Hvordan melde krav i konkursbo

Dersom du har krav mot konkursdebitor, må du melde dine krav i boet for å få ev. dekning. Kravet vil så bli behandlet av bostyret, så fremt det finnes midler i boet.

Dersom det ikke finnes midler hos konkursdebitor, vil bobehandlingen normalt bli raskt avsluttet – og uten at de enkelte krav blir behandlet, jf. konkursloven § 111.

Bostyret vil ellers vurdere kravene og undersøke om kravet helt eller delvis skal godkjennes. Dette avhenger av om kravet er godt nok dokumentert, om det er riktig beregnet og om eventuelle rentekrav er korrekte.

Når kravet meldes i boet er det derfor viktig at det vedlegges dokumentasjon på kravet, f.eks. i form av faktura, avtale eller liknende. Det må opplyses/dokumenteres hvis det foreligger sikkerhet for kravet, for eksempel salgspant. Det må oppgis hva en har sikkerhet i, og om det også er andre som hefter for kravet.

Eventuelle renter beregnes frem til fristdagen. Fristdagen fremkommer av konkurskunngjøringen. Finnes det midler i boet vil det kunne gis hel eller delvis dekning. Ofte dekkes krav i form av en dividende, det vil si at en ved boets avslutning får utbetalt for eksempel 5 % av det anmeldte krav.