Hvordan behandles forsinkelse i en totalentreprise?

Forsinkelse skape problemer i entrepriser. I et stigende marked med begrenset og presset kapasitet, ønsker entreprenøren gjerne å komme seg videre til neste oppdrag.

Byggherren kan ha forpliktet seg til å overlevere bygget til kjøpere eller leietakere innen fastsatte frister, som igjen har betydning for byggherrens  lån for finansiering av bygget.

Hvis entreprenøren blir forsinket kan det medføre erstatningsansvar i form av dagmulkt, jf. NS 8407 pkt. 40 om forsinkelse. Dette gjelder ikke hvis entreprenøren har krav på forlenget byggetid (fristforlengelse) etter pkt. 33.1 som følge av byggherrens forhold, eller på grunn av force majeure etter pkt. 33.3.

Hva menes med fristforlengelse?

Fristforlengelse betyr utsettelse av avtalt frist for ferdigstillelse, eller utsettelse av andre dagmulktbelagte frister.

Er det forsinkelse sier standarden at entreprenøren må betale dagmulkt, dette uten det kreves noe skyld (objektiv ansvar).

Størrelsen på dagmulkten er én promille av kontraktssummen hvis ikke annet er avtalt, men ikke mindre enn 1500 eller 3000 kroner per dag – avhengig av om det er delfrist eller sluttfrist. Det kan potensielt bli meget dyrt for entreprenøren å komme i forsinkelsesansvar.

Vær oppmerksom på at dersom kontrakten ikke er sluttet etter NS 8407 eller andre entreprisestandarder, vil det i utgangspunktet bety at det er de alminnelige erstatningsregler for forsinkelse som skal gjelde. Det forutsetter i tilfelle at entreprenøren kan belastes for forsinkelsen (uaktsomhetsansvar).

Er det avtalt bindende frister?

Svaret på dette må løses ved en tolkning av avtalen. Hvis det er inntatt en bestemt sluttdato i kontrakten er dette som regel en bindende sluttfrist.

Fremdriftsplaner etablerer ikke i seg selv bindende dagmulktbelagte frister.

Totalentreprenørens krav på fristforlengelse ved forsinkelse

NS 8407 pkt. 33.1 regulerer totalentreprenørens krav til fristforlengelse som følge av byggherrens forhold. Det vil si fristforlengelse på grunn av:

  • Endringer
  • Ved forsinkelse eller svikt hos byggherren
  • Andre forhold som byggherren har risikoen for

Totalentreprenørens vilkår for fristforlengelse

Det er to vilkår for at totalentreprenøren skal kunne kreve fristforlengelse på grunn av forsinkelse:

  • Fremdriften må være hindret
  • Dette må kunne henføres til byggherrens forhold

Hvis ikke fremdriften hindres på grunn av byggherrerelaterte forhold, har entreprenøren heller ikke rett på fristforlengelse.

Et eksempel på endringsarbeid som neppe gir grunnlag for fristforlengelse er at bygningen skal males rød, og ikke blå som planlagt. Endringsordre fra byggherren som fører til at aktivitet som ligger på kritisk linje må forskyves, gir imidlertid rett til fristforlengelse.

Utgangspunktet er at enhver hindring som har betydning for fremdriften, gir krav på fristforlengelse. Hvis det er det mulig for  totalentreprenør å utføre andre arbeidsoperasjoner (omdisponering), er det ikke sikkert fremdriften er hindret – da det bare er tale om å endre på rekkefølgen av arbeidsoperasjonene.

Et annet vilkår for fristforlengelse er at det kan henføres til byggherrens forhold. Utover endringer kan dette være forsinkede leveranser fra byggherren, eller annen svikt hos byggherren.

 

Langseth advokatfirma bistår både entreprenører og byggherrer, det er bare å ta kontakt.