Hvem har ansvar for snømåking av felles vei ?

Hvem har som ansvaret for snømåking på en felles vei og hvem skal ta kostnadene. Dette enten det er flere eiere av veien eller en eier og flere brukere.

Disse spørsmålene  kan gjelde i bolig områder, hvor det kan gjelder felles adkomstvei, felles parkeringsplass og mulig et lekeområde.

Andre ganger gjelder det hytteveier som brukes mer sporadisk en for bolig områder.

Er det snakk om en vei som eies sammen av flere snakkes det om et realsameie, se under, er det en eier og flere brukere kan det være snakk om et veilag.

Uansett må ansvar og kostnadene  til snømåking fordeles og dette organiseres, dette skal vi se nærmere på i det videre. Det kan følge av lover og avtaler.

I boligområder er det ofte slik at flere eiendommer bruker og vedlikeholder arealer i fellesskap.

Hva er et realsameie?

Et realsameie er et fellesareal, som eies i et sameie av eierne av omkringliggende eiendommer. Dette kan areal som beskrev over.

Eierandelen i fellesarealet følger eierskapet til de omkringliggende boligeiendommene, slik at det bare er mulig å eierandel i fellesarealet sammen med eks leiligheten.

Hvilke lover gjelder ?

Reglene  for privat veier som felles adkomst for flere eiendommer, finner man i veiloven § 54 som avklarer plikter hver eier, bruker eller den som har bruksrett å holde veien i forsvarlig og brukbar stand.

Veiloven § 55 fastslår at den som har plikter etter §54 i den samme loven utgjør et veilag.

Dette betyr at alle brukerne av veien er med i veilaget og har ansvaret for snømåking og vedlikehold av veien.

Hva er et veilag?

Veilaget er et lag som består av alle brukerne av veien, det skal ha et styre, og det skal møtes minst en gang i året og ta opp spørsmål knyttet til veidriften, hvor vedtak fattes med vanlig flertall av de fremmøtte.

Veilaget er ansvarlig for alt vedlikehold og som forvalter den daglige driften, tildeler nye bruksretter og gir nærmere regler for bruksretten til de eksisterende brukerne.

Dersom det er litt størrelse på veilaget, kan det være hensiktsmessig å velge et styre.

Typisk vil dette bestå av en styreformann, en sekretær, en kasserer og et par styremedlemmer.

Hvordan fordele kostnadene?

Kostnadene knyttet til vedlikeholdet fordeles blant brukerne etter den bruken man gjør av veien.

Ofte deles det likt på antall brukere, men hvis det er en lenger vei hvor noen hytter ligger i starten og andre langt inne, skjer det en forholdsmessig fordeling.

Dette er ofte et stridsspørsmål om blir avklart gjennom Jordskifteretten.

Er alle med i veilaget?

Medlemskapet i veilaget følger av loven for alle brukere, så man kan ikke melde seg ut uten også å måtte slutte å bruke veien.

Kan man organisere det på en annen måte ?

Et borettslag, boligsameie, vel e.l med et styre som også forvalter realsameiet, kan de ta ansvar for  vedlikehold av veier mv.

Hvis man ikke har en  slik organisert drift faller man tilbake på reglene om veilag i veiloven.

Har du spørsmål ytterligere spørsmål eller trenger du hjelp er det bare å ta kontakt, vi har mye erfaring innen dette området.