• Hjem
  • fast-eiendom
  • Kan jeg komme i ansvar når jeg sitter i styret i et borettslag eller sameie?

Kan jeg komme i ansvar når jeg sitter i styret i et borettslag eller sameie?

I alle borettslag, eierseksjonssameier og lignende skal det etter lovene være et styre, som da vil kunne komme i ansvar.

Styret kan ha varierende størrelse, men skal etter borettslagsloven og eierseksjonsloven bestå av minimum tre medlemmer. I noen tilfeller kan noe annet være bestemt i vedtektene.

Styremedlemmene er normalt eiere av en boenhet og har påtatt seg dette frivillig, og som oftest uten noen form for godtgjørelse.

Hvilke oppgaver har et styre i et borettslag eller sameie?

Styrets oppgave og dermed ansvar er å vedlikeholde og drifte eiendommen, slik at den fungerer for alle beboere. Dette betyr igjen at styret må inngå avtale med entreprenør for vedlikehold og driftsavtaler for forskjellige tjenester som skal leveres beboere, som for eksempel tilgang til TV kanaler.

Det er ikke alltid styrets medlemmer har stor kompetanse på disse områdene, og de har muligens påtatt seg rollen “fordi ingen andre ville” – uten at de vet hvilket ansvar de kan få.

Kan styremedlemmer komme i et erstatningsansvar ?

Ja. Både lovverket for de forskjellige eiendomsformene og det såkalte alminnelige ulovfestede skyldansvaret, kan medføre at styremedlemmer kommer i ansvar. Dette forutsetter at styremedlemmet har vært uaktsomt, eller sagt med andre ord – har gjort noe feil.

Terskelen for et slikt ansvar er for denne typen styrer høyere enn for styrer i selskaper som driver næringsvirksomhet.

I teorien er dette beskrevet som følger:

“For at styremedlemmer skal kunne pådra seg ansvar, må det dreie seg om et klart og utvilsomt avvik fra hva man kan forvente av styremedlemmer i borettslag. At man i ettertid ser at ting kunne vært gjort annerledes og rimeligere, er ikke tilstrekkelig.”

I rettspraksis er det beskrevet som følger:

“Når styremedlemmer har handlet etter eget beste skjønn og gjort så godt de har kunnet for å ivareta lagets interesser, skal det mye til for å holde dem erstatningsansvarlige.”

“Man kan ikke forvente perfekt opptreden fra styremedlemmer i borettslag. Ansvaret må sees i lys av at det er tale om et frivillig verv, som utøves av mennesker uten spesialkompetanse innenfor økonomi eller juss.”

Hvem kommer i ansvar?

Styremedlemmene skal vurderes hver for seg, for så å eventuelt belastes for den feil som er gjort.

Hva risikerer jeg når jeg kommer i ansvar?

Følgen av et ansvar er at du kan bli pålagt å erstatte det økonomiske tapet til borettslaget/sameiet, eller det den enkelte beboer er påført. Dette er forutsatt at tapet skyldes den uaktsomme handlingen et styremedlem har utført.

Et økonomisk tap kan være stort, spesielt ved større vedlikeholdsarbeider – for eksempel hvis man engasjerer useriøse entreprenører.

Hvordan kan jeg sikre meg?

Det kan være lurt av styret å gjøre følgende:

  • Engasjere konsulenter som kan gi råd om tekniske spørsmål
  • Engasjere advokat for å sikre at avtaler blir gode
  • Tegne forsikringer for styremedlemmene slik at de ikke må betale av egen lomme, og da er sikret at man får eventuell erstatning
  • Ta opp spørsmål til godkjenning på generalforsamling/årsmøte, slik at flertallet har bestemt hva som skal gjøres
  • Hjem
  • fast-eiendom
  • Kan jeg komme i ansvar når jeg sitter i styret i et borettslag eller sameie?