GJELDSFORHANDLINGER

Gjeldsforhandlinger kan noen ganger være et alternativ til konkurs for  selskap med alvorlige økonomiske problemer. Gjennom en gjeldsforhandling vil man kunne oppnå både at kreditorene får en viss dekning av gjelden og at virksomheten fortsetter.

Begjæring om gjeldsforhandling fremsettes for tingretten, jf. konkursloven § 2. Retten vil forlange at det betales et forskudd til dekning av omkostninger. Retten vil oppnevne en gjeldsnemnd som skal bistå skyldneren og ivareta kreditorenes felles interesser. Om gjeldsnemnda finner at det er økonomisk grunnlag for det skal den hjelpe selskapet med å utarbeide forslag til frivillig gjeldsordning eller tvangsakkord, hvor alle kreditorene får noe.

En vellykket gjeldsforhandling kan innebære en endelig reduksjon av gjelden og/eller betalingsutsettelse, i tillegg til at selskapet gis mulighet for fortsatt drift.

De fleste gjeldsforhandlinger som blir gjennomført skjer såkalt «utenrettslig». Dette innebærer at forhandlingene gjennomføres av selskapet uten involvering av retten og gjeldsnemnd, men som regel med bistand av advokat.