• Hjem
  • fast-eiendom
  • Hva kan jeg bygge uten å søke til Plan- og Bygningsetaten?
Bistand i byggesaker

Hva kan jeg bygge uten å søke til Plan- og Bygningsetaten?

I utgangspunktet må det søkes ved de fleste bygningsmessige endingen til Plan og Bygningsetaten (PBE), men heldigvis ikke alle.

Det er  krav i Plan og Bygningsloven som på innfris og den som bygger er  ansvarlig for at det følge denne lov og Byggeforskrifter. Ved nybygg idag gjelder kravene i Tek 17

En bør alltid forhører seg med PBE, før man starter. Dette fordi man en rett til etter loven er begrenset i reguleringsplan og kommunens arealplan.

Hvis eiendommen ligger ved sjø, vann eller elver er det  begrensninger ved byggeforbudet innenfor 100 belte, eller uregulerte områder.

Nedenfor beskrives noe som kan bygges uten søknad, men en må huske at samlet utbygning på tomten ikke må stride med utnyttelsesgraden på tomten.

Det er viktig og huske at  man  skal melde fra til Kommunen når det ferdig, slik at kommunen kan oppdatere kart- og matrikkeldata.

Kan en bygge garasje og uthus ?

Det kan bygges  hvis arealet er mindre en 50 kvadratmeter bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA), mønehøyde er under 4 meter, og gesimshøyde på under 3 meter.

Bygningen kan bare oppføres i én etasje uten kjeller, og bare brukes til dette formålet.

Det må stå mer enn 1 meter fra nabogrensen og annen bygning på eiendommen, og minst 2 meter fra bygninger på annen eiendom.

Hva med et lite tilbygg, som overbygget terrasse, sykkelbod ?

Mindre tilbygg kan settes opp uten at det søkes, hvis den settes opp ved siden av eksisterende bygg, som er understøttet og har eget bæresystem.

Det kan ikke være over to etasjer eller over det eksisterende byggverket.

Det kan  ikke brukes til  varig opphold eller beboelse, og samlet bruksareal og bebygd areal skal ikke overskride 15 kvadratmeter.

Plan- og bygningslovens krever at avstand til nabogrense må være minst 4,0 meter, hvis ikke annet fremgår av reguleringsplaner.

Kan det bygges levegg eller støttemur?

Levegg med høyde inntil 1,8 meter og lengde inntil 10 meter kan settes opp, hvis  plasseres inntil 1 meter fra nabogrense, hvis lengde er under 5 meter, kan den plasseres inntil nabogrense..

Forstøtningsmur kan være inntil 1 meter høy når den er minst 1 meter fra nabogrensen, og 1,5 m høy når den er minst 4 meter fra nabogrensen, men den må ikke hindre frisiktsonen mot vei.

Kan det bygges gjerde eller innhegning mot vei ?

Du kan sette opp en åpen innhegning, enkle og lette konstruksjoner mot vei med inntil 1,5 meter høyde, forutsatt at frisiktsoner mot vei ikke hindres.

Gjerde mot nabo er i ikke søknadspliktig og reguleres av grannegjerdelova.

Kan det lages biloppstillingsplass og intern vei?

Vei på tomt og biloppstillingsplass som ikke krever vesentlig terreng inngrep er unntatt, hvis avstanden til nabogrensen er minst 1 meter.

Kan det bygges terrasse på bakken (platting)?

Bygging av terrasse på bakken som ikke er i strid med arealformål, planbestemmelser eller hensynssoner, er ikke søknadspliktig.

Det forutsetter at terrassegulvet ikke ligger høyere enn 0,5 m over terreng, og minst 4 meter fra nabogrensen.

Terrasser med høyde over 0,5 m over ferdig planert terreng vil være søknadspliktig.

Kan det foretas mindre utfylling og planering ?

Du kan gjøre «mindre» planering på tomten din, hvis det ikke er for stor høydeforskjell i forhold til opprinnelig terreng.

Det kan endre mer enn 3 m fra opprinnelig terrengnivå i spredtbygd strøk, eller 1,5 m i tettbygd strøk.

Avstand fra fyllingsfoten til nabogrense må være minst 1 m.

  • Hjem
  • fast-eiendom
  • Hva kan jeg bygge uten å søke til Plan- og Bygningsetaten?