke igjennom dette på forhånd og få opprettet en fremtidsfullmakt.

Hva er en fremtidsfullmakt?

En fremtidsfullmakt er et privat alternativ til vanlig vergemål. Ved vanlig vergemål, er det Fylkesmannen som oppretter verge for deg, mens ved fremtidsfullmakt velger du selv hvem som skal representere deg når du selv ikke er i stand til dette.

Hvem kan opprette en fremtidsfullmakt?

Den som ønsker å opprette en fremtidsfullmakt må ha fylt 18 år og ha evne til å forstå fullmaktens betydning.

Hvem kan være fullmektig?

En fullmektig må ha fylt 18 år og kan ikke selv ha verge.  Fullmektigen må være én eller flere fysiske personer. Du kan ikke utpeke for eksempel et advokatfirma som fullmektig, men det er mulig å bruke en navngitt advokat.  Det er mulig å bruke en ektefelle, samboer, barn eller søsken eller andre som ikke er i slekt med deg som fullmektig. Det kan være lurt å utpeke flere enn én fullmektig, slik at dersom den første skulle være forhindret, kan den andre tre inn.

Absolutte krav til en fremtidsfullmakt

Fremtidsfullmakten må være skriftlig, og det må fremgå klart av den at den skal en ha fremtidsvirkning. Det må fremgå tydelig at denne skal gjelde hvor du har blitt så fysisk og/eller mentalt svekket at du ikke lenger selv greier å ivareta dine interesser.

Fremtidsfullmakten skal være undertegnet av to vitner som fullmaktsgiveren har godtatt.

Vitnene må ha fylt 18 år, og de må forstå betydningen av å undertegne fremtidsfullmakten. Videre er det slik at fullmektigen selv, dennes ektefelle, samboer, foreldre, barn og barnebarn ikke kan undertegne som vitne.

Det anbefales at du unngår å bruke vitner som kan ha en egeninteresse i at det opprettes en fremtidsfullmakt.

Fullmaktsgiveren må dessuten undertegne fullmakten.

Fremtidsfullmaktens innhold

Fullmakten kan både omfatte økonomiske og personlige forhold. Det er fullmaktsgiveren selv som bestemmer hva den skal regulere. Det kan være forskjellig behov som må hensyntas. Det er derfor viktig at den er individuelt tilpasset.

Når det gjelder økonomiske forhold, kan denne f.eks. ha bestemmelser om betaling av regninger, håndtering av løpende inntekter og utgifter, opprette eller avslutte bankkonti og lignende.

Når det gjelder personlig forhold kan dette omfatte ulike former for representasjon som ikke gjelder økonomiske forhold. Dette kan bety at fullmektigen kan søke om offentlige tjenester og ytelser fra det offentlige slik som en sykehjemsplass, hvis dette skulle bli aktuelt.

Når trer fremtidsfullmakten i kraft?

Vergemålsloven bestemmer at fremtidsfullmakten trer i kraft når fullmaktsgiver «på grunn av sinnslidelse, herunder demens, eller alvorlig svekket helbred ikke lenger er i stand til å ivareta sine interesser» i de forhold som fullmakten omfatter.

Stadfesting av fremtidsfullmakten

En fremtidsfullmakt trenger ikke nødvendigvis å stadfestes av Fylkesmannen. Dersom fremtidsfullmakten fyller formkravene, og fullmaktsgiveren var i stand til å forstå fullmaktens betydning da den ble opprettet, vil fremtidsfullmakten være gyldig uavhengig av Fylkesmannens stadfesting av ikrafttredelse.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du ønsker bistand til å få satt opp en fremtidsfullmakt.