Når bør man varsle/kreve styreansvar ?

Spørsmålet er når skal man varsle eller ta ut stevning mot styret i et selskap ?

Utgangspunktet er hvis man har et krav mot et selskap skal kravet rettes mot selskapet.

Saken mot selskapet kan ta tid, spesielt hvis man må gå flere rettsrunder. Selv om man vinner frem kan en risikere at selskapet ikke kan betale. Det kan da være en mulighet å rette kravet mot ledelsen (styreansvar) , som er et  subsidiært krav for det tapet man har lidt

Kan kravet mot styret være foreldet ?

Høyesterett har i 2023 fastsatt at kravet mot ledelsen  etter reglene om styrets erstatningsansvar kan være foreldet, selv om man har trodd at man skal få oppgjør fra selskapet.

Hva er grunnlaget for styreansvar ?

Daglig leder og styrets medlemmer kan etter aksjeloven § 17-1 være erstatningsansvarlig ovenfor selskapet, aksjonærene, kunder og leverandører.

Aksjeloven § 17-1 første ledd sier  at:  «Selskapet, aksjeeier eller andre kan kreve at daglig leder, styremedlem … erstatter skade som de i den nevnte egenskap forsettlig eller uaktsomt har voldt».

Det dreier seg om et selvstendig ansvarsgrunnlag og krav kan fremmes uavhengig av om man velger å rette krav mot selskapet.

 Hvordan gå frem med et krav ?

Utgangspunktet er at en som har et krav mot en boligbygger eller for en leveranse først må kreve/reklamere mot selskapet

Hvis en tror en får dekning av selskapet, er det ikke naturlig å fremme krav mot ledelse eller styre. Hvis selskapet ikke kan oppfylle kravet grunnet svak økonomi eller konkurs, kan en rette kravet  mot ledelsen eller styret.

Kan kravet om styreansvar være foreldet ?

Foreldelsesloven § 9 sier at krav er foreldet  tre år etter at man fikk eller burde skaffet seg nødvendig kunnskap om skaden eller mangelen og den ansvarlige.

Høyesterett fastslo i 2023 at et krav fra en huseier som hadde reklamert til selskapet

august 2017  var foreldet da kravet mot daglig leder og styreleder i selskapet ble reist i oktober 2020, jf. aksjeloven § 17-1 første ledd.

Høyesterett kom til at erstatningskravet var foreldet etter foreldelsesloven § 9 første ledd. Huseieren måtte anses for å ha fått nødvendig kunnskap om manglene ved rapporten av august 2017. Huseieren kunne ikke vente til han ble klar over at selskapet ikke kunne oppfylle sine forpliktelser, eventuelt et annet tidspunkt.

Det var ikke grunnlag for å innrømme huseieren en viss områdingstid før foreldelsesfristen begynte å løpe.

Høyesterett uttale i denne sammenheng:

«Det er tilstrekkelig at skadelidte er klar over at han er påført et økonomisk tap og hvem som er ansvarlig for dette. Etter rettens vurdering hadde [huseieren] senest på det tidspunktet takstrapporten fra Hem foreslå, hatt tilstrekkelig tid til å områ seg for samtlige erstatningsposter. [saksøktes] rolle som daglig leder og enestyre for selskapet var så nært knyttet til virksomhetens ansvar etter kontrakten, at foreldelsesfristen for erstatningskravet mot … styreleder/daglig leder har samme starttidspunkt som et krav mot selskapet, og må beregnes uavhengig av når selskapet gikk konkurs. 

Det er [huseieren] som må bære ansvaret for at han valgte å gå til søksmål mot selskapet, og først tok ut søksmål mot styreleder/daglig leder etter at selskapet var konkurs.» Den daglig leder/styreleder ble etter dette frifunnet.

 Hva bør man gjøre ?

Det er  vanskelig å vite om  selskapet kan gjøre opp eller om det går konkurs  grunnet kravet. Selskapet virker solid ved inngåelsen av avtale, men det, kan det skje  i alle selskap.

Fra saken starter til en har rettskraftig dom kan det  gå 3 år, hvis man må gjennom flere rettsinstanser og senere inndrivelsesprosess.

Det er ikke i alle saker at det er grunnlag for krav mot daglig leder eller styret. Hvis kravet skyldes at selskapet ikke hadde nødvendig faglige kyndighet,  mangler ved kvalitetskontroll, m.v. kan det vær grunnlag for ansvar.

Høyesteretts avgjørelse viser at det må gjøres  en  tidlig vurdering  om det er grunnlag for krav mot ledelsen  slik at foreldelse kan avbrytes i god tid.

Langseth advokatfirma kan hjelpe til ved slike vurdering og evt rette krav mot ledelsen