Om konkurs

Konkurs er et juridisk begrep, og er en form for kollektiv gjeldsforfølgning av en skyldner. Både personer, selskaper og andre foretak kan gå konkurs. Konkursbehandling er hjemlet i konkursloven.

Ved konkurs mister skyldneren retten til å bestemme over sine eiendeler. Eiendelene kan selges, slik at kreditorene kan få dekket kravene sine enten helt eller delvis. Disposisjonsretten overføres til konkursboet ved bostyreren som retten har oppnevnt.

Hvilke forskjeller er det mellom en selskapskonkurs og en personlig konkurs?

Det sondres mellom konkurs i aksjeselskaper og i personlige foretak (enkeltpersonforetak), da konsekvensene ved konkursen er ulike. Når et aksjeselskap går konkurs, er det foretaket som går konkurs, og ikke personene som står bak virksomheten. Ved en personlig konkurs er det privatpersonen for eksempel innehaver av et enkeltpersonforetak, som går konkurs.

Hvilke vilkår må være oppfylt?

Det er et vilkår for konkurs at skyldneren er insolvent. Insolvens betyr at skyldnerens verdier og inntekter ikke er tilstrekkelige til å dekke gjelden, og at betalingsproblemene ikke er av midlertidig karakter.

Hvem kan be om at det skal åpnes konkurs?

Kreditorer som har penger til gode hos en skyldner og som kan vise at skyldneren er insolvent, kan be retten om at det åpnes konkurs. Dette skjer ved en konkursbegjæring.

En kreditor kan være et foretak, en privatperson eller en offentlig instans. Det kan for eksempel være en ansatt i virksomheten som ikke har fått utbetalt lønn eller feriepenger denne har krav på.

Hvem behandler konkursbegjæringer?

Det er domstolen som avgjør om konkurs skal åpnes eller ikke. Hvis skyldner har bostedsadresse (privatperson) eller forretningsadresse (foretak) i Oslo, er det Oslo byfogdembete som behandler saken. I andre distrikter vil det være den stedlige tingrett som vurderer om konkursbegjæringen skal tas til følge.

Hva koster det å begjære konkurs?

Den som begjærer noen konkurs må betale et gebyr på kr 52 450. Dette beløpet skal dekke en del av utgiftene til konkursbehandlingen. Dersom det viser seg at skyldneren har nok midler til å dekke utgiftene, blir beløpet betalt tilbake.

Når et selskap begjærer seg selv konkurs (oppbud) eller når en ansatt begjærer arbeidsgiver konkurs, er man fritatt fra å betale beløpet.

Hva skjer under en konkursbehandling?

Ved en konkurs foretas en gjennomgang av skyldnerens eller foretakets økonomi for å få oversikt over eiendeler og gjeld.

Bostyrer vil ta kontakt med skyldneren for å innhente opplysninger fra denne om virksomheten, samt fra regnskapsfører, revisorer og offentlige registre.

Bostyrer vil utarbeide en skriftlig redegjørelse til retten som er kalt foreløpig eller midlertidig innberetning, som i hovedtrekk bli gjennomgått muntlig i et rettsmøte som kalles skiftesamling. Bostyrers hovedoppgave er å skaffe penger til å dekke kreditorenes krav. Dette skjer ved at bostyrer selger skyldnerens eiendeler og innkrever ubetalte krav. Deretter skal bostyrer sørge for en riktig fordeling av de gjenværende midlene mellom kreditorene.  Ofte er det imidlertid ikke noen eiendeler som har noen verdi igjen, og da vil bostyrer be om at bobehandlingen innstilles i sluttinnberetningen.