Stans i byggeprosjekter

Hvordan begjære oppbud?

Å begjære oppbud vil si å begjære eget selskap konkurs.

Dersom selskapet er insolvent og det ikke er objektive holdepunkter for at selskapets økonomiske situasjon vil bedre seg, har styret plikt til å begjære oppbud. Oppbud begjæres av selskapets styre, og oppbudsbegjæringen sendes til den lokale tingretten som avsier kjennelse om konkursåpning dersom vilkårene for det er til stede.

Hvem kan begjære oppbud for selskapet?

Etter aksjeloven § 6-18 kan oppbudsbegjæring for selskapet kun fremsettes av selskapets styre.

Med styret menes flertallet i et styre som er lovlig valgt på konkursåpningstidspunktet. Styret må ha vært beslutningsdyktig, og det må ha truffet et gyldig styrevedtak.

Firmategningsrett eller signaturrett som ofte er delegert til enkeltmedlemmer i styret eller daglig leder gir ikke kompetanse til å begjære oppbud på vegne av selskapet.

Insolvens som forutsetning for å begjære oppbud

For at det skal åpnes konkurs hos selskapet, må selskapet være insolvent.

Insolvens betyr at selskapet har problemer med å innfri sine økonomiske forpliktelser etter hvert som de forfaller. Insolvens består av to faktorer: insuffisiens og illikviditet, som begge må være oppfylt.

Selskapet er insuffisient når selskapets eiendeler ikke er tilstrekkelig til å dekke pådratt gjeld. Selskapet er illikvid når selskapet ikke er i stand til å betale sine forpliktelser ved forfall. Det forutsettes at betalingsvanskelighetene ikke er av forbigående karakter.

Dersom selskapet ikke er insolvent, og styret likevel vurderer at det ikke er grunnlag for fortsatt drift i selskapet, må styret og generalforsamlingen sørge for at selskapet oppløses etter reglene i aksjeloven kapitel 16.

Hvor oppbudsbegjæringen skal sendes og hva den skal inneholde

Oppbudsbegjæringen skal sendes til tingretten der selskapet har registrert forretningsadresse.

En begjæring om oppbud skal inneholde informasjon om:

 • Selskapet (organisasjonsnummer, forretningsadresse, telefonnummer mv.)
 • Styreleder (navn, kontaktinformasjon)
 • Informasjon om selskapets drift er igangværende eller innstilt.
 • Informasjon om antall ansatte, og om de ansatte er oppsagt eller ikke.
 • Oversikt over selskapets eiendeler og gjeld
 • Regnskapsfører og revisor med kontaktinformasjon
 • Når oppbud ble besluttet.

Som vedlegg til oppbudsbegjæringen skal det legges ved:

 • Liste over kreditorer og informasjon om eventuell sikkerhetsstillelse for gjeld
 • Liste over selskapets eiendeler
 • Siste regnskap
 • Styremøteprotokoll hvor oppbud ble besluttet

Koster det noe å begjære oppbud?

Et aksjeselskap som begjærer oppbud selv, er fritatt for sikkerhetsstillelse og ansvar for omkostningene ved konkursbehandlingen.

Dersom selskapet blir begjært konkurs av en kreditor, kan styrets medlemmer risikere å bli holdt erstatningsansvarlige for rekvirentens (kreditoren som begjærer selskapet konkurs) kostnader ved å begjære selskapet konkurs.

Hva skjer med selskapets verdier når det er åpnet konkurs?

Når tingretten har åpnet konkurs hos selskapet, oppnevnes en bostyrer.

De som tidligere har opptrådt på vegne av selskapet mister umiddelbart råderetten over selskapets eiendeler. Råderetten overføres til konkursboet og bostyrer som sørger for at eiendelene realiseres på best mulig måte.

Styret og daglig leder plikter under hele bobehandlingen å bistå konkursboet vederlagsfritt, og skal blant annet bistå med opplysninger om selskapets økonomiske forhold, forretningsførsel, opplysninger om aktiva og fremskaffelse av bilag.