RESTRUKTURERING

Vi bistår regelmessig virksomheter som er kommet i økonomisk utfordrende situasjoner. Ofte viser det seg at selskapets ledelse over tid har vært fokusert på utfordringer knyttet til den daglige drift og ikke de muligheter som ligger i en restrukturering. Vi ser disse mulighetene.

Ofte vil selskapets økonomiske situasjon være så vidt anstrengt at selskapets ledelse har en plikt etter aksjeloven til å vurdere situasjonen og foreslå tiltak for å bedre denne.  En unnlatelse av dette vil kunne føre til ansvar.

Vi vil på en objektiv måte kartlegge selskapets faktiske økonomiske situasjon og på denne bakgrunn eventuelt foreslå konkrete handlinger for å sikre fremtidig drift. Det er flere tiltak som kan være relevante, enten hver for seg eller i kombinasjon. Blant disse er: gjeldsforhandlinger, avtaler med kreditorer, fisjonering eller salg av deler av virksomheten, nedbemanninger, permitteringer, refinansiering og kapitaltilførsel.