Hvor lenge er rammetillatelsen gyldig?

Det er viktig og huske at rammetillatelsen har en tidsbegrensning og faller bort etter tre år dersom de fysiske arbeidene ikke er påbegynt innen denne fristen. Det kan ta tid fra man får rammetillatelse til man får en igangsettelsestillatelse (IG) slik at man kan få  startet arbeidet.

Det vil være nødvendig med avsluttende prosjektering, avtaler med entreprenører og ikke minst finansiering. I det siste vil man ofte bli møtt med at banken krever 50 % forhåndssalg eller at det er inngått tilsvarende leieforhold. Det kan i tillegg være nødvendig å avklare leie- og naboforhold i form av villaklausuler før man faktisk kan begynne. Mye kan selvfølgelig gjøres mens søknaden om rammetillatelse blir behandlet, men ofte venter man.

Når faller rammetillatelse  bort ?

Plan- og bygningsloven § 21-9 sier at den faller bort etter tre år hvis ikke byggeprosjektet er fysisk påbegynt.

Kan man søke om fristutsettelser?

Det er ikke anledning til å få utsatt treårsfristen. Rammetillatelsen gis etter en vurdering av de forholdene når søknaden behandles, og disse forholdene kan endre seg gjennom tre år.

Det kan komme nye lover, regler eller reguleringsplaner  som endrer og omstendighetene. Eksempel vil være at det er gitt en tillatelse etter TEK 10, men så har TEK 17 blitt vedtatt med nye tekniske krav til bygget. Hvis fristen går ut, kommer man i den situasjon som om tillatelse aldri var blitt gitt

Hva gjør man  når den har falt bort?

Det må sendes inn en ny søknad, selv om det ikke gjøres noen endringer. Dette medfører nye kostnader til prosjektering, gebyrer og usikkerhet om nye naboprotester mv.

Når starter fristen?

Treårsfristen løper fra det endelige vedtaket om tillatelse foreligger. Dette slik at hvis det blir sendt klage, vil ikke fristen start før klageinstansens vedtak foreligger.

Hva må man gjøre for å stoppe at fristen løper?

Det er ikke nok at man har søkt om eller fått tillatelse til å begynne IG. Det må være startet et minimum av fysiske arbeider at fristen kan anses som avbrutt. Det er vanskelig å trekke den nedre grensen for når den fysiske byggeprosessen kan anses for å  ha startet. Praksis synes å være at hvis det er gravd og startet på oppføring av grunnmur er nok, mens rydding av vegetasjoner for lite.

Når man har startet må det videre være en fremdrift. Blir det stans i mer enn 2 år vil det også medføre at tillatelsen faller bort. Praksis synes å være at man deler opp byggeprosessen i flere trinn, alt etter hvor langt man har kommet i prosjekteringen.

Det søkes først om graving eventuelt oppføring av deler av grunnmuren, mens man samtidig prosjekterer selve bygget. Det er på den måten mulig å kjøpe seg tid, hvis for eksempel en ønsker å søke om endring av en rammetillatelse, som ble gitt tidligere.