Hvordan klager jeg på arkitekt?

Arkitekten har en viktig rolle i forbindelse med planlegging og gjennomføring av oppføring av forbrukerens bolig. Mangler, og herunder forsinkelser, ved arkitektens arbeid kan forårsake store tap for forbrukeren.

Arkitekter er spesialister på et område som forbrukere jevnt over har begrenset innsikt i. Av denne grunn har arkitekten et betydelig og omfattende ansvar med hensyn til å veilede forbrukeren under byggeprosessen.

Forbrukerens interesser er generelt godt beskyttet i lovgivning og rettspraksis i Norge. Dette gjelder særlig i forhold til profesjonelle leverandører av tjenester – herunder arkitekter.

Hva er vanlige klager på arkitekter?

  • Manglende opplysninger i startfasen av oppdraget, slik at forbrukeren ikke får nødvendig kunnskap om oppdragets omfang/kostnad. Merk at om arkitekten kommer med et prisoverslag, kan forbrukeren kreve at ekstrakostnad ikke skal være mer enn 15 prosent av overslaget.
  • Mangler i forbindelse med søknad om byggetillatelse som forsinker prosjektet og/eller fører til at forbrukeren ikke får tillatelse til igangsetting.
  • Mangler i forbindelse med arkitektens oppdrag knyttet til innhenting av anbud fra leverandør av ferdighus og ulike entreprenørtjenester. Dersom leverandørens beskrivelse på grunn av mangler i anbudet ikke er dekkende for hva som forventes levert, vil forbrukeren risikere at leverandøren sender tilleggsfakturaer som ikke er inntatt i forbrukerens budsjett.
  • Mangler i forbindelse med oppgaven som prosjekterende og byggeleder, med ansvar for koordinering av arbeidet til ulike leverandører.
  • Mangler på tegninger og annen dokumentasjon som fører til at boligen har viktige mangler som reduserer brukelighet for forbrukeren, og/eller fører til at prosjektet ikke får brukstillatelse.
  • Manglende fraråding: Arkitekten har en særskilt plikt til å fraråde forbrukeren når denne ikke er tjent med å få arbeidet utført slik som opprinnelig avtalt. Dette vil være tilfelle når arkitekten på grunn av sin fagkunnskap ser at planlagt arbeid ikke er hensiktsmessig. Denne plikt til fraråding må ses i sammenheng med en lojalitetsplikt mellom partene i en avtale.

Arkitektens ansvar og forbrukerens rettigheter

Bustadoppføringslova, som er den loven som er mest aktuell ved oppføring av boliger, behandler i hovedsak kun forholdet mellom entreprenør og forbruker. I loven er det inntatt et detaljert regelverk som regulerer de fleste forhold som har betydning for disse partenes rettigheter og forpliktelser.

Forholdet mellom konsulent (herunder arkitekt) og forbruker er ikke like inngående behandlet i bustadoppføringslova. Loven har et eget kapittel som kort behandler arkitektens erstatningsansvar overfor forbrukeren når det foreligger feil eller mangler ved arkitektens arbeid. I tillegg fastslår loven at arkitekten ikke kan fraskrive seg erstatningsansvar, og at forbrukeren mister rettigheter dersom det ikke reklameres innen rimelig tid.

At forbrukerens rettigheter i forhold til arkitekten ikke er gitt en bredere plass i loven er vanskelig å forstå. Det er ingen grunn til at ansvaret for arkitekten skal være begrenset – snarere tvert i mot.

Selv om loven i begrenset grad behandler forbrukerens rettigheter i forhold til arkitekten, er det ingen tvil om at forbrukeren er svært godt beskyttet når arkitekten har begått feil og mangler.

Skriftlig avtale gir færre konflikter

Rettspraksis og juridisk teori har entydig fastslått at tilsvarende beskyttelse av forbrukerens interesser overfor arkitekter, også skal gjelde mellom forbruker og entreprenør. Dette under henvisning til det alminnelige forbrukervern som er etablert, og til det ordinære profesjonsansvaret.

For å unngå klager, konflikter og uenighet om fakturering er det viktig at arkitekten lager en skriftlig oppdragsavtale. Videre er det viktig at kommunikasjonen mellom forbruker og arkitekt i viktige saker skjer skriftlig, og at arkitekten følger opp oppdraget med nødvendig muntlig kommunikasjon med kunden sin.

Arkitekter er forpliktet til å tegne ansvarsforsikring. I tilfelle mangler ved arkitektens arbeider kan forbrukeren klage og kreve erstatning gjennom denne forsikringen. I forkant av oppstart av oppdraget anbefales det at forbrukeren undersøker arkitektens forsikringer.