Hva er TEK17

Det har kommet en ny forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK 17), som gjelder fra 1.7.2017, samtidig som TEK10 blir opphevet. hva er dette ?

Hva er en TEK?

TEK er en forskrift som beskriver forskjellige standard et bygg skal inneholde.

Forskriften gjelder både for nærings- og boligbygg, og har noen felles krav og noe spesial krav basert på hva bygget skal brukes til.

Det gjelder blant annet krav til rom fordeling i bolig, hvor mye isolasjon det skal være i vegger og takt mv.

Det setter videre minimumskrav til:

  • tekniske fag, som hvordan ventilasjonen det skal være, og tilsvarende for elektrisitet, vann og avløp mv.
  • uteplass, når det gjelder parkering, lekeplasser mv.

Forskriften er minimumskrav og kan være skjerpet eller på andre måter supplert ved lokale kommune- og reguleringsplaner.

Hvorfor kommer det en ny TEK ?

De tekniske forskriftene blir endret grunnet nye samfunnskrav og, tekniske utvikling mv.

De siste 20 årene har det var en TEK 97 som senere ble avløst av TEK 10.

Erfaringen har vært at TEK10, medføre høyere bygge kostnadene uten at det nødvendigvis ga noe bedre resultater eller kvalitet, slik at man så behov for en revisjon.

Dette samtidig med at man ville prøve å gi øke fleksibilitet, større rom for å levere løsninger som markedet ønsker sett i sammenheng med lokale behov.

Hvilke endringer er det i Tek 17 ?

De viktigste endringene for boliger er:

  • krav til bod er fjernet, men det er fortsatt krav til oppbevaringsplass  for sykler mv.
    Kravene avhenger av boligens størrelse, over eller under 50 kvm.
  • krav til parkering er endret og avhenger av hvilke funksjoner boligen skal oppfylle, det er i større grad overlatt til lokale tilpasninger i planer.
  • det er enklere krav til balkonger, terrasser og uteplasser.
  • krav om radonsperre er fjernet i bygninger som ikke inneholder rom for varig opphold.
  • kravet om vindu i rom for varig opphold er  fjernet, men dagslyskravet  er opprettholdt, som kan komme gjennom  glassvegger, glassfasader eller lignende.

Når gjelder TEK 17?

Hovedregelen er at den gjelder ved alle nybygg og oppgraderinger.

I tilfelle nybygg/ oppgraderinger  som krever godkjenning av Plan og Bygningsetaten, må det alltid i søknaden vises til en TEK og  tillatelsen vil henvist til en TEK.

Tilsvarende vil en håndverker ved en oppgradering av bad eller kjøkken måtte levere i samsvar med funksjonskravene i gjeldende TEK, dette selv om det ikke står noe om det i avtalen med huseier. Hvis det ikke gjøres vil leveransen være mangelfull.

Et eksempel vil være at det nå skal være komfyrvakt på kjøkkenet, som slår av komfyren ved overoppheting.

Hva er overgangsreglene fra TEK 10 til TEK 17?

Frem til  1. januar 2019 er adgang til å velge om man vil prosjektere etter nytt eller gammelt regelverk, men det må gjøres et valg.